EN

PřF:M8512 Historie matematiky 2 - Informace o předmětu

M8512 Historie matematiky 2

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: k.
Vyučující
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 14. 12. Pá 8:00–9:50 M6,01011
Předpoklady
M7511 Historie matematiky 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Význam a postavení historie matematiky v systému věd. Periodizace historie matematiky a její základní problémy. Prehistorie matematiky. Ustavení matematiky jako vědy. Antická matematika. 1. krize matematiky. Arabská matematika a její vliv na evropskou matematiku ve středověku. Zásadní zlom v postavení vědy v 17.století. Vznik infinitezimálního počtu. 2. krize matematiky. Vznik moderní matematiky v 19.století. 3. krize matematiky a její důsledky pro vývoj matematiky 20.století. V semináři budou vypracovány práce podle volby studentů. Návrh témat do seminářů (1) Nejstarší učebnice matematiky: (Egyptské papyry z 2.tisícil. př.Kr.) (2) Počet "hau" a řešení rovnic v egyptských papyrech (3) Egyptská geometrie (4) Mezopotámská aritmetika (5) Mezopotámské metody řešení rovnic (6) Pythagorejská teorie hudby (7) 1. krize matematiky (8) Eukleidovy "Základy" (9) Eudoxova teorie proporcí (10) Archimedovy matematické práce (11) Apolloniova teorie kuželoseček (12) Diofantova aritmetika (13) Čínská matematika ve starověku a středověku (14) Indická středověká matematika (15) Počátky analytické geometrie u Descarta a Fermata (16) Vývoj matematické logiky od středověku po Leibnize (17) Prehistorie infinitesimálního počtu od počátku 17. stol. po Newtona a Leibnize (18) Infinitesimální počet u Newtona a Leibnize (19) Vývoj pojmu funkce (20) Prehistorie počítačů a matematických strojů (od Pascala po Babbage) (21) Vývoj zobrazovacích metod (Mongeova deskriptivní geometrie) (22) Počátky teorie pravděpodobnosti (23) Řešitelnost algebraických rovnic a počátky moderní algebry (24) Bernard Bolzano (25) Počátky teorie množin u Bolzana a Cantora (26) Teorie rovnoběžek a vznik neeukleidovské geometrie (27) 3. krize matematiky (28) Vývoj logiky v l9. století (29) Formalismus v matematice (Hilbert, Gödel) (30) Vývoj počítačů ve 20. století (31) Vývoj topologie (32) Hilbertovy problémy (33) Vývoj teorie determinantů a matic (34) Vývoj teorie grafů (35) Geometrie a výtvarné umění L I T E R A T U R A 1. J.Folta - J.Šedivý: Světonázorové problémy matematiky I 2. J.Šedivý a kol.: Světonázorové problémy matematiky II 3. J.Šedivý a kol.: Světonázorové problémy matematiky III 4. E.Fuchs a kol.: Světonázorové problémy matematiky IV 5. Světonázorová výchova v matematice, Sborník JČMF 6. Filosofické a vývojové problémy matematiky, Sborník JČMF 7. Juškevič: Dějiny matematiky ve středověku 8. Nový a kol.: Dějiny exaktních věd v českých zemích 9. Burbaki: Očerki po istoriji matěmatiki 10. Svazky edice Dějiny matematiky 11. Některé svazky edice Kolumbus a jiná knižní literatura 12. Časopisecká literatura (např. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Učitel matematiky, Mathematical Intelligencer aj.) P O Z N Á M K Y (a) Navržená témata nejsou závazná. Po dohodě s vyučujícími lze zvolit libovolné jiné téma související s historií, respektive filosofií matematiky. (b) Zkouška bude sestávat z klasifikace seminární práce a z výsledku písemného testu. (c) Ve výše uvedené literatuře je dostatek odkazů na další prameny k jednotlivým tématům.
Osnova
 • V seminárních skupinách posluchači referují o s svých pracech vypracovaných v Historii matematiky I.
Literatura
 • Mathematics throughout the Ages. Edited by Eduard Fuchs. Praha: Prometheus, 2001. 310 s. History of Mathematics, vol. 17. ISBN 80-7196-219-8. info
 • FUCHS, Eduard. Významní matematikové 16. a 17. století. In Matematika v 16. a 17. století. Praha: Prometheus, 1999. s. 85-108. Dějiny matematiky, sv. 12. ISBN 80-7196-150-7. info
 • Člověk - umění - matematika. Edited by Jindřich Bečvář - Eduard Fuchs. Praha: Prometheus, 1996. 186 s. Historie matematiky, sv. 4. ISBN 80-7196-031-4. info
 • Matematika v 19. století. Edited by Jindřich Bečvář - Eduard Fuchs. Praha: Prometheus, 1996. 143 s. Dějiny matematiky, sv. 3. ISBN 80-7196-019-5. info
 • FUCHS, Eduard. Od měření obsahů a objemů k infinitesimálnímu počtu. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1994. 15 s. Dějiny matematiky, sv. 1. info
 • Dějiny matematiky a fyziky v obrazech. Edited by Jaroslav Folta. Praha: Jednota českých matematiků a fysiků, 1990. [40] list. ISBN 80-7015-156-0. info
 • KONFOROVYČ, Andrìj Hryhorovyč. Významné matematické úlohy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 208 s. ISBN 8004218482. info
 • Filozofické a vývojové problémy matematiky. 2, Sborník vybraných přednášek z letních škol Světonázorová výchova v matematice. Edited by Jaroslav Folta. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1988. 186 s. info
 • Světonázorová výchova v matematice : sborník vybraných referátů z letních škol MPS JČSMF. Edited by Jaroslav Šedivý. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1987. 296 s. info
 • FUCHS, Eduard. Světonázorové problémy matematiky. IV. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 284 s. info
 • ŠEDIVÝ, Jaroslav. Světonázorové problémy matematiky. III, Antologie historicky významných textů. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 258 s. info
 • ŠEDIVÝ, Jaroslav. Světonázorové problémy matematiky. II, Kapitoly z historie matematiky a logiky. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 220 s. info
 • FOLTA, Jaroslav a Jaroslav ŠEDIVÝ. Světonázorové problémy matematiky. I, Kapitoly z historie matematiky do počátku našeho letopočtu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 200 s. info
 • FOLTA, Jaroslav a Jaroslav ŠEDIVÝ. Dějiny matematiky a fyziky v obrazech : první soubor. Praha: Jednota československých matematiků a fyziků, 1982. 76 s. info
 • FOLTA, Jaroslav a Luboš NOVÝ. Dějiny přírodních věd v datech : chronologický přehled. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1979. 359 s. info
Výukové metody
Referáty studentů.
Metody hodnocení
Zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2000, podzim 2010 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/M8512