DSMA15 Vybrané kapitoly z dějin starověku

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tereza Antošovská (přednášející)
Mgr. Jiří Bartůněk (přednášející)
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Kubelková (přednášející)
Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Meško, M.A., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucia Miškolciová (přednášející)
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:40 A24
Předpoklady
!( OBOR ( DST ) && TYP_STUDIA ( B ))
Základní znalost starověkých dějin.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět bude mít obměňovaný obsah. Půjde zejména o průřezová témata týkající se všech hlavních oblastí starověké historie (starověký Orient, Řecko, Řím, přechodné období mezi antikou a středověkem) a o zprostředkování vlastních nových poznatků jednotlivých přednášejících, kteří se budou v průběhu semestru dle svého zaměření střídat, studentům.
Výstupy z učení
Student díky absolvování kurzu:
- získá nejnovější poznatky z výzkumu přednášejících a obeznámí se s metodami, jimiž vyučující ke svým poznatkům dospěli;
- bude schopen lépe charakterizovat starověké dějiny jako celek (vývoj vládních systémů, společností, změny v myšlení, náboženství apod.);
- zlepší své schopnosti vést poučenou a věcnou diskusi.
Osnova
  • Výuka bude rozdělena do tří celků podle zaměření na konkrétní oblast starověkého vývoje a dle jeho časové posloupnosti; bude mít interaktivní charakter; studenti budou vyzváni např. k formulaci problematiky, jíž bude tematický celek věnován, k diskusi o tématu, ke kritice metodologických postupů přednášejícího, k samostatnému shrnutí odpřednášené problematiky atd.
  • Střídání vyučujících bude sloužit k tomu, aby byl během semestru probrán určitý rozsáhlý tematický celek, např. vývoj vlády ve starověku, vývoj lidských práv, vztahů k cizincům a další, a aby výuka byla užitečná všem již specializovaným studentům magisterského studia.
Literatura
  • Seznam literatury bude obměňován podle zvolených témat a předán studentům vždy na začátku semestru.
  • The list of literature will be subject to change according to discussed topics and will be handed to the students at the beginning of each semester.
Výukové metody
Přednášky specializovaných odborníků s vyžádanými nebo i spontánními vstupy studentů do přednášené problematiky.
Metody hodnocení
Plnění zadaných úkolů během semestru, závěrečná diskuse.
Jaro 2020: odevzdání recenzí zadaných online přednášek.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/DSMA15