Reference(s) to higher template levels:
Fakulta sociálních studií / Faculty of Social Studies
Studijní katalog a registrační šablony / Study catalogue and registration templates

Politologie

Informace o nepřeváděných studentech

Fakulta do nástupnických studijních programů nepřevede studenty, zapsané v oborech podle čl. 2 odst. 1, kteří:
    a) jsou k datu převodu v řízení o ukončení studia,
    b) jsou zapsáni v bakalářském dvouoborovém studiu v mezifakultních kombinacích s Filozofickou fakultou, Pedagogickou fakultou a Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity,
    c) jsou zapsáni v navazujícím magisterském studiu či v jednooborovém bakalářském studiu a k datu převodu splnili všechny podmínky ukončení studia s výjimkou úspěšného složení státní závěrečné zkoušky či její části.
    d) jsou zapsáni ve dvouoborovém bakalářském studiu a k datu převodu splnili podmínky pro přístup ke státní závěrečné zkoušce alespoň na jednom z oborů a na tomto oboru i ke státní závěrečné zkoušce přistoupili.
    e) jsou zapsáni v bakalářském kombinovaném dvouoborovém studiu.

Chci si vytisknout studijní katalog:

Bakalářské prezenční studium
Magisterské navazující studium
Doktorské studium

 

Chci si zaregistrovat předměty:

(klikněte na název Vašeho studijního programu,
dále zvolte Podzimní/Jarní semestr)

Bakalářské prezenční studium - nepřevedení studenti

 • Informace o studiu
   

  Bakalářský stupeň trvá standardně 6 semestrů, což zpravidla představuje 5 semestrů vlastní výuky a šestý semestr určený pro sepsaní bakalářské práce.

   

  Dvouoborové studium

   

  Aby se student/ka dvouoborového bakalářského studia imatrikulačního ročníku 2018/19 mohl/a přihlásit k bakalářské zkoušce, musí na oboru politologie získat 90 ECTS; z tohoto počtu pak 61 ECTS (v případě vypracování a odevzdání bakalářské práce), nebo 55 ECTS (v případě, že je bakalářská práce zpracovávána na druhém oboru) za absolvování povinných předmětů. Ze zbývajících 29, resp. 35 ECTS, potřebných k dosažení požadovaného celkového počtu 90 ECTS, je možno nejvýše 5 ECTS získat absolvováním volitelných předmětů. Dále musí mít splněny celouniverzitní požadavky absolvování tělesné výchovy a minimální jazykové kompetence - ECTS získané za tělesnou výchovu (1 ECTS na každém oboru) a minimální jazykovou kompetenci (2 ECTS na každém oboru) se započítavají do počtu 90 kreditů. Studenti, kteří studují kombinaci politologie - evropská studia, nemohou absolvovat povinný předmět POL359; tyto chybějící ECTS proto nahrazují ECTS za předměty povinně volitelné.

  Studenti, kteří zpracovávají bakalářskou práci na druhé oboru, si zapisují předmět FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru.

   

  Aby se student/ka imatrikulačního ročníku 2017/18 mohl/a přihlásit k bakalářské zkoušce, musí mít též absolvován na každém oboru alespoň jeden předmět vedený v anglickém jazyce .

  Studenti se řídí pravidly svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke katalogům starších imatrikulačních ročníků naleznete zde.

  Jednooborové studium

   

  Aby se student/ka jednooborového bakalářského studia imatrikulačního ročníku 2017/18 mohl/a přihlásit k bakalářské zkoušce, musí na oboru politologie získat 180 ECTS; z tohoto počtu pak 61 ECTS (píší vždy bakalářskou práci) za absolvování povinných předmětů. Ze zbývajících 119 ECTS, potřebných k dosažení požadovaného celkového počtu 180 ECTS, je možno nejvýše 10 ECTS získat absolvováním volitelných předmětů. Dále musí mít splněny celouniverzitní požadavky absolvování tělesné výchovy a minimální jazykové kompetence - ECTS získané za tělesnou výchovu (2 ECTS) a minimální jazykovou kompetenci (4 ECTS) se započítavají do počtu 180 kreditů..

   

  Aby se student/ka imatrikulačního ročníku 2017/18 mohl/a přihlásit k bakalářské zkoušce, musí mít též absolvován alespoň jeden předmět vedený v anglickém jazyce. Studenti si vybírají předmět v kategorii povinných a povinně volitelných v nabídce registračních šablon daného oboru.

   

  Studenti se řídí pravidly svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke katalogům starších imatrikulačních ročníků naleznete zde. 

   

  Bakalářská zkouška

  Bakalářské studium je zakončeno bakalářskou zkouškou, kterou je obvyklé absolvovat na závěr šestého semestru studia. Po jejím složení získají studenti a studentky akademický titul bakalář politologie (popř. příslušného druhého oboru). Pokud si student či studentka zvolí politologii jako obor diplomový, je její součástí obhajoba bakalářské práce. Požadavky na bakalářskou práci a její obhajobu jsou určeny zvláštním předpisem. Výběr oboru, na kterém je psána bakalářská práce, není z hlediska katedry politologie určující při volbě oboru magisterského. Vlastní bakalářská zkouška má dvě části: (1) Politická filosofie a teorie a (2) Komparace politických systémů, které v zásadě koncentrují obsah povinných předmětů bakalářského stupně.

  Studijní profilace

  V rámci bakalářského studijního programu politologie (jednooborového nebo dvouoborového studia) mají studentky/studenti možnost (nikoli povinnost) se profilovat v jednom nebo více ze čtyř následujících směrů: Politické myšlení a současná demokracie;  Komunikace v politiceVolební studia a Politika v západních demokraciích.

  Nutnou podmínkou absolvování kterékoli z profilací jsou (kromě obecných podmínek přístupu k bakalářské státní závěrečné zkoušce) je absolvování alespoň pěti předmětů v rámci profilace. Absolvování profilace není podmíněno obhájením tematicky příbuzné bakalářské práce.


