PSA_038 Metodologie psychologie I

Filozofická fakulta
jaro 2014
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Martin Jelínek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 7:30–9:05 zruseno D22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s povahou vědeckého poznání v psychologii. Studenti by měli porozumět základním metodám a technikám a způsobům jejich použití ve výzkumu a v budování vědeckého poznání
Osnova
 • 1. Problematika vědeckého poznání. Cesty poznání. Věda jako předmětné, systematické, kritické, kontrolovatelné, reprodukovatelné poznání. Členění výzkumu v psychologii podle cíle a výzkumných designů. Cíle výzkumu v psychologii – deskripce, predikce, explanace. Postup vědecké práce, základní pojmy - teorie, hypotéza, konstrukt, operacionalizace, proměnná. Základní výzkumné designy – experiment, kvaziexperiment, korelační studie. Specifické výzkumné strategie, longitudinální a průřezový výzkum. 2. Problematika měření v psychologii. Nepřímé měření konstruktů, validita a reliabilita nástrojů. Validita výzkumu – validita statistických postupů, konstruktová validita, externí a interní validita. Členění proměnných podle jejich role ve výzkumu. 3. Kvalitativní a kvantitativní data, typy škál. Popisná a induktivní statistika. Princip falzifikace, testování hypotéz, postavení nulové hypotézy v procesu testování hypotéz, chyba I. a II. druhu. 4. Výzkumný soubor. Základní a výběrový soubor. Sestavování výběrového souboru. Reprezentativnost. Pravděpodobnostní a nepravděpodobnostní výběry. Velikost výběrového souboru. 5. Kauzální interpretace vztahů, Millovy kánony indukce. Experiment versus korelační studie. Typy experimentálních designů podle způsobu manipulace s nezávislými proměnnými. Varianty jednofaktoriálních a vícefaktoriálních experimentů. Zdroje ohrožení vnitřní validity. 6. Mezisubjektový experiment. Znáhodnění a vyrovnání. Design kontrolních skupin a podmínek v psychologickém výzkumu. 7. Vnitrosubjektový experiment. Efekt pořadí, progresivní efekt, efekt transferu. Counterbalancing (vyvažování) – kompletní a částečné vyvažování, reverzní vyvažování a blokové znáhodnění. 8. Kvaziexperiment. Design s neekvivalentní kontrolní skupinou, plány vícenásobných časových sérií. Specifika ohrožení vnitřní validity. 9. Korelační studie. Omezení závěrů korelačních studií. Typy zkreslení v korelačním výzkumu – nepravá korelace, vývojová sekvence, chybějící střední člen, dvojí příčina. 10. Výzkumný projekt. Struktura výzkumného projektu – název, teoretická východiska, otázky a hypotézy, metoda, diskuse, citace zdrojů.
Literatura
  doporučená literatura
 • GOODWIN, C. James. Research in psychology : methods and design. 6th ed. Hoboken: Wiley & Sons, 2010. xxiii, 600. ISBN 9780470522783. info
 • Úvod do metodologie psychologického výzkumu :jak zkoumat lidskou duši. Edited by Ján Ferjenčík - Petr Bakalář. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. 255 s. ISBN 80-7178-367-6. info
 • Logika vědeckého bádání. Edited by Karl R. Popper. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1997. xliv, 617. ISBN 80-86005-45-3. info
  neurčeno
 • PUNCH, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Translated by Jan Hendl. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 230 s. ISBN 9788073674687. info
 • PUNCH, Keith. Základy kvantitativního šetření. Translated by Jan Hendl. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 150 s. ISBN 9788073673819. info
 • KERLINGER, Fred N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum. Vyd. 1. Praha: Academia, 1972. 705 s. info
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Součástí hodnocení je: 1) splnění domácího úkolu (bude zadán v IS v průběhu semestru). Možno získat max. 2 body. 2) odevzdání zpracovaných teoretických východisek projektu (termín odevzdání 25. dubna) - bude zadáno v IS. Možno získat max. 5 bodů - k závěrečnému testu bude student připuštěn pouze tehdy, získá-li min. 3 body za tento úkol. 3) závěrečný test, maximum 20 bodů. Předpokladem pro udělení kolokvia je získání min. 17 bodů (z 27 možných za všechny 3 hodnocené prvky).
Navazující předměty
Informace učitele
Poslední změna provedena 15.2. 2014 - H. Klimusová
Další komentáře
Studijní materiály
Kontrola 25.5.2007 M. Tyrlík.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1998, jaro 1999, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016.