HTP028 Ruský jazyk pro doktorské studium – úroveň C1

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
konzultace. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radim Herout (pomocník)
Garance
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě – Fakultní oddělení celoškolských kateder – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
Student by měl dosahovat v ruském jazyce úrovně C1 CEFR (Common European Framework), aby mohl absolvovat zkoušku nebo získat uznání již absolvované zkoušky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Kurz je určen pro studenty doktorského studia PdF MU
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je složení zkoušky z odborné ruštiny.
Předpokladem k jejímu složení je studium ruské odborné literatury z okruhu studovaného vědního oboru a osvojení dovedností akademického jazyka.
Tématika zkoušky souvisí s konkrétní studovanou specializací kandidáta.
Kandidát bude schopen analyzovat a interpretovat odborné dokumenty, články. Bude schopen samostatného ústního projevu (diskuse a výměna informací).
Výstupy z učení
Kandidát bude schopen analyzovat a interpretovat odborné dokumenty, články, identifikovat a shrnout důležité znaky textu. Bude schopen samostatného ústního projevu (diskuse a výměna informací) a napsat esej na téma studijního oboru.
Osnova
  • Předmětem studia je odborná specializace studenta se zaměřením na téma jeho dizertační práce, problematiku vědního oboru a vlastního profesionálního uplatnění.
Literatura
  • http://www.asu.ru/files/documents/00000569.doc
  • http://www.hse.spb.ru/edu/recommendations/essay-2005.phtml
  • Матюхина Н.В. Методика подготовки эссе по заданной теме, Москва 2009
  • Иванов П.И. Методика написания рефератов, Саратов 2000
Výukové metody
Samostatná příprava a konzultace s učitelem. Analýza vybraného odborného textu a jeho interpretace. Diskuse odborné problematice. Argumentace.
Metody hodnocení
Písemná část zkoušky má jednu z následujících podob:

1) student předloží rozšířený abstrakt na odborné téma odpovídající žánru (originální text bez citací) v rozsahu 500 až 800 slov o struktuře: 1) téma, 2) současný stav a vymezení jeho nedostatečnosti, 3) metodologie, 4) výsledky, 5) diskuze, 5) bibliografie
2) student předloží teze své dizertační práce nebo její projekt (závisí na fázi studia) – v rozsahu 1000 až 1500 slovo struktuře: 1) téma, vymezení řešené problematiky a základních pojmů, 2) teoretická východiska, 3) shrnutí dosavadního stavu poznání/řešení 4) metodologie, 5) předběžné výsledky, 6) očekávané či finální výsledky, 7) diskuze, 8) bibliografie.
3) student předloží odborný článek, který sám napsal pro publikování v odborném periodiku
4) student předloží potvrzení o tom, že magisterské studium absolvoval v daném jazyce

Ústní část zkoušky má jednu z následujících podob:

1) pohovor se zkoušejícím na dané odborné téma – cca 30 minut
2) student předloží certifikát/potvrzení o přednesení příspěvku v daném jazyce na mezinárodní konferenci
3) student předloží certifikát na úrovni C1 (z obecného nebo odborného jazyka)
4) student předloží potvrzení o tom, že magisterské studium absolvoval v daném jazyce
ПРИЗНАНИЕ ЭКЗАМЕНА
международный сертификат на уровне ERR C1
университетский титул по специальности «русский язык»
титул, полученный в зарубежном университете (обучение на русском языке)
публикация (кандидат должен быть введен как первый автор или первый соавтор)
выступление на конференции, рабочий язык которой русский (кандидат должен быть введен как первый автор и выступающий, должен представить опубликованнные тезисы статьи и статью в письменной форме)
неопубликованная статья (кандидат должен быть введен как первый автор, должен представить текст и указать причину отказа в публикации)
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
Please send your correspondence and material for evaluation in Russian to Monika Seveckova at Monika.Seveckova@econ.muni.cz
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: zkouška podle podmínek pro doktorské studium MU
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: konzultace.
Kurz je určen pro studenty doktorského studia na PdF MU.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.