  Předměty jednotlivých profilací jsou uváděny s novým i starým kódem, pouze s novým kódem uvedeny předměty profilace vypsané nově v akademickém roce 2019/2020, pouze starým kódem uvedeny předměty, které jsou uznávány v rámci profilace a v akademickém roce 2019/2020 nejsou vypsány:
   

  Politické myšlení a současná demokracie

  Podzimní semestr:

  POL291 Křesťanství a politika

  POL297 Základy politické modernity

  POLb1101/POL188 Komunismus v ČR

  POLb1102 Koncepty v politické filozofii

  POLb1103 Problém politické autority


  Jarní semestr:

  POLb1131/POL259 Současné teorie spravedlnosti: úrovně, koncepty, problémy

  POL369 Vývoj politiky lidských práv

  POLb1118 Constitutionalism   

  Komunikace v politice

  Podzimní semestr:

  POL231 Debatování

  POLb1104/POL256 Základy politického marketingu

  POLb1105/POL340 Rétorika a prezentační dovednosti (v politice)

  POLb1106/POL362 Politická reklama

  POLb1107/POL363 Politická psychologie

  Jarní semestr:

  POLb1119 Campaigns in Central and Eastern Europe

  POLb1120/POL354 Kampaně v České republice

  POLb1121/POL376 Money and Politics

  POLb1140 Populist Political Communication  Volební studia

  Podzimní semestr:

  POLb1109/POL185 Volební systémy

  POLb1108/POL352 Mýty a fakta voleb

  POL358 Candidate Selection in Political Parties

  Jarní semestr:

  POLb1123/POL203 Teorie her a politické rozhodování

  POLb1124/POL248 Úvod do volební geografie

  POLb1122/POL276 Volební inženýrství

  POLb1121/POL376 Money and Politics

  POLb1127 Referenda

   

   

   

  Politika v západních demokraciích

  Podzimní semestr:

  POLb1110/POL235 Francouzská politika a politické strany

  POLb1111/POL333 Populism and political parties

  POLb1112/POL347 Hlavy státu v Evropě

  POL358 Candidate Selection in Political Parties

  Jarní semestr:

  POLb1135/POL150 Slovak Politics

  POLb1125/POL190 Komunální politika

  POLb1126/POL250 Základy komparace politických systémů

  POLb1127 Referenda

   

   

  Studenti se profilovat nemusí; v takovém případě se uplatňují výše uvedené podmínky pro přistoupení k bakalářské závěrečné zkoušce.  Je tedy možné absolvovat předměty napříč profilacemi. Je dokonce možné, aby student zahájil studium s tím, že se chce profilovat a od svého záměru ustoupil v průběhu studia či dokonce až před psaním bakalářské práce; to vše bez jakýchkoli důsledků pro ukončení studia.

   

  Studijní předměty ve formě cžv jsou nabízeny prostřednictvím Obchodního centra MU. Blíže na http://is.muni.cz/obchod/ v sekci Fakulta sociálních studií.

  Minimální jazyková kompetence
  Celouniverzitní tělesná výchova

  Informace o katedře politologie
  Vysvětlení prerekvizit

 • Podzimní semestr
 • Jarní semestr
 • Doporučený průchod studiem
   

  Strategie volby předmětů, která vychází z platných studijních předpisů (především Studijního a zkušebního řádu MU), má pomoci studentům a studentkám při volbě maximálně efektivního postupu při jejich studiu. Soustřeďuje se přitom především na „technologii” získávání kreditů z povinných předmětů. Vzhledem k modelu povinných předmětů prezenčního bakalářského studia politologie je situace velmi přehledná, neboť s výjimkou prvního semestru je pro každý z následujících semestrů doporučen vždy jediný povinný předmět, a to s logickou návazností.

  Vzhledem k šíři nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů a individuálním preferencím studentů a studentek není podrobněji rozpracováno sestavení plánu pro povinně volitelné předměty.

  Je rovněž nutné sledovat podmínky pro vstup do jednotlivých předmětů přímo v IS MU a povinností při zápisu do semestrů dle zmiňovaného studijního řádu MU.

   

  Bakalářské studium prezenční dvouoborové

   

  Strategie všech studentů dvouoborového studia směřuje k zisku 90 ECTS za obor politologie nutných k dosažení oprávnění k zápisu k bakalářské státní zkoušce.

  Katedra doporučuje studentům a studentkám, aby od začátku studia zapracovali do svých individuálních studijních strategií i povinnost týkající se nutnosti získat ECTS za tělesnou výchovu. Pro plynulý průběh studia doporučujeme, aby si studenti a studentky tuto povinnost splnili v průběhu prvních dvou semestrů. Dobré je rovněž nepodcenit povinnost absolvovat alespoň jeden předmět v anglickém jazyce – pro splnění této povinnosti považujeme za ideální druhý ročník studia. Pro studenty a studentky platí povinnost doložit minimální jazykovou kompetenci pro absolventa/absolventku bakalářského studia. Katedra doporučuje splnit si tuto povinnost (příp. doložit její ekvivalent) v prvním roce studia. Následující doporučený studijní plán je určen studentům imatrikulačního ročníku 2017/2018. Studenti starších imatrikulačních ročníků se řídí předchozími doporučenými studijními plány, které jsou dostupné v IS MU.

   

   

  Semestr

   

  Povinné předměty

  Povinně volitelné,

  volitelné předměty

  1. SEMESTR

  8 + 6-8 ECTS

  POL104 Úvod do politologie

  POL116 Moderní politické dějiny

  2 povinně volitelné  (případně volitelné) předměty 

  2. SEMESTR

  12 + 4-6 ECTS

  POL112 Teorie demokracie a politické doktríny

  POL118 Politický systém čes. zemí 1848-1992

  POL144 Politický systém ČR

  1-2 povinně volitelné (případně volitelné) předměty

  3. SEMESTR

  18 + 0 ECTS

  POL102 Systémy politických stran

  POL103 Dějiny politických idejí

  POL181 Metodologie politologie 

  0 povinně volitelný (případně volitelný) předmět

  4. SEMESTR

  12 (17) + 0-5 ECTS

  POL109 Politické systémy

  POL142 Politická filosofie XX. století

  (POL359 Současná Evropská unie)

  0-1 povinně volitelný (případně volitelný) předmět

  5. SEMESTR

  0 + 16 ECTS

   

  4 povinně volitelné (případně volitelné) předměty

  6. SEMESTR

  6 ECTS

  POL147 Diplomový seminář

   

   

  V případě potíží doporučujeme studentkám a studentům poradit se s Mgr. Jakubem Šedem, Ph.D. jako katedrovým konzultantem pro studium.

   

  Bakalářské studium prezenční jednooborové

   

  Strategie všech studentů a studentek jednooborového studia politologie směřuje k zisku 180 ECTS nutných k dosažení oprávnění k zápisu k bakalářské státní  zkoušce. Následující doporučený studijní plán je určen studentům imatrikulačního ročníku 2015/2016. Studenti starších imatrikulačních ročníků se řídí předchozími doporučenými studijními plány, které jsou dostupné v IS MU.

  Semestr

  A + B,C

  Povinné předměty

  Povinně volitelné,

  volitelné předměty

  1. SEMESTR

  8 + 26 ECTS

  POL104 Úvod do politologie

  POL116 Moderní politické dějiny

  6-7 povinně volitelné (případně volitelné) předměty 

  2. SEMESTR

  12 + 22 ECTS

  POL112 Teorie demokracie a politické doktríny

  POL118 Politický systém čes. zemí 1848-1992 

  POL144 Politický systém ČR 

  5-6 povinně volitelných (případně volitelných) předmětů

  3. SEMESTR

  18 + 16 ECTS

  POL102 Systémy politických stran

  POL103 Dějiny politických idejí

   

  POL181 Metodologie politologie

  4 povinně volitelné (případně volitelné) předmětů

  4. SEMESTR

  17 + 17 ECTS

  POL109 Politické systémy

  POL142 Politická filosofie XX. století

  POL359 Současná Evropská unie

  4 až 5 povinně volitelných (případně volitelných) předmětů

  5. SEMESTR

  0 + 34 ECTS

   

  8-9 povinně volitelných (případně volitelných) předmětů

  6. SEMESTR

  6 ECTS

  POL147 Diplomový seminář

   

   

  V případě potíží doporučujeme studentkám a studentům poradit se s Mgr. Jakubem Šedem, Ph.D. jako katedrovým konzultantem pro studium.

