C4222 Základní laboratorní výpočty

Přírodovědecká fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/1/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Karolína Zoufalová (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 9. až Pá 15. 12. Pá 12:00–12:50 A11/205
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
C4222/01: Po 18. 9. až Pá 15. 12. Pá 8:00–8:50 A9-316
C4222/02: Po 18. 9. až Pá 15. 12. Pá 9:00–9:50 A9-316
C4222/03: Po 18. 9. až Pá 15. 12. Pá 10:00–10:50 A9-316
C4222/04: Po 18. 9. až Pá 15. 12. Pá 11:00–11:50 A9-316
C4222/05: Po 18. 9. až Pá 15. 12. Pá 12:00–12:50 A9-316
C4222/06: Po 18. 9. až Pá 15. 12. Pá 13:00–13:50 A9-316
Předpoklady
Učivo chemie na úrovni střední školy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je důkladně procvičit výpočty běžných chemických veličin, které jsou nezbytné pro základní práci v chemické, biochemické a biologické laboratoři: Hmotnostní, objemový a smíšený zlomek, látkové množství, molární koncentrace, ředění roztoků, výpočty pH silných kyselin a bazí, výpočty pH slabých kyselin a bazí, pH roztoků solí a tlumivých roztoků (pufrů). Na konci předmětu by student měl rutinně zvládat výpočty těchto základních veličin a jejich vzájemných kombinací.
Výstupy z učení
Na konci předmětu by student měl rutinně zvládat výpočty základních veličin nutných pro práci v laboratoři včetně jejich vzájemných kombinací.
Osnova
  • 1. Úvod, organizace předmětu, podmínky zápočtu. 2. Hmotnostní a objemový zlomek, hmotnostní a objemové procento, smíšený zlomek. 3. Test. 4. Látkové množství, plyny. 5. Test. 6. Molární koncentrace. 7. Test. 8. Výpočty pH silných a slabých kyselin a zásad, stupeň disociace slabých kyselin a zásad. 9. Test. 10. Výpočty pH solí slabých kyselin a jejich konjugovaných zásad, pH solí slabých zásad a jejich konjugovaných kyselin, pH tlumivých roztoků (pufrů). 11. Test. 12. Ředění roztoků, opakování problémových úloh. 13. Souhrnný test.
Literatura
    doporučená literatura
  • MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie :sbírka příkladů pro studenty středních škol. Vyd. 1. Brno: Proton, 2001. 146 s. ISBN 80-902402-2-4. info
  • PŘÍHODA, Jiří a Jiří TOUŽÍN. Pomůcka pro seminář z obecné chemie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 149 s. ISBN 9788021058132. info
Výukové metody
Vždy jedna hodina výpočtového semináře následovaná za týden výpočtovým testem na totéž téma. K domácí přípravě je k dispozici dostupná doporučená literatura.
Metody hodnocení
Podmínky získání zápočtu: (i) Účast na úvodní hodině a elektronických testech je povinná. Případnou nemoc (resp. nepřítomnost z jiných závažných důvodů) lze omluvit výhradně na základě písemné omluvenky (v případě nemoci od lékaře) předložené a uznané na studijním oddělení. Účast na seminářích se důrazně doporučuje. (ii) Pro zápočet v řádném termínu je nezbytné získat 70% z celkového počtu bodů v 6 průběžných elektronických testech celkem (tzn. nikoliv za každý test zvlášť). Zápočet v opravném termínu je možno získat za úspěšné absolvování (70% bodů) testu z učiva celého předmětu, a to pouze při splnění podmínky účasti v úvodní hodině a na elektronických testech.
Informace učitele
Předmět je koncipován k zopakování, doplnění a otestování znalostí laboratorních výpočtů nezbytných pro laboratorní práci. První hodina v rámci semestru je úvodní a zahrnuje především seznámení s organizačními pravidly předmětu. V dalším průběhu semestru pak předmět probíhá následujícím způsobem: 1. V jednom týdnu proběhne vždy jedna hodina semináře (probírání výpočtů na dané téma) pro všechny studenty předmětu. Výuka dle seminárních skupin se v tomto týdnu nekoná. 2. V následujícím týdnu probíhá počítačové testování probrané látky v seminárních skupinách, do nichž se studenti zapíší prostřednictvím ISu, v počítačové učebně. Společný seminář se v tomto týdnu nekoná. Při tvorbě rozvrhu je nezbytné, aby si studenti nezapisovali další předměty jednak v čase seminární skupiny, do níž jsou přihlášeni, jednak v čase společného semináře. Veškeré další detaily budou probrány a dotazy studentů zodpovězeny na úvodní hodině v prvním týdnu semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019.