CS

PřF:Bi8001 Saprotrophic food chain - Course Information

Bi8001 The saprotrophic food chain in terrestrial ecosystems

Faculty of Science
Autumn 2004
Extent and Intensity
2/0/0. 2 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D. (lecturer)
Supervisor
doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.
Department of Botany and Zoology - Biology Section - Faculty of Science
Contact Person: doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.
Prerequisites (in Czech)
( Bi1030 Syst. & evol. of invertebrates || Bi2000 System & Evolution of Animals ) && Bi5080 Basics of ecology
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Úvod do saprotrofního potravního řetězce a jeho podílu na procesu dekompozice v terestrických ekosystémech z obecně biologického a zoologického pohledu (včetně půdní biologie / zoologie).
Syllabus (in Czech)
  • Saprotrofní (dekompoziční, detritivorní) potravní řetězec je základním funkčním pilířem ekosystémů. Přednáška představuje úvod do procesu dekompozice v suchozemských ekosystémech (z obecně biologického a úžeji zoologického pohledu) a předkládá přehled diversity organismů začleněných do saprotrofního potravního řetezce a jejich funkcí v ekosystému. Těžištěm je obor půdní biologie (ze zoologické perspektivy), pozornost je však věnována rovněž oblastem, které pedobiologie tradičně nepojímá. Přednáška obsahuje následující tématické celky: Rozklad odumřelé organické hmoty (dekompozice) a dekompoziční subsystém (kompartment) ekosystémů; půda jako hlavní součást dekompozičního subsystému suchozemských ekosystémů (pedogenese, hlavní půdní typy, humusové formy); vliv složení zdroje (nekromasy) na procesy rozkladu; vliv fyzikálně-chemického prostředí na procesy rozkladu; společenstva půdních organismů (edafon) distribuce v prostoru a čase, funkce, členění půdní fauny (velikost, trofie); hlavní pedobiologické metody; dekompozice v hlavních biomech; degradační sukcese; rozklad odumřelého dřeva; tlející dřevo jako životní prostředí saproxylického společenstev různých sukcesních stádií; rozklad výkalů; rozklad mršin a mrchožrouti; rozklad v bachoru přežvýkavců. Literatura: Begon, M., Harper, J. L. & Townsend, C. R. (1997): Ekologie: jedinci, populace a společenstva. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, ISBN 80-7067-695-7. Swift, M. J., Heal, O. W. & Anderson, J. M. (1979): Decomposition in Terrestrial Ecosystems (Studies in Ecology, Vol. 5), Blackwell Scientific Publications, Oxford, ISBN 0-632-00378-2. Smolíková, L. (1982, 1988): Pedologie. I. Státní pedagogické nakladatelství (1. i 2. vyd.), Praha.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught once in two years.
Information on the per-term frequency of the course: sudý rok v podzimním semestru.
The course is also listed under the following terms Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2012, spring 2012 - acreditation, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2004, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2004/Bi8001