Magisterské navazující studium - převedení studenti
 • Informace o studiu
   

  Magisterský stupeň trvá standardně 4 semestry, což zpravidla představuje 3 semestry vlastní výuky, čtvrtý semestr je určen pro sepsání diplomové práce. Studium je organizováno jako kreditní. V průběhu studia je pořadí zápisu předmětů libovolné.

  Aby se studenti a studentky imatrikulačního ročníku 2018/19 a starších imatrikulačních ročníků platí, že aby se mohli přihlásit k magisterské státní zkoušce, musí během studia získat celkem 120 kreditů (ECTS); z tohoto počtu pak 47 ECTS za absolvování povinných předmětů. Ze zbývajících 73 ECTS (viz pozn. níže), potřebných k dosažení celkového počtu 120 ECTS, je možno nejvíce 8 ECTS získat absolvováním volitelných předmětů. Zbývajících 57 ECTS je třeba získat za absolvování povinně volitelných předmětů, které jsou nabízeny katedrou politologie. Dále musí mít studenti splněn celouniverzitní požadavek absolvování minimální jazykové kompetence. Kredity získané za absolvování minimální jazykové kompetence (4 ECTS) jsou přitom započteny do celkového počtu 120 ECTS.
  Poznámka: Potřebný počet kreditů za povinně volitelné předměty se může lišit vzhledem k menším změnám v kreditové hodnotě povinných předmětů. Počet kreditů za povinně volitelné předměty lze určit jako dopočet do 120 kreditů za povinné předměty vč. Diplomového semináře, 4 kreditů za jazyk a 8 kreditů za ostatní volitelné předměty.
  Výše uvedený údaj odpovídá situaci, kdy byl získán nejmenší možný počet kreditů za povinné předměty.

  Aby se student/ka imatrikulačního ročníku 2018/2019 mohl/a přihlásit k magisterské zkoušce, musí mít též absolvován alespoň jeden předmět vedený v anglickém jazyceStudenti si vybírají předmět v kategorii povinných a povinně volitelných v nabídce registračních šablon daného oboru.

  V rámci magisterského studijního programu politologie mají studentky/studenti možnost (nikoli povinnost) se profilovat. Od roku 2019/2020 jsou nabízeny dvě profilace: Česká politika a aktuální politické výzvy (zaměřuje se na analýzu aktuálních politických problémů (nejen) v moderní české politice) a  Demokratizace a lidská práva (připravuje experty v oblasti výzkumu demokracie, demokratizace a lidských práv). Do konce akademického roku 2019/2020 je možné ukončit studium s profilací dle pravidel platných v minulých akademických letech. Jedná se o úžeji zaměřenou profilaci Česká politika, profilaci Demokratizace a lidská práva (s mírně odlišným složením profilačních předmětů, než je platné od akademického roku 2019/2020) a profilaci Volební studia a politický marketing (zaměřuje se na všestrannou analýzu voleb a volebního procesu, připravuje experty, kteří porozumí volebnímu inženýrství a budou schopni podílet se na přípravě politických kampaní nebo poskytovat poradenské a analytické služby /nejen/ pro politické strany či státní správu; tato profilace je do budoucna nahrazena stejnojmennou specializací).

  K absolvování kterékoli z profilací jsou (kromě obecných podmínek přístupu k magisterské státní závěrečné zkoušce) stanoveny dvě podmínky:

  a) absolvování všech předmětů v rámci profilace,
  b) 
  úspěšná obhajoba diplomové práce, která bude obsahově spadat do rámce dané profilace.

  Předměty jednotlivých profilací (aktuální nabídka, v závorce jsou uvedeny staré kódy profilačních předmětů):

  Česká politika a aktuální politické výzvy

  Podzimní semestr:

  POLn4052 (POL596) Zrod české polistopadové politiky
  POLn4053 (BSS465) Politická korupce (
  Political Corruption, Clientelism and Nepotism)

  Jarní semestr:

  POLn4056 (POL495) Analýza policy
  POLn4057 Radicalisation of Politics in Central Europe


  Demokratizace a lidská práva

  Podzimní semestr:

  POLn4050 (POL501) Nedemokratické režimy
  POLn4051 (POL604) Liberal Democracy in Times of Crisis

  Jarní semestr:

  POLn4054 (POL506) Lidsko-právní studia
  POLn4055 (POL507) Obsah lidských práv v komparativním pohledu

   

  Studenti se profilovat nemusív takovém případě se uplatňují výše uvedené podmínky pro přistoupení k magisterské závěrečné zkoušce.  Je tedy možné absolvovat předměty napříč profilacemi. Je dokonce možné, aby student zahájil studium s tím, že se chce profilovat a od svého záměru ustoupil v průběhu studia či dokonce až před psaním diplomové práce; to vše bez jakýchkoli důsledků pro ukončení studia.

  Doplňující informace k profilacím. které je možné ukončit nejpozději v červnu 2020: uvedeny předměty, jejichž absolvování je podmínkou úspěšného uzavření těchto profilací (v závorce se starým kódem). I u těchto profilací je podmínkou úspěšné ukončení čtyř uvedených předmětů a obhájení diplomové práce, která spadá do oblasti související s předmětem profilace.


  Česká politika

  Podzimní semestr:

  POLn4006 (POL417) Tradice české politiky
  POLn4052 (POL596) Zrod české polistopadové politiky

  Jarní semestr:

  POLn4056 (POL495) Analýza policy
  POL407 Zájmové skupiny (předmět již není vypisován, profilaci ve starém formátu je možné ukončit jen v případě, že jste jej již absolvovali; v opačném případě doporučujeme pozornosti výše uvedenou novou profilaci Česká politika a aktuální politické výzvy)

  Demokratizace a lidská práva

  Podzimní semestr:

  POLn4050 (POL501) Nedemokratické režimy
  POLn4005 (POL502) Teorie demokratizace

  Jarní semestr:

  POLn4054 (POL506) Lidsko-právní studia
  POLn4055 (POL507) Obsah lidských práv v komparativním pohledu


  Volební studia a politický marketing

  Podzimní semestr:

  POLn6000 (POL485) Volební studia
  POL505 Teorie a koncepty politického marketingu, nově POLn6001 Politický marketing a marketingové průzkumy

  Jarní semestr:

  POLn6002 (POL509) Prostorová analýza voleb
  POL510 Volební kampaně, nově POLn6003 Vybrané aspekty volebních kampaní

   

  Studenti se řídí pravidly svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke katalogům starších imatrikulačních ročníků naleznete zde.

