GS101 Regionální geologie (SZk)

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (přednášející)
prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Osnova
  • 1. Základní geologické jednotky na území ČR. Postavení ČM v evropských hercynidách, jejich zonální stavba. 2. Přehled geologického mapování na území ČR, nejstarší geologická mapa na Moravě. 3. Hlavní zlomové systémy, seismicita. Dělení ČM do regionálně-geologických oblastí. 4. Moldanubická oblast: vymezení, její specifika, jednotvárná skupina, pestrá skupina, hercynské granitoidy, názory na stavbu. 5. Kutnohorsko-svratecká oblast: kutnohorské krystalinikum, ohebské krystalinikum, svratecké krystalinikum. 6. Středočeská oblast (bohemikum): proterozoikum Barrandienu a Železných hor, tepelské, domažlické a tachovské krystalinikum, podhořanské krystalinikum, hlinská zóna, poličské krystalinikum, letovické krystalinikum, západočeský pluton, západočeské bazické magmatity, železnohorský pluton, ranský masiv. 7. Lugická oblast, vymezení, problematika kaledonského vrásnění. Západní část: labské břidličné pohoří, lužický pluton, krkonošsko-jizerské krystalinikum. Východní část: orlicko-kladské, novoměstské a zábřežské krystalinikum. Krkonošsko-jizerský pluton. Přehled lugických jednotek v Polsku. 8. Moravskoslezská oblast: moravikum (svratecká a dyjská klenba, nectavská struktura), silezikum, brunovistulikum - brněnský masiv, krystalinikum Hornomoravského úvalu, zakrytá část. Miroslavská hrásť a krhovické krystalinikum. Moravskoslezský devon (platformní vývoj, pánevní vývoj - u obou podrobně charakterizovat litologickou náplň, výskyty). Moravskoslezský spodní a svrchní karbon. 9. Krušnohorská oblast: vymezení, rozdělení, krušnohorské krystalinikum, přehled ostatních jednotek, karlovarský pluton 10. Limnický permokarbon (rozšíření, litologie, vulkanismus). 11. Platformní jednotky mezozoického stáří: trias, jura (Čechy, Morava), spodní křída, svrchní křída (Česká křídová tabule, jihočeské pánve, Osoblažsko, ponořená část ČM) 12. Platformní jednotky třetihorního stáří (autochtonní paleogén na svazích ČM, podkrušnohorské pánve, jihočeské pánve, neovulkanity). 13. Kvartérní sedimenty a vulkanity. Oblast kontinentálního zalednění, oblast extraglaciální - vývoj v pahorkatinách a horách, vývoj v nížinách. Nejstarší přítomnost člověka. Hlavní paleolitické kultury. 14. Karpatská předhlubeň na Moravě a ve Slezsku, časový rozsah sedimentace, litologická charakteristika jednotlivých regionálních stupňů. 15. Flyšové pásmo na Moravě a ve Slezsku, jeho dělení do skupin, časový rozsah sedimentace, litologická náplň dílčích jednotek. Vulkanismus v rámci flyšového pásma. 16. Vídeňská pánev v moravské části, časový rozsah sedimentace, litologická charakteristika jednotlivých regionálních stupňů. 17. Vnitřní Západní Karpaty (meliatská jednotka, silický příkrov) 18. Centrální Západní Karpaty, tatrikum, základní charakteristika jednotlivých jaderných pohoří. Bradlové pásmo. 19. Centrální Západní Karpaty – veporikum, gemerikum. 20. Neovulkanity Západních Karpat.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.