C8620 Analytická chemie životního prostředí - organické polutanty - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/0/3. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: kz.
Vyučující
prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Kukučka, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Petra Růžičková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Kuta, Ph.D. (cvičící)
Pernilla Marianne Carlsson, PhD. (cvičící)
Ing. Anton Kočan, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Znalost analytické chemie na úrovni základní přednášky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - Aplikovat vědomosti získané během přednášek z Analytické chemie životního prostředí. - Převést teoretické znalosti do úrovně praktických dovedností. - Demonstrovat hlavní techniky extrakce, frakcionace, separace a identifikace vhodné pro stanovení organických látek ve vzorcích životního prostředí (vzduch, voda, půda). - Prozkoumat a zhodnotit možnosti různé analytické instrumentace. - Modifikovat metody tak, aby vyhovovaly různým environmentálním matricím i skupinám analytů. - Rozvinout laboratorní dovednosti nezbytné pro rutinní práci v analytické laboratoři. - Pochopit principy správné laboratorní praxe. Vyhodnotit kvalitu analytické práce. Interpretovat získaná experimentální data.
Osnova
  • 1. Demonstrace metody pasivního a aktivního vzorkování ovzduší. 2. Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs) v atmosféře (v plynné fázi) za pomoci automatické extrakce rozpouštědlem a plynové chromatografie s hmotnostně selektivním detektorem (GC/MS) 3. Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCBs) ve vzorcích půdy metodou ultrazvukové extrakce a plynové chromatografie s hmotnostně selektivním detektorem (GC/MS) 4. Stanovení bromovaných zpomalovačů hoření (BFR) ve vzorcích domácího prachu metodou automatické extrakce rozpouštědlem a plynové chromatografie s hmotnostní detekcí s vysokým rozlišením (GC-HRMS) 5. Stanovení toxinů sinic (microcystinů) v povrchové vodě metodou extrakce na pevné fázi (SPE) s ultra účinnou kapalinovou chromatografií a tandemovou hmotnostní detekcí 6. Stanovení microcystinů v lyofilizované biomase sinic metodou ultrazvukové extrakce a ultra účinné kapalinové chromatografie a tandemové hmotnostní detekce (UPLC-MS/MS) 7. Stanovení obsahu Zn, Cd, Pb, Cr a Cu ve vlasech metodou ICP-MS
Literatura
  • FIFIELD, F. W. a P. J. HAINES. Environmental Analytical Chemistry. (Eds.). London: Blackie Academic & Professional, 1995. ISBN 0-7514-0052-1. info
  • SKOOG, Douglas A. a James J. LEARY. Principles of instrumental analysis. 4th ed. Fort Worth: Saunders College Publishing, 1992. xii, 700 s. ISBN 0-03-023343-7. info
  • BOYD, Robert K., Cecilia BASIC a Robert BETHEM. Trace quantitative analysis by mass spectrometry. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2008. xxi, 724. ISBN 9780470057711. info
Výukové metody
Týdenní blokové laboratorní cvičení.
Metody hodnocení
písemný test, protokoly
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.