  Minimální jazyková kompetence
  Informace o katedře politologie
  Vysvětlení prerekvizit

   

   

 • Podzimní semestr
 • Jarní semestr
 • Doporučený průchod studiem
   

   

  Strategie volby předmětů, která vychází z platných studijních předpisů (především Studijního a zkušebního řádu MU) a odpovídá logické návaznosti předmětů, má představovat pomoc při hledání maximálně efektivního postupu při studiu. Soustřeďuje se přitom v prvé řadě na způsob, resp. pořadí získávání povinných ECTS.
  Zvláštní doporučení katedra směřuje ke studentům a studentkám, jež nejsou absolventy/absolventkami bakalářského stupně politologie na FSS MU. Za účelem vyrovnání objemu vlastních vědomostí těmto studentům či studentkám katedra doporučuje navštěvovat (formou náslechu, bez formálního zápisu či ukončení) klíčové povinné předměty bakalářského stupně, resp. konzultovat s jednotlivými pedagogy, především pak s Mgr. Jakubem Šedem, Ph.D. jako konzultantem pro studium, vlastní individuální strategie.
   
  Jelikož magisterské studium mohou studenti a studentky zahajovat v obou semestrech, jsou níže představeny dvě varianty studijní strategie. Doporučený studijní plán nezahrnuje konkrétní variantu specializovaného studia, ale představuje obecnější šablonu studijního plánu platnou jednak pro studium bez specializace, jednak pro studium s jednotlivými specializacemi (v případě specializace si studenti v rámci „povinných předmětů ze specializací“ volí kurzy dle své specializace).

  Doporučený studijní plán uvádí nové kódy povinných předmětů a jejich aktuální názvy. V závorkách jsou uvedeny staré kódy. Platí, že je nutné absolvovat předmět pouze pod jedním kódem (i v případě, že došlo ke změně názvu), tj. kdo již absolvoval některý předmět pod starým kódem, nezapisuje si předmět s novým kódem (systém v takovém případě zápis ani neumožňuje), kdo ještě některý předmět doposud neabsolvoval pod starým kódem, zapisuje si předmět s novým kódem.

  Pro studenty/studentky imatrikulačních ročníků 2018/2019 a starší není povinnost absolvovat předměty POLn4005 Teorie demokratizace a POLn4006 Tradice české politiky. Tyto předměty jsou povinné pouze pro imatrikulační ročník 2019/2020, u starších ročníků zůstávají povinně volitelnými.
   
  Studenti a studentky začínající studium podzimním semestrem
  Semestr (ECTS za povinné předměty + povinně volitelné nebo volitelné předměty)
  Povinné předměty 
  Povinně volitelné a volitelné předměty
  1. semestr (14 + 22 ECTS)
  POLn4000 (POL402) Analýza české politiky
  POLn4001 (POL593) Kvantitativní přístupy v politologii 
  4 povinně volitelné (volitelné) předměty
  2. semestr (21 + 15 ECTS)
  POLn4002 (POL401) Comparative Politics
  POLn4003 (POL494)Výzkumná metodologie
  POLn4004 (POL440) Koncepty v moderní politická filosofii
  3 povinně volitelné (volitelné) předměty
  3. semestr (0 + 28 ECTS)
   
  5 povinně volitelných (volitelných) předmětů
  4. semestr (20 + 0 ECTS)
  POLn4007 (POL463) Diplomový seminář
  0 povinně volitelných (volitelných) předmětů
   
  Studenti a studentky začínající studium jarním semestrem
  Semestr (ECTS za povinné předměty + povinně volitelné nebo volitelné předměty) Povinné předměty  Povinně volitelné a volitelné předměty
  1. semestr (14 + 22 ECTS)
  POLn4002 (POL401) Comparative Politics
  POLn4004 (POL440) Koncepty v moderní politická filosofii
   
  4 povinně volitelné(volitelné) předměty
  2. semestr (14 + 22 ECTS)
  POLn4000 (POL402) Analýza české politiky
  POLn4001 (POL593) Kvantitativní přístupy v politologii 
  4 povinně volitelné (volitelné) předměty
  3. semestr (7 + 22 ECTS) POLn4003 (POL494)Výzkumná metodologie 4 povinně volitelné (volitelné) předměty
  4. semestr (20 + 0 ECTS) POLn4007 (POL463) Diplomový seminář 0 povinně volitelných (volitelných) předmětů
   
   

   

Bakalářské prezenční studium - převedení studenti
 • Informace o studiu
   

  Bakalářský stupeň trvá standardně 6 semestrů, což zpravidla představuje 5 semestrů vlastní výuky a šestý semestr určený pro sepsaní bakalářské práce.

   

  Dvouoborové studium

   

  Aby se student/ka dvouoborového bakalářského studia imatrikulačního ročníku 2018/19 mohl/a přihlásit k bakalářské zkoušce, musí na oboru politologie získat 100 ECTS, resp. 80 ECTS (podle toho, jestli je politologie hlavním, nebo vedlejším studijním plánem); z tohoto počtu pak 61 ECTS (v případě vypracování a odevzdání bakalářské práce), nebo 55 ECTS (v případě, že je bakalářská práce zpracovávána na druhém oboru) za absolvování povinných předmětů. Zbývající ECTS kredity, potřebné k dosažení požadovaného celkového počtu  ECTS (100, resp. 80), je možné v rámci hlavního studijního plánu nejvýše 10 ECTS získat absolvováním volitelných předmětů. Ve vedlejším studijním plánu jsou uplatněny jen ECTS za povinné a povinně volitelné předměty.  Dále musí mít splněny celouniverzitní požadavky absolvování tělesné výchovy a minimální jazykové kompetence - ECTS získané za tělesnou výchovu (1 ECTS na každém oboru) a minimální jazykovou kompetenci (2 ECTS na každém oboru) se započítavají do počtu 80/100 kreditů. Studenti, kteří studují kombinaci politologie - evropská studia, nemohou absolvovat povinný předmět POL359 (POLb1010); tyto chybějící ECTS proto nahrazují ECTS za předměty povinně volitelné

   

  Aby se student/ka imatrikulačního ročníku 2018/19 mohl/a přihlásit k bakalářské zkoušce, musí mít též absolvován na každém oboru alespoň jeden předmět vedený v anglickém jazyce .

  Studenti se řídí pravidly svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke katalogům starších imatrikulačních ročníků naleznete zde.

