PHV316 Dějiny ontologie: četba

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2. kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 18:00–19:40 A11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 27 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Výsledkem četby pramenné literatury má být dobrá znalost originálního textu a schopnost zařadit jej do historických souvislostí a filosofického kontextu. Po prokázané schopnosti orientovat se v naznačené problematice je možno přistoupit k rozpravě o některém z uvedených témat.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: přiřadit problém či výraz z dějin ontologie osobě filosofa, historické etapě a dalším filosofickým souvislostem; identifikovat problem tematizovaný v diskusi kolem ontologických otázek; systematicky nikoli pouze chronologicky rekapitulovat hlavní explikační tendence v ontologii.
Osnova
 • Přehled základních typů a konkrétních podob ontologických koncepcí jak se objevovaly ve filosofickém myšlení od antiky po současnost. Důraz je kladen na proměny v chápání klíčových tradičních ontologických kategorií (čas, prostor, pohyb, bytí, vesmír) a jejich postupné splývání s přírodovědeckou problematikou. Kritika stacionárního a antropologického pojetí ontologie.
Literatura
 • Augustinus: Vyznání.
 • Engels: Dialektika přírody.
 • Husserl: Idea fenomenologie.
 • Bytí a čas. Praha: Oikoymenh, 1996. 477 s. ISBN 80-86005-12-7. info
 • Kosmos a živly. Edited by Petr Rezek. Vyd. 1. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1992. 107 s. ISBN 80-85241-18-8. info
 • DESCARTES, René. Rozprava o metodě. Edited by Jan Patočka, Translated by Věra Szathmáryová-Vlčková. 3. vyd., v Nakladatelství S. Praha: Svoboda, 1992. 67 s. ISBN 8020502165. info
 • ARISTOTELES, 384-322 př.Kr. O nebi ; O vzniku a zániku : O vzniku a zániku (Přít.). Bratislava: Pravda, 1985. info
 • KANT, Immanuel. Kritika čistého rozumu : Kritik der reinen Vernunft von Immanuel Kant (Orig.). 1. vyd. Bratislava: Pravda, 1979. 577 s. info
 • HARTMANN, Nicolai. Nové cesty ontológie [15977]. Bratislava: Pravda, 1976. info
 • Zlomky předsokratovských myslitelů. Edited by Karel [estetik Svoboda. V Praze: Nákladem České Akademie věd a umění, 1944. info
Výukové metody
Standardní přednáška doplněná on-line prezentacemi a prvky e-learningu.
Metody hodnocení
Kurz je standardně zakončen zkouškou, je nutné úspěšně absolvovat test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PHV316