SZ6097 Teorie a metodika výchovy

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/.5. 6 hodin. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
So 2. 4. 8:00–10:50 učebna 35, So 9. 4. 17:00–19:50 učebna 50
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6629 Theory and Methodology of Education , SZ6029 Teorie a metodika výchovy )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle předmětu: Předmět teorie a metodika výchovy je do inovovaného kurikula zařazen s ohledem na profil absolventa bakalářského studia, jehož součástí jsou také obecné edukativní kompetence, zejména schopnost připravit atraktivní výchovné činnosti z vybrané oblasti zájmu (viz koncepce seminářů k předmětu), ale také studentům zprostředkovat subjektivní nezprostředkovanou zkušenost s metodami rozvoje osobnosti (oblast volní, mravní, estetická, sociální apod.). Dílčí přednášky jsou koncipovány jako soubor specifických výchovných konceptů (teorií), jejichž znalost je součástí širších profesních kompetencí, které absolvent může uplatnit ať už jako pracovník mimoškolních zařízení (vychovatel, animátor apod.) nebo následně jako učitel. V rámci přednášek jsou představována témata, která mají v současné době vysokou společenskou relevanci. Dle svého zájmu si student volí praktický (aktivizující) seminář, kde se prostřednictví sebezkušenostních forem vzdělávání seznámí s praktickými postupy (metodikou) a specifickými oblastmi rozvoje kompetence. Např. Teorie a metodika her, TaM multikulturní výchovy, TaM dramatické výchovy, TaM estetické výchovy, TaM environmentální výchovy, TaM výchovy ke zdraví, Základy axiologie, apod. Součástí přednáškových bloků jsou také organizovány setkání s mimořádně zajímavými osobnostmi, kteří na základě vlastní zkušenosti mohou studentům zprostředkovat jinak obtížně sdělitelné obsahy jako například téma holokaustu, apod.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student umět: • popsat oblasti výchovy a provázat jejich vybrané teorie s praktickými příklady • vytvořit jednoduchý výchovný koncept vícedenní akce (školy v přírodě, tábora, kurzu apod.), včetně návrhu konkrétních činností ve vztahu ke specifickým skupinám (účastníkům) • popsat a na konkrétních příkladech rozvést podstatu sociálního a osobnostního vzdělávání • vytvořit soubor her ve vztahu k rozvoji konkrétních kognitivních procesů, oblastí rozvoje osobnosti • navrhnout konkrétní edukativní strategie pro žáky pocházející z různého kulturního prostředí, se sociálním znevýhodněním apod. s cílem vytvořit pozitivní klima ve třídě • popsat procesy, které vedou k vyčleňování dětí (žáků) z přirozeného sociálního prostředí (např. třídy, party, rodiny apod.) a navrhnout preventivní opatření • popsat procesy, které vedou k vyčleňování dětí (žáků) z přirozeného sociálního prostředí (např. třídy, party, rodiny apod.) a navrhnout preventivní opatření • popsat oblasti výchovy a provázat jejich vybrané teorie s praktickými příklady • pracovat s tématem hodnot v procesu výchovy a vzdělávání • charakterizovat význam multikulturní výchovy ve školním prostředí • orientovat se v nových výchovných přístupech uplatňovaných v pedagogické praxi Klíčové pojmy: výchova k hodnotám, jinakost, multikulturní výchova, výchova ve volném čase, sociálně pedagogický aspekt výchovy, respekt, kultura uznání, společnost, rodina, škola
Osnova
 • • Úvod do předmětu Teorie a metodika výchovy
 • Jiří Němec, Martina Kurowski, Hana Horká, Katedra sociální pedagogiky a Katedra pedagogiky
 • V rámci této přednášky vysvětlíme, proč je důležité zabývat se výchovnými aspekty rozvoje osobnosti žáků, ale též učitelů, představíme jednotlivá témata přednáškových bloků a uvedeme vzájemné souvislosti přednášek a povinně volitelných seminářů. První setkání je věnováno též organizačním záležitostem, představení jednotlivých vyučujících, obsahu seminářů, ze kterých si můžete vybírat dle svého zájmu a vlastní volby. Představeny budou požadavky na ukončení předmětu.