  Jednooborové studium

   

  Aby se student/ka jednooborového bakalářského studia imatrikulačního ročníku 2018/19 mohl/a přihlásit k bakalářské zkoušce, musí na oboru politologie získat 180 ECTS; z tohoto počtu pak 61 ECTS (píší vždy bakalářskou práci) za absolvování povinných předmětů. Ze zbývajících 119 ECTS, potřebných k dosažení požadovaného celkového počtu 180 ECTS, je možno nejvýše 10 ECTS získat absolvováním volitelných předmětů. Dále musí mít splněny celouniverzitní požadavky absolvování tělesné výchovy a minimální jazykové kompetence - ECTS získané za tělesnou výchovu (2 ECTS) a minimální jazykovou kompetenci (4 ECTS) se započítavají do počtu 180 kreditů..

   

  Aby se student/ka imatrikulačního ročníku 2018/19 mohl/a přihlásit k bakalářské zkoušce, musí mít též absolvován alespoň jeden předmět vedený v anglickém jazyce. Studenti si vybírají předmět v kategorii povinných a povinně volitelných v nabídce registračních šablon daného oboru.

   

  Studenti se řídí pravidly svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke katalogům starších imatrikulačních ročníků naleznete zde. 

   

  Bakalářská zkouška

  Bakalářské studium je zakončeno bakalářskou zkouškou, kterou je obvyklé absolvovat na závěr šestého semestru studia. Po jejím složení získají studenti a studentky akademický titul bakalář politologie (popř. příslušného druhého oboru). Pokud si student či studentka zvolí politologii jako obor diplomový, je její součástí obhajoba bakalářské práce. Požadavky na bakalářskou práci a její obhajobu jsou určeny zvláštním předpisem. Výběr oboru, na kterém je psána bakalářská práce, není z hlediska katedry politologie určující při volbě oboru magisterského. Vlastní bakalářská zkouška má dvě části: (1) Politická filosofie a teorie a (2) Komparace politických systémů, které v zásadě koncentrují obsah povinných předmětů bakalářského stupně.

  Studijní profilace

  V rámci bakalářského studijního programu politologie (jednooborového nebo dvouoborového studia) mají studentky/studenti možnost (nikoli povinnost) se profilovat v jednom nebo více ze čtyř následujících směrů: Politické myšlení, participace a demokracie;  Komunikace v politiceVolební studia a Politika v západních demokraciích.

  Nutnou podmínkou absolvování kterékoli z profilací jsou (kromě obecných podmínek přístupu k bakalářské státní závěrečné zkoušce) je absolvování alespoň pěti předmětů v rámci profilace. Absolvování profilace není podmíněno obhájením tematicky příbuzné bakalářské práce.

   

  Předměty jednotlivých profilací jsou uváděny s novým i starým kódem, pouze s novým kódem uvedeny předměty profilace vypsané nově v akademickém roce 2019/2020, pouze starým kódem uvedeny předměty, které jsou uznávány v rámci profilace a v akademickém roce 2019/2020 nejsou vypsány:

   

  Politické myšlení, participace a demokracie

  Podzimní semestr:

  POLb1116 Středovýchodní Evropa po roce 1989: zrod, fungování a úpadek demokracie

  POL291/POLb1136 Křesťanství a politika

  (POL188/POLb1101 Komunismus v ČR)

  (POLb1102 Koncepty v politické filozofii)


  (POLb1118 Constitutional Politics)

  (POL297/POLb1137 Základy politické modernity)

  Jarní semestr:

  POLb1103 Problém politické autority

  POL259/POLb1131 Současné teorie spravedlnosti: úrovně, koncepty, problémy

  POLb1132 Nevolební politická participace

  (POL369 Vývoj politiky lidských práv)

  (POLb1118 Constitutionalism)  Komunikace v politice

  Podzimní semestr:

  POL256/POLb1104 Základy politického marketingu

  POL340/POLb1105 Rétorika a prezentační dovednosti (v politice)

  POL362/POLb1106 Politická reklama

  (POL363/POLb1107 Politická psychologie)


  POL231 Debatování

   

  Jarní semestr:

  (POLb1119 Campaigns in Central and Eastern Europe)

  POL354/POLb1120 Kampaně v České republice

  POL376/POLb1121 Money and Politics


  POLb1140 Populist Political Communication

     Volební studia

  Podzimní semestr:

  POL352/POLb1108 Mýty a fakta voleb

  POL185/POLb1109 Volební systémy

  (
  POL358 Candidate Selection in Political Parties)


  Jarní semestr:

  POL376/POLb1121 Money and Politics

  POL276/POLb1122 Volební inženýrství

  POL203/POLb1123 Teorie her a politické rozhodování

  POL248/POLb1124 Úvod do volební geografie

  POLb1127 Referenda

   


   

  Politika v západních demokraciích

  Podzimní semestr:

  POL235/POLb1110 Francouzská politika a politické strany

  POL333/POLb1111 Populism and political parties

  POL347/POLb1112 Prezidenti a monarchové v současné Evropě

  POLb1113 American Political Institutions

  (
  POL358 Candidate Selection in Political Parties)


  Jarní semestr:

  POL190/POLb1125 Komunální politika

  (POL250/POLb1126 Základy komparace politických systémů)

  POLb1127 Referenda

   

  (POL150/POLb1135 Slovak Politics)  Studenti se profilovat nemusí; v takovém případě se uplatňují výše uvedené podmínky pro přistoupení k bakalářské závěrečné zkoušce.  Je tedy možné absolvovat předměty napříč profilacemi. Je dokonce možné, aby student zahájil studium s tím, že se chce profilovat a od svého záměru ustoupil v průběhu studia či dokonce až před psaním bakalářské práce; to vše bez jakýchkoli důsledků pro ukončení studia.

   

  Studijní předměty ve formě cžv jsou nabízeny prostřednictvím Obchodního centra MU. Blíže na http://is.muni.cz/obchod/ v sekci Fakulta sociálních studií.

  Minimální jazyková kompetence
  Celouniverzitní tělesná výchova

  Informace o katedře politologie
  Vysvětlení prerekvizit

 • Podzimní semestr
 • Jarní semestr
 • Doporučený průchod studiem
   

  Doporučený průchod studiem pro studijní plány na dostudování


  Strategie volby předmětů, která vychází z platných studijních předpisů (především Studijního a zkušebního řádu MU), má pomoci studentům a studentkám při volbě maximálně efektivního postupu při jejich studiu. Soustřeďuje se přitom především na „technologii” získávání kreditů z povinných předmětů. Jejich struktura je přehledná a předměty na sebe logicky navazují. Vzhledem k šíři nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů a individuálním preferencím studentů a studentek není podrobněji rozpracováno sestavení průběhu studia pro povinně volitelné předměty.

  Je rovněž nutné sledovat podmínky pro vstup do jednotlivých předmětů přímo v IS MU a povinností při zápisu do semestrů dle zmiňovaného studijního řádu MU.

