PSMA011 Praxe z psychologie práce a řízení

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/7. 7 dní. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle praxe jsou:
1. seznámení s pracovišti, zabývajícími se výběry a přezkušováním profesionálních řidičů, výběry pracovníků a personální prací, s prací psychologů "na volné noze" a podobně.
2. konfrontace teoretických poznatků s realitou konkrétního pracoviště.
Výstupy z učení
Po absolvování praxe bude student schopen:
1. porozumět vybraným aspektům personální práci v konkrétní organizaci
2. porovnat teoretické poznatky s realitou konkrétního pracoviště
Praxe svým charakterem rovněž nabízí možnost navázat užitečné kontakty, případně nabídnout možnost řešení aktuálního pracovního problému formou diplomové práce s výhledem možného budoucího pracovního uplatnění studenta.
Osnova
 • 1. Navázání kontaktu s pracovištěm
 • 2. Seznámení s chodem pracoviště
 • 3. Aktivní zapojení do dění na pracovišti
 • 4. Reflexe, komparace získaných zkušeností s teoretickými poznatky
 • 5. Vypracování dokumentu z praxe
 • Orientační hodinová dotace praxe (celkem 75 hodin):
 • 1 hodina – seznámení s chodem pracoviště a jeho etickým kodexem
 • 10 hodin samostudium – seznámení s psychodiagnostickými metodami, nebo příslušnými nástroji užívanými na daném pracovišti
 • 56 hodin přímého výkonu praxe na pracovišti
 • 8 hodin – koncepce závěrečné zprávy o praxi, jež zahrnuje kromě studentovy sebereflexe i popis pracoviště a zpracování dalších příslušných požadovaných materiálů
Literatura
 • ARMSTRONG, Michael. Personální management. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999. 963 s. ISBN 8071696145. info
 • A Handbook of personnel management practice (Orig.) : Personální management [Grada Publishing, 1999]. info
 • DAVIS, Keith a William B. WERTHER. Human resources and personnel management (Orig.) : Lidský faktor a personální management. info
 • JANYŠKOVÁ, Miriam. Personální management - personální plánování na základě organizační změny. Brno, 2001. 88, [31] l. info
 • Personální management. 2. Edited by Jaroslav Berka - Jiří Kleibl - František Peterman. Praha: Raabe, 2001. 1 sv. (růz. info
 • MAYEROVÁ, Marie a Jiří [sociolog] RŮŽIČKA. Moderní personální management. 1. vyd. Jinočany: H & H, 2000. 173 s. ISBN 80-86022-65-X. info
 • ŠVIGOVÁ, Milada. Personální management :základy podnikové personalistiky. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně - Ústí nad Labem, 1996. 77 s. ISBN 80-7044-120-8. info
 • NENIČKA, Petr. Marketingová strategie firmy-personální management. Brno, 1993. 65 s. info
 • STÝBLO, Jiří. Personální management. Praha: Grada, 1993. 334 s. ISBN 80-85424-92-4. info
 • WERTHER, Wiliam B. a Keith DAVIS. Lidský faktor a personální management. 1. vyd. Zlín: Victoria Publishing, 1992. 611 s. ISBN 80-85605-04-X. info
Výukové metody
Praxe má rozsah minimálně 7 dní; pracoviště pro absolvování praxe si studenti zajistí samostatně v brněnských či mimobrněnských zařízeních. Očekává se aktivní spolupráce praktikanta na řešení aktuálních úkolů na pracovišti výhradně pod supervizí psychologa nebo zkušeného personalisty (testování, sběr dat, ověřování referencí apod.).
Metody hodnocení
Podmínky pro získání zápočtu z praxe:
1. Potvrzení o absolvované praxi - protokol podepsaný vedoucím praxe, opatřený razítkem
2. Aktivní účast na činnosti pracoviště - aktivní účast popíše a potvrdí vedoucí praxe do protokolu
3. Písemné zpracování dokumentu z praxe - organizační začlenění - náplň práce - aktuální řešené problémy - popis pracovní účasti praktikanta. Rozsah: min. 2 normostrany.
4. Vlastní zhodnocení praxe - student provede písemné zhodnocení praxe, v němž shrne konkrétní přínos z praxe pro vlastní osobní rozvoj, zhodnotí získané poznatky ve vztahu k teorii a provede celkovou reflexi praxe (0.5 - 1 normostrana).
Všechny požadované materiály vložte naskenované v rámci JEDNOHO DOKUMENTU do odevzdávárny v IS. Tištěná forma není nutná, ale doporučujeme dokumenty archivovat pro případné další použití.
Informace učitele
Podle Studijního a zkušebního řádu MU existuje povinnost archivovat veškeré písemné materiály po dobu 6 měsíců od konce zkouškového období příslušného semestru.
D o p o r u č u j e m e studentům uchovávat v kopii potvrzené protokoly o praxi i další písemné materiály, které jsou předpokladem k udělení zápočtu.
Odůvodnění doporučení: Pokud chce absolvent pokračovat v profesní kariéře především v EU, jsou tyto dokumenty v poslední době v některých zemích striktně vyžadovány.
Orientační hodinová dotace praxe (celkem 75 hodin):
1 hodina – seznámení s chodem pracoviště a jeho etickým kodexem
10 hodin samostudium – seznámení s psychodiagnostickými metodami, nebo příslušnými nástroji užívanými na daném pracovišti
56 hodin přímého výkonu praxe na pracovišti
8 hodin – koncepce závěrečné zprávy o praxi, jež zahrnuje kromě studentovy sebereflexe i popis pracoviště a zpracování dalších příslušných požadovaných materiálů
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.