 • 1. Tematická skupina Sociální svět dítěte (žáka)
 • • Utváření postojů a předsudků Jiří Němec, Katedra sociální pedagogiky
 • . Utváření postojů a práce s nimi. Studenti se seznámí a kriticky prozkoumají teoretické koncepty, které objasňují proces utváření předsudků ve školní třídě (společnosti) a vysvětlí principy, které jsou na pozadí utváření vztahů: struktura postoje, význam medií, význam zkušenosti v konstituování postoje. Budou přemýšlet o aplikaci teorií v edukačním prostředí, respektive - jak pracovat s postoji, jaká je role učitele při vytváření pozitivního třídního prostředí. Zhodnotí příklady konkrétních experimentů a reálných situací.
 • • Využití kritického myšlení v globalizovaném světě, vliv a význam mediální výchovy Martina Kurowski, Katedra sociální pedagogiky
 • Mediální gramotnost a mediální výchova, význam školy v chápání (mas)médií. Kritická reflexe mediálních sdělení: masmédia a jejich dopad na současnou společnost, zejména na individualitu dětí a mládeže. Manipulativní účinky médií. Výchova ke kritickému myšlení: základní metody aktivního učení (třífázový model učení E-U-R, učení prožitkem, atd.). Nejlepší kniha o fake news: http://zvolsi.info/
 • • Sociální znevýhodnění, výchova k hodnotám
 • Lenka Gulová, Katedra sociální pedagogiky
 • Sociální znevýhodnění: náročné situace. Studenti se seznámí a porozumí sociálně pedagogickým aspektům výchovy a vzdělávání. Budou analyzovat náročné situace v práci pedagoga související se sociálním znevýhodněním dětí, žáků a dospívajících. Porozumí významu pedagogizace prostředí a aktivizace jedince a skupiny jako součásti výchovného procesu a jejich aplikace v kontextu sociální pedagogiky a sociální práce. Význam hodnot v práci (nejen) se sociálně znevýhodněními jedinci a skupinami. Výchova k hodnotám jako součást vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • • Práce učitele v multietnické školní třídě
 • Martina Kurowski, Katedra sociální pedagogiky
 • Multietnické školní třídy v kontextu české vzdělávací politiky. Bariéry a příležitosti v edukaci žáků s odlišným mateřským jazykem. Nástroje a typy pro práci v inkluzivním prostředí. Společenská heterogenita v ČR po roce 1989, vnímání jinakosti a význam multietnických tříd ve společnosti.
 • 2. Tematická skupina Vztahy ve školním prostředí a osobnost pedagoga
 • • Respektující výchova a autorita
 • Jan Nehyba, Katedra pedagogiky
 • Vymezení pojmu autorita, druhy autority, zdroje autority učitele. Respektující výchova jako příklad proměny práce s autoritou ve výchově.
 • • Třídní učitel a jeho role ve výchově
 • Hana Horká, Katedra pedagogiky
 • Výchovné činnosti třídního učitele při řízení výchovy a vzdělávání ve třídě, organizaci jejího života, vedení dokumentace, péči o materiální záležitosti, bezpečnost a zdraví žáků. Třídní učitel jako garant/koordinační a integrační činitel výchovné práce. Spolupráce s vyučujícími, vedením školy, poradenskými pracovníky a rodiči. Třídnické hodiny.
 • • Kázeň a moc ve školní třídě
 • Radek Pospíšil, Katedra pedagogiky
 • Podoby a proměny kázně ve škole. Pravidla ve školní třídě a práce s nimi. Předcházení a řešení nekázně (proaktivní a reaktivní řízení třídy), včetně nevhodného chování učitele vůči žákům. Moc ve školní třídě, mocenské konstelace, moc učitele a moc žáků. Žákovská nonkonformita a rezistence.