   

  Bakalářské studium prezenční dvouoborové

   

  Strategie převedených studentů dvouoborového studia se mírně liší podle toho, zda je politologie hlavní, nebo vedlejší studijní plán na dostudování. Nejdůležitější praktický rozdíl mezi oběma plány je, že student/studentka píše bakalářskou diplomovou práci a absolvuje předmět Diplomový seminář v rámci svého hlavního studijního plánu.
   

  Katedra doporučuje studentům a studentkám, aby od začátku studia zapracovali do svých individuálních studijních strategií i povinnost týkající se nutnosti získat ECTS za tělesnou výchovu. Pro plynulý průběh studia doporučujeme, aby si studenti a studentky tuto povinnost splnili v průběhu prvních dvou semestrů. Dobré je rovněž nepodcenit povinnost absolvovat alespoň jeden předmět v anglickém jazyce – pro splnění této povinnosti považujeme za ideální druhý ročník studia. Pro studenty a studentky platí povinnost doložit minimální jazykovou kompetenci pro absolventa/absolventku bakalářského studia. Katedra doporučuje splnit si tuto povinnost (příp. doložit její ekvivalent) v prvním roce studia. Následující doporučený studijní plán je určen studentům imatrikulačního ročníku 2018/2019 a starším. Studenti novějších imatrikulačních ročníků se řídí pokyny ze šablon jejich nově akreditovaných programů.
  Pro větší přehlednost je u povinných předmětů vedle jejich nového kódu a názvu uveden i původní kód. Studenti a studentky, kteří absolvovali daný předmět pod starým kódem, si předmět pod novým kódem nezapisují. Platí to i v případě, že pod starým kódem měl předmět jiný název, uvedené dvojice kódů jsou vždy plně ekvivalentní.

   

   

  Semestr

   

  Povinné předměty

  Povinně volitelné,

  volitelné předměty

  1. SEMESTR

  8 + 6-8 ECTS

  POLb1001 Úvod do politologie (POL104)
  POLb1002 Moderní politické dějiny (POL116)

  2 povinně volitelné  (případně volitelné) předměty 

  2. SEMESTR

  12 + 4-6 ECTS

  POLb1003 Demokracie, autokracie a ideologie (POL112)
  POLb1004 Historie české politiky (POL118)
  POLb1005 Současná česká politika (POL144)

  1-2 povinně volitelné (případně volitelné) předměty

  3. SEMESTR

  18 + 0 ECTS

  POLn1006 Jak zkoumat politiku (POL181)
  POLn1007 Politické strany světa (POL102)
  POLn1008 Tradice politického myšlení (POL103)

  0 povinně volitelný (případně volitelný) předmět

  4. SEMESTR

  12 (17) + 0-5 ECTS

  POLn1009 Hlavy států, vlády a parlamenty (POL109)

  POLn1010 Současná Evropská unie (POL359)
  POLn1011 Velká témata současné politické filosofie (POL142)

  0-1 povinně volitelný (případně volitelný) předmět

  5. SEMESTR

  0 + 16 ECTS

  při dodržení doporučeného průchodu studiem je tento semestr vhodný pro výjezd do zahraničí, je-li plánován.

  4 povinně volitelné (případně volitelné) předměty

  6. SEMESTR

  6 ECTS

  POLn1012 Diplomový seminář (POL147) - pouze pokud je politologie hlavní studijní plán

   

   

  V případě potíží doporučujeme studentkám a studentům poradit se s Mgr. Jakubem Šedem, Ph.D. jako katedrovým konzultantem pro studium.

   

  Bakalářské studium prezenční jednooborové

   

  Strategie všech studentů a studentek jednooborového studia politologie směřuje k zisku 180 ECTS nutných k dosažení oprávnění k zápisu k bakalářské státní  zkoušce. Následující doporučený průchod studiem je určen převedeným studentům imatrikulačního ročníku 2018/2019 a starším. Studenti novějších imatrikulačních ročníků se řídí pokyny ze šablon jejich nově akreditovaných programů.
  Pro větší přehlednost je u povinných předmětů vedle jejich nového kódu a názvu uveden i původní kód. Studenti a studentky, kteří absolvovali daný předmět pod starým kódem, si předmět pod novým kódem nezapisují. Platí to i v případě, že pod starým kódem měl předmět jiný název, uvedené dvojice kódů jsou vždy plně ekvivalentní.

   

  Semestr

  A + B,C

  Povinné předměty

  Povinně volitelné,

  volitelné předměty

  1. SEMESTR

  9 + 26 ECTS

  POLb1001 Úvod do politologie (POL104)

  POLb1002 Moderní politické dějiny (POL116)

  6-7 povinně volitelných (případně volitelných) předmětů 

  2. SEMESTR

  15 + 22 ECTS

  POLb1003 Demokracie, autokracie a ideologie (POL112)

  POLb1004 Historie české politiky (POL118)

  POLb1005 Současná česká politika (POL144)

  5-6 povinně volitelných (případně volitelných) předmětů

  3. SEMESTR

  19 + 16 ECTS

  POLn1006 Jak zkoumat politiku (POL181)
  POLn1007 Politické strany světa (POL102)
  POLn1008 Tradice politického myšlení (POL103)

  4 povinně volitelné (případně volitelné) předměty

  4. SEMESTR

  17 + 17 ECTS

  POLn1009 Hlavy států, vlády a parlamenty (POL109)

  POLn1010 Současná Evropská unie (POL359)
  POLn1011 Velká témata současné politické filosofie (POL142)

  4 až 5 povinně volitelných (případně volitelných) předmětů

  5. SEMESTR

  0 + 30 ECTS

  při dodržení doporučeného průchodu studiem je tento semestr vhodný pro výjezd do zahraničí, je-li plánován.

  7-8 povinně volitelných (případně volitelných) předmětů

  6. SEMESTR

  10 + 0 ECTS

  POLn1012 Diplomový seminář (POL147)

   

   

  V případě potíží doporučujeme studentkám a studentům poradit se s Mgr. Jakubem Šedem, Ph.D. jako katedrovým konzultantem pro studium.

Doktorské studium - převedení studenti
 • Informace o studiu
   

  Doktorský studijní program politologie.

  Akademický rok 2019-2020.

  Postgraduální jednooborové doktorandské studium oboru politologie probíhá v prezenční a kombinované formě. Jeho standardní délka je stanovena na 8 semestrů. Povinností studujících je splnit všechny požadavky definované individuálním studijním plánem, který schvaluje oborová rada a jenž studující vypracují se svým školitelem do konce prvního měsíce svého studia. Tento plán vymezuje etapy studia, rozvržení absolvování předmětů a úkolů souvisejících s realizací zahraničního výzkumného pobytu, publikováním v odborném tisku či vystoupeními před odbornou veřejností. Studijní plán může být průběžně doplňován, aktualizován a v opodstatněných případech se souhlasem školitele a předsedy oborové rady i měněn. Plnění uvedeného plánu pravidelně kontroluje a hodnotí školitel a předseda oborové rady.

