C7291 Applied Thermodynamics I

Faculty of Science
Autumn 2007
Extent and Intensity
2/0/0. 2 credit(s) (fasci plus compl plus > 4). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. RNDr. Michal Roth, CSc. (lecturer)
prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. RNDr. Michal Roth, CSc.
Department of Chemistry - Chemistry Section - Faculty of Science
Contact Person: prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 21 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Classical thermodynamics of phase equilibria. Thermodynamics properties from volumetric data. Intermolecular forces and the theory of corresponding states. Fugacities in gas mixtures. The virial equation of state. Solubility of solids and liquids in compressed gases. Fugacities in liquid mixtures, excess functions. Fundamental relations of excess functions. Activity and activity coefficients. Normalisation of activity coefficients. Activity coefficients from excess functions.
Syllabus (in Czech)
  • Aplikovaná termodynamika I 1. Podstata problému fázové rovnováhy. Možnosti a způsoby aplikace termodynamiky k jeho řešení. 2. Klasická termodynamika fázové rovnováhy. Rovnováha v heterogenním uzavřeném systému. Gibbsova-Duhemova rovnice. Fázové pravidlo. Chemický potenciál. Fugacita a aktivita. 3. Termodynamické vlastnosti z volumetrických dat. Termodynamické vlastnosti s nezávisle proměnnými T a P. Termodynamické vlastnosti s nezávisle proměnnými T a V. Fugacita čisté kapaliny či tuhé látky. Fázové rovnováhy z volumetrických dat. 4. Mezimolekulové síly a teorém korespondujících stavů. Potenciálové funkce. Elektrostatické síly. Síly mezi nepolárními molekulami. Specifické interakce. Molekulární základ teorému korespondujících stavů. Korespondující stavy u složitějších molekul. 5. Fugacita v plynných směsích. Viriální stavová rovnice a její rozšíření na směsi. Viriální koeficienty z potenciálových funkcí. Viriální koeficienty z teorému korespondujících stavů. Fugacita za vysokých hustot. Rozpustnost tuhých látek a kapalin ve stlačených plynech. 6. Fugacita v kapalných směsích: dodatkové termodynamické funkce. Ideální roztok. Základní vztahy pro dodatkové funkce. Aktivita a aktivitní koeficient. Normalizace aktivitních koeficientů. Aktivitní koeficienty z dodatkových funkcí. Aplikace Gibbsovy-Duhemovy rovnice. Wohlův rozvoj dodatkové Gibbsovy energie.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation, Autumn 1999, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2011 - acreditation.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2007/C7291