F1032 Mechanika a molekulová fyzika: cvičení plus

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Aleš Lacina, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky – Fyzikální sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav teoretické fyziky a astrofyziky – Fyzikální sekce – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:50 F4,03017
Předpoklady
Středoškolská matematika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvinout dovednosti studentů v oblasti řešení úloh z mechaniky a molekulové fyziky, včetně úloh komplexnějšího charakteru. Kromě toho poskytuje předmět přípravu pro průběžné písemné testy z předmětu F1030 and F1040.
Výstupy z učení
Studenti získají praxi při řešení běžných úloh z klasické mechaniky, termiky, základů termodynamiky a molekulové fyziky, a dále schopnost řešit úlohy obtížnější, komplexnější a méně standardní. Výsledkem bud též posílení jejich fyzikálního myšlení.
Osnova
  • Osnova sleduje osnovu předmětu F1030. V úvodním cvičení budou řešeny středoškolské úlohy, aby nedošlo k předstihu cvičení před přednáškou F1030. 1. Opakování: řešení středoškolských úloh z mechaniky. 2. Kinematika přímočarého pohybu (poloha, rychlost, zrychlení, dráha). 3. Kinematika křivočarého pohybu (poloha, rychlost, zrychlení celkové, tečné, normálové, další charakteristiky trajektorie). 4. Dynamika hmotného bodu, zákony newtonovské mechaniky v inerciálních a neinerciálních soustavách. 5. Složitější úlohy z dynamiky. 6. Práce, mechanická energie, využití energiových úvah k řešení úloh z dynamiky hmotného bodu. 7. Pohyb tuhého tělesa: impulsové věty, zákony zachování 8. Statická rovnováha kapalin. 9. Proudění ideální a viskózní kapaliny. 10. Opakování: řešení středoškolských úloh z termiky a molekulové fyziky. 11. Teplota a její měření. 12. Tepelná výměna, tepelné kapacity, kalorimetrie. 13. Molekulárně-kinetická teorie plynů. 14. Tepelné vlastnosti látek. Fázové přechody.
Literatura
    doporučená literatura
  • ČERNÝ, Miroslav, Petr DUB, Jiří KOMRSKA, Michal LENC, Bohumila LENCOVÁ, Miroslav LIŠKA, Jana MUSILOVÁ, Pavla MUSILOVÁ, Jan OBDRŽÁLEK, Jiří PETRÁČEK, Jiří SPOUSTA a Marian ŠTRUNC. Fundamentals of Physics extended (D. Halliday, R. Resnick, J. Walker). Druhé přepracované vydání. Brno, ČR: Vysoké učení technické v Brně - Nakladatelství VUTIUM, 2013, 1333 s. ISBN 978-80-214-4123-1. info
Výukové metody
seminář, cvičení
Metody hodnocení
3 písemné testy v semestru (úspěšnost na základě dosažení poloviny dosažitelných bodů), hodnocená aktivita ve cvičení
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.