  Všichni (prezenční i kombinovaní) studenti mají stejné studijní povinnosti. Prezenční studenti, pobírající měsíční stipendium, jsou navíc zapojeni do činnosti katedry, a to zejména podílením se na jejích vědeckých projektech a pedagogických aktivitách dle dohody se školitelem, předsedou oborové rady a vedoucí katedry.  K ústní státní doktorské zkoušce se studující přihlašují ve třetím roce studia. Podmínkou přihlášky je absolvování předmětu POLd0004.

  Předpokladem pro přihlášení se k obhajobě disertační práce je úspěšné absolvování ústní státní doktorské zkoušky a získání 240 kreditů (ECTS): z toho 210 ECTS za absolvování povinných předmětů a 30 ECTS za absolvování předmětů povinně volitelných.

  V rámci postgraduálního doktorandského studia oboru politologie lze studovat specializaci Bezpečnostní a strategická studia. Podmínkou jejího absolvování je získání 30 ECTS za absolvování povinně volitelných předmětů s bezpečnostní tematikou.  Na základě složení státní doktorské zkoušky a úspěšné obhajoby disertační práce bude absolventkám/absolventům přiznán akademický titul Ph.D. za jménem.

  Povinné předměty v jarním semestru

  Název předmětu Vyučující Kód Výstup ECTS

  Individuální stud. plán I. Školitelé POLd0001 Z 10

  Individuální stud. plán II. Školitelé POLd0002 Z 10

  Individuální stud. plán III. Školitelé POLd0003 Z 15

  Individuální stud. plán IV. Školitelé POLd0004 Z 15

  Disertační projekt Školitelé POLd0005 K 20

  Příprava disertační práce I. Školitelé POLd0006 K 20

  Příprava disertační práce II.  Školitelé POLd0007 K 20

  Disertační práce Školitelé POLd0009 K 40

  Zahraniční výzkumný pobyt Školitelé FSSd0900 Z 201

  Zahraniční pracovní pobyt Školitelé FSSd0990 Z 202

  Politologická konference Školitelé POLd0010 Z 10

  Zahraniční politologická

  konference Školitelé POLd0011 Z 10

  Political Research: Theories

  and Methods Roberts, Spáč POLd0012 Zk 20

  Povinně volitelné předměty v jarním semestru

  Název předmětu Vyučující Kód Výstup ECTS

  Příprava disertační práce III. Školitelé POLd0008 K 20-403

  Výzkum komunální politiky Balík POLd0103 Z 10

  Volební studia: teorie a

  přístupy Chytilek, Šedo POLd0104 Z 10

  Teorie Steina Rokkana Kopeček POLd0105 Z 10

  Komparativní politické

  instituce Rybář POLd0106 Z 10

  Zahraniční výjezd  Školitelé FSSd0910 Z 04  Povinně volitelné předměty v jarním semestru –

  specializace Bezpečnostní a strategická studia

  Název předmětu Vyučující Kód Výstup ECTS

  Komparativní strategie Mareš POLd0202 Z 10

  Experimentální a prediktivní

  výzkum bezpečnosti Chytilek POLd0203 Z 10

  Výzkum bezpečnosti

  v posttranzitivních zemích  Stojarová POLd0204 Z 10

  Zahraniční výjezd  Školitelé FSSd0910 Z 04

  Fakultní volitelné předměty v jarním semestru

  Název předmětu Vyučující Kód Výstup ECTS

  Zahraniční výzkumný pobyt

  II. Školitelé FSSd0901 Z 20

  Zahraniční výjezd II. Školitelé FSSd09011 Z 01-10

  Zahraniční pracovní pobyt II. Školitelé POLd0990 Z 20  Doporučený harmonogram doktorského studia politologie  První semestr: POLd0001 + dva povinně volitelné předměty

  Druhý semestr: POLd002 + POLd0012 + povinně volitelný předmět

  Třetí semestr: POLd0003 + POLd0005

  Čtvrtý semestr: FSSd0900, nebo FSSd0990

  Pátý semestr: POLd004 + POLd0010 

  Šestý semestr: POLd0006 + POLd0011 + ústní státní doktorská zkouška

  Sedmý semestr: POLd0007

  Osmý semestr: POLd0008

  Doktorská čtení – podzimní semestr akademického roku 2019/2020:  Vystoupení zahraničního přednášejícího: téma, datum a místo přednášky budou upřesněny;

  Habilitační přednáška: dr. P. Maškarinec (FF UJEP Ústí n. Labem), 27.2. ve 13:00, U43, téma: New electoral geography of the Czech Republic? Transformation of spatial patterns of Czech parties’ electoral support after the rise of new political parties;

  Obhajoby disertačních projektů; datum a místo obhajob budou upřesněny.  Podmínka uznání pro potřeby předmětů Individuální studijní plán I.-IV.: účast na ne méně jak dvou z organizovaných akcí plus na obhajobách disertačních projektů.

  Stručné anotace a prerekvizity povinných předmětů. 

