MUB_B008 Základy památkové péče II.

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Zdeněk Vácha (přednášející), PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (zástupce)
Garance
PhDr. Zdeněk Vácha
Oddělení muzeologie – Ústav archeologie a muzeologie – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Miriam Molnárová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie – Ústav archeologie a muzeologie – Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 7. 3. 15:00–18:40 M21, Čt 28. 3. 15:00–18:40 M21, Čt 4. 4. 15:00–18:40 M21, Čt 2. 5. 15:00–18:40 M21
Předpoklady
MUB_B007 Památková péče I.
MUB_B007 Základy památkové péče I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
porozumět principům památkové péče;
osvojit si základní metody a postupy památkové péče;
znalost patřičné legislativy
Výstupy z učení
- porozumět principům památkové péče;
- osvojit si základní metody a postupy památkové péče;
- znát patřičnou legislativu
Osnova
 • Metody datace památek: radiouhlíková metoda, dendrochronologie, termoluminiscence;
 • Postupy při renovaci památek.
 • Nemovité památky.
 • Movité památky.
 • Zpřístupnění památek.
 • Vliv klimatu na památky.
Literatura
  povinná literatura
 • DVOŘÁK, M.: Katechismus památkové péče. NPÚ, Praha 2004.
 • KIESOW, G.: Památková péče v Německu. Brno 2012.
 • KROUPA, P.: Základní principy památkové péče? Zprávy památkové péče, 61, 2001, s. 301–313.
 • LÁSKA, V.: Hodnota, autenticita a integrita stavebního díla minulosti – teorie a praxe. Památky středních Čech, 14/2 2000, str. 1–27.
 • RIEGL, A.: Moderní památková péče. NPÚ, Praha 2004.
  doporučená literatura
 • FRICKÝ, A.: 20 rokov pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody. Vlastivedný časopis 1972, č. 3, s. 105.
 • NOVOTNÝ, V.: O autentičnosti památek. Zprávy památkové péče, 1969/29, číslo: 1, s. 1.
 • ŠTULC, J. Moderní urbanismus a památkové péče, I., Památky a příroda, 12. 1987, s. 557-589 II. Památky a příroda, 13, 1988, s. 65–77.
 • UHLÍKOVÁ, K.: Národní kulturní komise 1947–1951. Artefactum, Praha 2004.
 • BLAŽÍČEK, O. J.: Slovník památkové péče. SÚPPOP, Praha 1962.
 • VINTER, V.: Úvod do dějin a teorie památkové péče. Díl I. a II. Skripta FF UK. Praha 1971.
 • ŠTULC, J.: K současnému stavu metodologie údržby a obnovy stavebních památek. Památky a příroda, 1987, č. 3, s. 129–149.
 • PAVEL, J.: Dějiny památkové péče v českých zemích v 19. století: od osvícenství do první světové války, Sborník archivních prací 25, s. 143–293, 1975.
 • NESVADBÍKOVÁ, J.: K vývoji památkové péče na území Československa. Skriptum FFUK, Praha 1987.
 • WAGNER, V.: Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana, Praha 1947.
 • ORIŠKO, Š – BUDAY, P: Pramene k umelecko-historickému bádaniu a ochrane pamiatok na Slovensku (1846–1918). Bratislava: Stimul, 2017.
 • BAKOŠ, J.: Intelektuál & Pamiatka, Kaligram, Bratislava 2004.
 • KROUPA, P.: Čas a autenticita památky, Zprávy památkové péče, 2004/64, s. 431–442.
 • MENCL, V: 5 městských reservací Jihomoravského kraje – Znojmo, Jihlava, Telč, Mikulov, Kroměříž. Komentované vydání. Aleš Flídr – Zdeňka Míchalová – Zdeněk Vácha (edd.), Brno 2016.
 • RADOVÁ, M.: Koncepce památkového zásahu do stavebního díla, její úloha a východiska. Část I. Zprávy památkové péče 1987/47, číslo: 1, s. 1–9, část II, s. 65–75.
 • PAVLÍK, M. a kol.: Regenerace historických budov, sídel a krajiny, ochrana památek, Praha, Vydavatelství Českého vysokého učení technického, 1998.
 • WIRTH, Z.: Vývoj zásad a praxe ochrany památek v období 1800–1950. Umění 5, 1950, s. 105n.
 • Richter, Václav: Památka a péče. 1. vyd. Praha 1993
 • KUČA, K. – KUČOVÁ, V.: Principy památkového urbanismu. SÚPP, Praha 2001.
 • JANKOVIČ, V.: Dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku v rokoch 1850–1950. Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok 10, 1973. s. 7–80.
 • VODĚRA, S.: Přehled teorie a technických metod obnovy památek. Praha 1987.
 • Nesvadbíková, Jiřina: K vývoji památkové péče na území Československa, Praha 1984
 • HEROUT, J.: Jak poznávat kulturní památky. Praha 1986.
 • MENCL, V.: Ako sme začínali I. až V. /seriál článkov – spomienok autora/ In: Pamiatky a príroda, 1976, č. 2, s. 39–42, č. 3, s. 39–42, č. 4, s. 39–42, č. 5. s. 39–42, č. 6, s. 39–42.
 • HLOBIL, I.:Na základech konzervativní teorie české památkové péče. Praha: Národní památkový ústav; Olomouc, Univerzita Palackého, 2008.
 • HOBZEK, J.: Vývoj památkové péče v Českých zemích. SÚPPOP, Praha 1987.
 • CIULISOVÁ, I.: Historizmus a moderna v pamiatkovej ochrane: Obnova stredovekej církevnej architektúry. Bratislava. Veda, 2000.
 • ŽAŽOVÁ, H.: Veľká vojna a ochrana pamiatok. Monument revue III, 2014, č. 1, s. 2–7.
 • Voděra, Svatopluk: Přehled teorie a technických metod obnovy památek. 1. vyd. Praha 1978
 • VINTER, V.: Stručný slovník památkové péče, Ústí n. L. 1983.
 • ŠTORM, B.: Základy péče o stavební památky, 2. doplněné vydání, NPÚ. Praha 2007.
 • HLOBIL, I.: Teorie městských památkových rezervací. Uměnovědná studia VI., ÚTDU ČSAV Praha, Academia. Praha 1985.
 • OROSOVÁ, M.: Organizácia ochrany pamiatok v medzivojnovom období. Pamiatky a múzeá 2009, č. 4, s. 2–11.
 • JESENSKÝ, V.: K teorii památkové hodnoty a hodnocení památek. In: Památky západních Čech. Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Plzni V – 2015. Plzeň 2015, s. 56–64.
 • FRICKÝ, A.: K počiatkom ochrany kultúrnych pamiatok na Slovensku. Pamiatky a múzeá 1998, č. 1, s. 2–5.
 • DVOŘÁKOVÁ, V.: Pamiatkové územia – nádeje a realita. Monument revue II, 2013, č. 2, s. 10–13.
 • VÁCHA, Z.: Originál a kopie. Pokus o definici základních pozic. In: Restaurování a ochrana uměleckých děl – Originál, kopie, faksimile. Litomyšl 2016. Praha 2016, s. 17–25.
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
přednáška; zkouška - znalost odpřednášené látky a její praktická aplikace, povinná četba jedné publikace ze seznamu literatury
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/MUB_B008