FC500 Analytical models and advanced concepts in plasma physics

Faculty of Science
Spring 2020
Extent and Intensity
1/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. Mgr. Tomáš Hoder, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Tomáš Hoder, Ph.D.
Department of Plasma Physics and Technology – Physics Section – Faculty of Science
Contact Person: doc. Mgr. Tomáš Hoder, Ph.D.
Supplier department: Department of Plasma Physics and Technology – Physics Section – Faculty of Science
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět rozšiřuje výklad základních i pokročilých kurzů fyziky plazmatu o analytické modely a pokročilé diagnostické koncepty. Předmět je určen studentům (ať už magisterským či postgraduálním) s hlubším zájmem o fyziku plazmatu, její diagnostiku a modelování. Analytické modely např. elektrony iniciované chemie elektrických výbojů či fyzikálních procesů v nízkoteplotním plazmatu budou představeny pro využití v diagnostice plazmatu. Jejich použitelnost bude kriticky hodnocena a srovnána s výsledky numerických simulací.
Learning outcomes (in Czech)
Student získá ucelené vědomosti k pokročilé diagnostice plazmatu a komplexnějším procesům v elektrických výbojích. Bude schopen rozeznat limity dané diagnostické metody a navrhnout model, který tyto limity posune bez zbytečných zjednodušení. Získá tak aparát pro konfrontaci svých experimentálních výsledků s výsledky numerických simulací. Student zabývající se počítačovými simulacemi získá pak vhled do problematiky experimentální diagnostiky plazmatu a měl by být schopen identifikovat parametry relevantní pro srovnání teorie s experimentem.
Syllabus (in Czech)
  • Modely a koncepty Townsendovského a streamerového ionizačního mechanismu, spektroskopické modely pro diagnostiku plazmatu, přenos náboje v plazmatu a na rozhraních, elektrická měření pro získání parametrů elektronového plynu, nestability v plazmatu a další.
Teaching methods (in Czech)
přednáška a cvičení
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2020/FC500