LJURS01S Reflektivní seminář k praxi I

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D.
Ústav klasických studií – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií – Filozofická fakulta
Předpoklady
Student si současně zapisuje předmět LJUPP01S Pedagogická praxe I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je rozvíjet studentovu schopnost reflexe a sebereflexe v kontextu zkušeností z Pedagogické praxe I. Součástí kurzu je společná reflexe s ostatními frekventanty, která umožní sdílení zkušeností. Student aktivně využívá své profesní portfolio a reflektivní deník ke zpětnému sebehodnocení vlastní praxe.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- reflektovat vyučovací hodinu jiného pedagoga;
- postihnout klady a zápory vlastní výuky;
- aplikovat obecné didaktické, pedagogické i psychologické aspekty v praxi;
- kriticky hodnotit a uplatňovat základní principy oborové didaktiky;
Osnova
 • Reflexe praxe zahrnuje následující skupiny témat:
 • 1) Komunikace ve třídě – diskutovány budou například tyto otázky: Kdo v hodině mluví? Výhradně učitel, jednotliví žáci nebo komunikují všichni? Jsou aktivní pouze někteří žáci? Co učitel dělá/mohl by dělat pro to, aby přiměl ke komunikaci všechny? Vytváří učitel příležitosti pro komunikaci žáků mezi sebou? Jak učitel (ne)zabraňuje vzniku nekázně? Jaký efekt mají jednotlivá opatření proti nepozornosti? Argumentují žáci v hodině nebo se omezují na mechanické odpovědi? Jak by měl učitel mluvit?
 • 2) Představy, cíle a realita – zaměříme se mj. na následující problémy: Jak si definuji cíle? Podařilo se mi jich dosahovat? Proč ano, proč ne? Stačí 45 minut pro dosažení cíle? Lišila se moje představa od reality?
 • 3) Identita učitele – předmětem diskuse budou mj. následující problémy: Co je na práci učitele přitažlivé? A co ji komplikuje? Podařilo se mi odmyslet si svoji pozici (vysokoškolského) studenta a vnímat sám sebe/samu sebe jako učitele? V čem se cítím silný/silná? Uvědomuji si nějaká svá slabší místa? Co mohu udělat pro jejich odstranění? Jakým typem učitele chci být? Co se mi podařilo, na co jsem hrdý?
 • 4) Latinský jazyk a literatura jako vyučovací předmět – pozornost bude upřena mj. na tyto otázky: Jakým způsobem je tento předmět vyučován na škole, v níž student působí (časová dotace, učebnice, zapojení do souvisejících předmětů)? Jak učitelé rozdělují hodinovou dotaci mezi literaturu, jazyk a reálie antického a středověkého světa? Měnil/a bych na tomto něco? Proč? Bylo patrné, že žáci vnímají důležitost předmětu? Dělal pro to učitel něco? Čelil/a jsem otázkám typu „A k čemu mi to bude?“? Jak jsem na ně reagoval/a? Odlišují učitelé jednotlivé složky předmětového vyučování i z hlediska volených metod? Které z nich považuji za efektivní?
 • Témata budou modifikována dle potřeb a zájmů studentů.
Literatura
 • JUKLOVÁ, Kateřina. Začínající učitel z pohledu profesního vývoje. Vydání: první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013, 177 stran. ISBN 9788074352669. info
 • JANÍK, Tomáš, Josef MAŇÁK a Petr KNECHT. Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření. 1. vyd. Brno: Paido, 2009, 173 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-194-2. info
 • PODLAHOVÁ, Libuše. Ze studenta učitelem : student - praktikant - začínající učitel. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, 145 s. ISBN 8024404443. info
 • NEZVALOVÁ, Danuše. Reflexe v pregraduální přípravě učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2000, 72 s. ISBN 8024402084. info
Výukové metody
Reflexe, sebereflexe, diskuse.
Metody hodnocení
V závěru semestru či ve zkouškovém období se uskuteční společné setkání zaměřené na reflexi uskutečněných praxí. Předpokládá se aktivní účast na diskusi.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/LJURS01S