AR1B112 Vybrané problémy českého archivnictví I

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 B2.41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Jiné omezení: !AR2A100
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se specifikami vybraných fondových skupin. Jednotlivá setkání jsou vedena archiváři z praxe, kteří se specializují na práci s vybraným segmentem národního archivního dědictví. Studenti poznají genezi jednotlivých fondových skupin, jejich vznik v kontextu dějin správy a zvláštnosti jejich zpracování a zpřístupňování.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- popsat specifika obsahová jednotlivých fondových skupin ve státních archivech
- vystihnout zvláštnosti jejich zpracování
- vysvětlit vznik jednotlivých typů fondů v kontextu dějin správy
- shrnout možnosti badatelského využití jednotlivých typů fondů
Osnova
 • 1. Úřady s krajskou a zemskou působností
 • 2. velkostatky
 • 3. rodinné archivy
 • 4. katastry vývoj pozemkové agendy
 • 5. fondy finanční správy
 • 6. úřady s okresní působností
 • 7. archivy obcí, MNV, OÚ
 • 8. justiční fondy zemské, krajské i okresní úrovně
 • 9. archivy spolků
 • 10. archivní sbírky
 • 11. archivní fondy průmyslových podniků
 • 12. církevní fondy
Literatura
 • BITTNER, Ivan. Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře. 3. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2005, 305 s. ISBN 8072015494. info
 • PULEC, Jiří. Archivy zvláštního významu. Archivní časopis,36, 2006, s. 99–103
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
Výukové metody
Semináře sestávají z prezentací jednotlivých externistů, na něž navazuje diskuze k danému tématu. Vedle toho studenti zpracovávají samostatnou seminární práci, o níž bude na závěr semináře vedena debata.
Metody hodnocení
Podmínkou pro udělení kolokvia je aktivní účast na semináři, vypracování seminární práce a rozprava o této práci.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Předmět bude vypsán na podzim 2022.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/AR1B112