PV2A300 Edice středověkého diplomatického materiálu I

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 B2.11, kromě Čt 16. 11.
Předpoklady
! PV2A201 Edice dipl. materiálu I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 14 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/14, pouze zareg.: 0/14, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/14
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cyklus seminářů je zaměřen na ediční praxi při vydávání bohemikálního diplomatického materiálu přemyslovské éry v rámci kritické edice Český diplomatář. Hlavní pozornost bude věnována analýze jednotlivých typů dochovaných písemností (jak z hlediska diplomatických okruhů, tak i z hlediska jejich obsahově právní podstaty) a stanovení ediční techniky adekvátní vydávanému materiálu. Důraz bude kladen na textovou tradici vydávaných písemností a na dopad jejího kritického vyhodnocení na zvolenou ediční techniku.
Výstupy z učení
Posluchač si prohloubí své znalosti o edicích českého diplomatického materiálu nabyté během Bc. cyklu.
Posluchač se seznámí na konkrétních příkladech s ediční technikou Českého diplomatáře, tj. edice s maximální možnou akríbií.
Posluchač se naučí využívat studia textové tradice úředních pramenů k odhalování diplomatických deperdit a falz.
Posluchač se naučí využívat získané ediční schopnosti při své další práci v příbuzných oborech: identifikace pramenných lokalit, identifikace osob zmiňovaných v pramenech, překládání diplomatických pramenů do češtiny apod.
Osnova
  • Typologie úředních písemností do počátku 14. stol. (memoriae, zpečetěná listina, kopiáře, formulářové sbírky, deperdita úředních knih).
  • Vývoj diplomatické kritiky přemyslovských úředních písemností.
  • Typologie edičního zpřístupňování bohemikálního úředního materiálu (regestáře x diplomatáře).
  • Falza v diplomatickém materiálu a jejich ediční zpřístupnění.
Literatura
  • ŠEBÁNEK, Jindřich: Český diplomatář, SPFFBU C2, 1955, s. 43–53.
  • ŠEBÁNEK, Jindřich: Zásady vydání českého diplomatáře, SPFFBU C4, 1957, s. 5–28.
  • Urkunden und ihre Erforschung : zum Gedenken an Heinrich Appelt. Edited by Werner Maleczek. Wien: Böhlau, 2014, 284 stran. ISBN 9783205789499. info
Výukové metody
Seminář založený na aktivní účasti studentů.
Metody hodnocení
Průběžné hodnocení míry a kvality zapojení studenta na seminární práci a závěrečná společná rozprava ukončená zápočtem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět bude vypsán na podzim 2023.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/PV2A300