AR2A302 Předarchivní péče a spisová služba

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Hana Brzobohatá (přednášející)
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 B2.32
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci předmětu se posluchači soustředí na poznání historického vývoje spisové služby od původních úředních kancelářích po současný výkon spisové služby. Cílem je poskytnutí základních teoretických znalostí o vzniku, vývoji a perspektivě spisové služby, seznámit s legislativním vývojem spisové služby v České republice, možnostech výkonu spisové služby u různých druhů původců vycházejících z platných právních předpisů, vytvořit znalostní úroveň pochopení spisové služby jako informačního systému. Nedílnou součástí bude i poznání současné legislativy, která se ke spisové službě vztahuje. Obzvláštní důraz bude položen na aktuální odlišnosti ve vedení spisové služby u veřejnoprávních a soukromoprávních původců, vedení spisové služby v listinné a v elektronické podobě. Studenti by měli na základě přednášek pochopit historický význam spisové služby, pochopit význam výkonu spisové služby v současnosti, měli by získat a uplatnit znalosti kontinuity a návaznosti mezi spisovou a archivní službou, naučit se zásadám výkonu spisové služby ve všech jejích etapách, jak koncipovat nové spisové řády, jak provádět spisovou rozluku a jak z titulu nadřízeného orgánu provádět kontrolu nad spisovou službou u jednotlivých původců, jak provádět metodický dohlídky.
Výstupy z učení
Po absolvování by studenti měli být schopni:
- popsat a vysvětlit historický a legislativní vývoj spisové služby;
- orientovat se v jednotlivých právních předpisech vztahujících se ke spisové službě;
- orientovat se ve výkonu spisové služby prováděné v listinné nebo elektronické podobě;
- orientovat se ve výkonu spisové služby u různých typů původců;
- vysvětlit a prokázat schopnost porozumění dané tématiky.
Osnova
 • • Historický vývoj spisové služby – vývoj, změny zaměření:
 • - Vývoj kancelářské služby;
 • - Staré registratury;
 • - Spisová služba po vzniku Československé republiky;
 • - Spisová služba v období německé okupace;
 • - Spisová služba po roce 1945;
 • • Současná struktura archivů:
 • - Typy archivů;
 • - Akreditace archivů;
 • • Spisová služba v současnosti – význam a perspektivy, další vývoj
 • • Legislativa:
 • - Zákonné normy pro archivnictví a spisovou službu;
 • - Zákonné normy související se spisovou službou;
 • • Výkon spisové služby – odlišnosti vedení a výkonu spisové služby dle původců a formy:
 • - V analogové podobě;
 • - V elektronických systémech;
 • - U veřejnoprávních původců;
 • - U soukromoprávních původců;
 • • Jednotlivé etapy výkonu spisové služby – důkladný rozbor jednotlivých etap:
 • - Příjem, označování, evidence a rozdělování dokumentů, vyřizování a podepisování dokumentů, odesílání dokumentů, ukládání dokumentů, vyřazování a archivace dokumentů;
 • • Spisové řády – jejich tvorba a význam;
 • • Spisová rozluka;
 • • Kontrola
Literatura
  povinná literatura
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, v platném znění
 • Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění
 • Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 298/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • ŠTOURAČOVÁ, Jiřina. Úvod do archivnictví. Brno: MU Brno, 2002, 139 s. ISBN 80-210-2216-7. info
  doporučená literatura
 • Spisová a archivní služba ve veřejném a soukromém sektoru-Praktická příručka pro správu dokumentů, Bohumír Brom, LINDE PRAHA, a.s., Praha 2013, Opletalova 35, 115 51 Praha 1, tel 224 211 073, e-mail: redakce@linde.cz, www.linde.cz
 • KUNT, Miroslav a Tomáš LECHNER. Spisová služba. Vydání první. Praha: Leges, 2015, 400 stran. ISBN 9788075020833. info
 • Archivní periodiky (Archivní časopis, Sborník archivních prací)
 • FIALA, A., BECKOVÁ, M. a kol.. Management procesů průvodce manažera kvality. Praha 2010
Výukové metody
Výuka bude zajišťována formou přednášek za použití technických prostředků ve vybavení studoven (Power Point) a doplněné ukázkami archiválií vztahujících se k problematice spisové služby.
Metody hodnocení
Hodnocení bude prováděno ústním zkoušením každého studenta samostatně.
Informace učitele
Další doporučené zdroje: Metodické návody Odboru Archivní správy a spisové služby MV ČR, vybrané články v odborných časopisech s důrazem na problematiku spisové služby, elektronizace veřejné správy, datové schránky (Egovernment, Gorinfo, Veřejná správa, týdeník pro státní správu a samosprávu, IT SYSTEMS aj.) Internetové zdroje www.egovernment.cz, www.mvcr.cz, www.datoveschranky.info.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/AR2A302