 • • Rodina, škola a komunita
 • Hana Horká, Katedra pedagogiky
 • Proměny rodiny, rodina v postmoderní společnosti. Rodina v životě dětí, vztah rodiny a školního vzdělávání (reprodukce sociálních nerovností ve vzdělávání, soulad normativních světů). Spolupráce školy a rodiny – aktuální trendy (příklad smluv s rodiči). Funkčnost rodiny. Indikátory funkčnosti rodiny v práci pedagogického pracovníka. Spolupracující organizace.
 • • Alternativní výchovné metody v práci pedagoga
 • Radek Pospíšil, Katedra pedagogiky
 • Vymezení alternativních směrů a inovací, jejich historických kořenů. Hledání charakteristických znaků alternativ dostupných v ČR (s přehledem alternativních škol v Brně). Důvody, které vedou rodiče k volbě alternativní školy. Příklady dobré praxe. Inovativní metoda SOLE.
 • 3. Tematická skupina zážitek jako prvek edukačního procesu
 • • Zkušenostně reflektivní učení
 • Martina Kurowski, Markéta Sedláková, Katedra sociální pedagogiky
 • Volný čas jako součást edukace. Studenti hlouběji porozumí problematice zkušenostně reflektivního učení, které se rozvíjí zejména v oblasti zájmového vzdělávání, ale v současné době se stává silnou alternativou pro školní edukační strategie. Seznámí se s teoretickými koncepty zkušenostně reflektivního učení, reflexe, zážitku, učení, konstruktivismu, sociální teorie učení. John Dewey, David Kolb, K. Lewin, David Schön, Ch. Argyris, včetně jejich praktické aplikace teorií do konkrétní edukativní aktivity.
 • • Edukativní možnosti her
 • Jiří Němec, Katedra sociální pedagogiky
 • Zážitkové metody a hry, jejich využití ve školním a mimoškolním prostředí. Studenti si vyjasní, jak hry zprostředkovávají žákům poznání, které je obtížně verbálně sdělitelné, vysvětlitelné. Aplikují obecný model hry jako „obrazu lidské reality“, identifikují podstatu simulace, osvojování rolí, principy a funkce, na kterých je podstata edukativních her založena.
Literatura
  doporučená literatura
 • BREZINKA, Wolfgang. Východiska k poznání výchovy : úvod k základům vědy o výchově, k filozofii výchovy a k praktické pedagogice. Translated by Alexandr Tuček. 1. vyd. Brno: L. Marek, 2001. 310 s. ISBN 8086263231. info
  neurčeno
 • DAMASIO, Antonio R. Descartesův omyl : emoce, rozum a lidský mozek. Translated by Lucie Motlová - Alžběta Hesová. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2000. 259 s. ISBN 8020408444. info
Výukové metody
Konzultace prostřednictvím MS Teams. Samostudium relevantních zdrojů.
Metody hodnocení
Výstupní znalosti budou ověřeny prostřednictvím ONLINE testu v ISu. Test obsahuje 30 položek, za každou správnou odpověď se uděluje 1 bod. Celkový počet bodů pro úspěšné ukončení je 16. Za špatnou odpověď se body neodečítají. Obsah testu vychází z témat jednotlivých přednášek a studijních podkladů v interaktivní osnově předmětu.
Informace učitele
Výuka v jarním semestru 2021 bude probíhat ONLINE. Každá skupina získá přístup do prostředí MS Teams, kde se setká s přednášejícím. Téma bude prezentováno online, popřípadě budete mít k dispozici přednášku nahranou předem, případně komentovaný PowerPoint. V tomto případě můžete času v rámci přednášky využít k položení dotazů a diskusi s vyučujícím.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2022/SZ6097