  Všechny imatrikulační ročníky.  Individuální studijní plán I. (POLd0001) - kredity jsou přiznávány na základě asistence ve výuce 1-2 předmětů (standardně čtení paperů či seminárních prací v jednom předmětu a vedení seminářů v druhém předmětu), účasti na tzv. doktorských čteních v průběhu semestru plus dle individuálních požadavků školitele.  Individuální studijní plán II. (POLd0002) - kredity jsou přiznávány na základě asistence ve výuce 1-2 předmětů (standardně čtení paperů či seminárních prací v jednom předmětu a vedení seminářů v druhém předmětu), účasti na tzv. doktorských čteních v průběhu semestru plus dle individuálních požadavků školitele. Prerekvizitou absolvování předmětu POLd0001.  Individuální studijní plán III. (POLd0003) - kredity jsou přiznávány na základě asistence ve výuce 1-2 předmětů (standardně čtení paperů či seminárních prací v jednom předmětu a vedení seminářů v druhém předmětu), účasti na tzv. doktorských čteních v průběhu semestru plus dle individuálních požadavků školitele. Prerekvizitou absolvování předmětu POLd0002.  Individuální studijní plán IV. (POLd0004) - kredity jsou přiznávány na základě asistence ve výuce 1-2 předmětů (standardně čtení paperů či seminárních prací v jednom předmětu a vedení seminářů v druhém předmětu), účasti na tzv. doktorských čteních v průběhu semestru (viz níže) plus na základě doložení publikování nebo přijetí k publikaci článku kategorií Jsc (časopis v databázi SCOPUS) či Jimp (časopis v databázi Web of Science s impakt faktorem). Podmínkou přiznání kreditů je minimálně 30% autorský podíl na daném textu. Prerekvizitou absolvování předmětů POLd0003 a POLd0005.  Disertační projekt (POLd0005) - kredity jsou přiznávány na základě úspěšné obhajoby odborného textu, představujícího konceptuálně teoretické, metodologické a pramenné charakteristiky projektu disertace (blíže viz sylab) před komisí složenou ze školitelů a členů oborové rady. Předmět je povinně zapisován ve třetím semestru studia.  Příprava disertační práce I. (POLd0006) - kredity jsou přiznávány na základě doložení minimálně jedné třetiny disertační práce. Prerekvizitou absolvování předmětu POLd0004.  Příprava disertační práce II. (POLd0007) - kredity jsou přiznávány na základě doložení minimálně dvou třetin disertační práce. Prerekvizitou absolvování předmětu POLd0006.  Zahraniční výzkumný pobyt (FSSd0900), nebo Zahraniční pracovní pobyt (FSSd0990) – kredity jsou uznávány na základě realizace zahraničního výzkumného (FSSd0900), nebo pracovního (FSSd0990) pobytu, spojeného s přípravou disertace a odsouhlaseného školitelem a předsedou oborové rady. Jeden z uvedených předmětů je nutno absolvovat kdykoli během doktorského studia v souvislé délce ne méně jak tři měsíce. Oba předměty ukončuje školitel.  Příprava disertační práce III. (POLd0008) – předmět je určen výhradně pro studující im. roč. 2015/16 a starších. Předmět je zapisován výhradně se souhlasem školitele a předsedy oborové rady a za jeho absolvování lze získat 20-40 ECTS. Kredity jsou přiznávány na základě doložení minimálně tří čtvrtin disertační práce. Prerekvizitou absolvování předmětu POLd0007.  Disertační práce (POLd0009) - kredity jsou přiznávány jednak po převzetí úplného textu disertace školitelem, jednak na základě doložení publikování nebo přijetí k publikaci části disertační práce v podobě článku kategorie Jimp (časopis v databázi Web of Science s impakt faktorem), nebo (pokud text uznaný v předmětu POLd0004 byl v kategorii WoS s impakt faktorem) v podobě článku kategorie Jsc (časopis v databázi SCOPUS); podmínkou je minimálně 30% autorský podíl na daném textu. Prerekvizitou absolvování předmětu POLd0007.  Politologická konference (POLd0010) - kredity jsou přiznávány na základě doložené a školitelem schválené aktivní účasti (přednesení autorského příspěvku) na odborné konferenci z oblasti politických věd.  Zahraniční politologická konference (POLd0011) - kredity jsou přiznávány na základě doložené a školitelem schválené aktivní účasti (přednesení autorského příspěvku) na mezinárodní odborné konferenci z oblasti politických věd konané mimo území ČR a SR a s jednacím jazykem angličtinou či jiným světovým jazykem.  Political Research: Theories and Methods (POLd0012) - kredity jsou přiznávány na základě podmínek specifikovaných v sylabu předmětu (viz IS MU). Předmět lze absolvovat také uskutečněnou účastí na metodologickém workshopu ECPR či IPSA.  Stručné anotace a prerekvizity fakultních volitelných předmětů.   Zahraniční výzkumný pobyt II. (FSSd0901) – předmět je určen studentům doktorského studia k uznání kreditů získaných za řádně nahlášenou opakovanou jednosemestrální studijní stáž v zahraničí – tj. v délce 3 měsíců a více nebo v případě prodloužení stáže FSSd0900 o další semestr. Předmět ukončuje školitel. Počet kreditů bude určen vyučujícím (předsedou OR nebo školitelem) na základě délky stáže a pracovní zátěže (obvykle se v případě celosemestrálních stáží uděluje 20 ECTS kreditů).  Zahraniční výjezd II. (FSSd0911) – předmět je určen studentům doktorského studia k uznání kreditů získaných za opakovaný zahraniční krátkodobý výjezd. Předmět ukončuje školitel. Počet kreditů bude určen vyučujícím (předsedou OR nebo školitelem) na základě délky stáže a pracovní zátěže (obvykle se za krátkodobé výjezdy 1-10 ECTS kreditů, nejčastěji pak 4 ECTS.  Zahraniční pracovní pobyt II. (FSSd0991) – předmět je určen studentům doktorského studia k uznání kreditů získaných za řádně nahlášenou opakovanou pracovní stáž v zahraničí nebo v případě prodloužení stáže FSSd0990 o další semestr. Předmět ukončuje školitel. Počet kreditů bude určen vyučujícím (předsedou OR nebo školitelem) na základě délky stáže a pracovní zátěže (obvykle se v případě celosemestrálních stáží uděluje 20 ECTS kreditů).

 • Podzimní semestr
 • Jarní semestr
   
  Doktorský studijní program politologie.
  Akademický rok 2017-2018 – jarní semestr.
   
   
  Postgraduální jednooborové doktorandské studium oboru politologie probíhá v prezenční a kombinované formě. Jeho standardní délka je stanovena na 8 semestrů. Povinností studujících je splnit všechny požadavky definované individuálním studijním plánem, který schvaluje oborová rada a jenž studující vypracují se svým školitelem do konce prvního měsíce svého studia. Tento plán vymezuje etapy studia, rozvržení absolvování předmětů a úkolů souvisejících s realizací zahraničního výzkumného pobytu, publikováním v odborném tisku či vystoupeními před odbornou veřejností. Studijní plán může být průběžně doplňován, aktualizován a v opodstatněných případech se souhlasem školitele a předsedy oborové rady i měněn. Plnění uvedeného plánu kontroluje a hodnotí školitel.
  Všichni (prezenční i kombinovaní) studenti mají stejné studijní povinnosti. Prezenční studenti jsou navíc zapojeni do výzkumných činností katedry a pobírají měsíční stipendium. Povinností studujících prezenčního doktorandského studia oboru politologie je tedy zapojovat se do činnosti katedry, a to zejména podílením se na jejích vědeckých a pedagogických projektech dle dohody se školitelem, předsedou oborové rady a vedoucím katedry. Toto zapojení nemá formální vazbu na předměty, které si studující zapisují, a tedy ani na jejich kreditní výkon.
  Předpokladem pro přihlášení se k obhajobě disertační práce a k závěrečné státní doktorské zkoušce je získání 240 kreditů (ECTS): z toho 210 ECTS za absolvování povinných předmětů (včetně 6 ECTS za absolvování zkoušky z anglického jazyka) a 30 ECTS za absolvování předmětů povinně volitelných. Suma 210 ECTS za absolvování povinných předmětů je přitom různorodě definována pro studující různých imatrikulačních ročníků – viz dále.
  Na základě úspěšné obhajoby disertační práce a složení státní doktorské zkoušky bude absolventkám/absolventům přiznán akademický titul Ph.D. za jménem.
   
  Povinné předměty v podzimním semestru
  Název předmětu Vyučující Kód Výstup ECTS
  Individuální stud. plán I. Školitelé POL016 Z 10
  Individuální stud. plán II. Školitelé POL017 Z 10
  Individuální stud. plán III. Školitelé POL018 Z 15
  Individuální stud. plán IV. Školitelé POL019 Z 15
  Disertační projekt Školitelé POL031 K 20
  Příprava disertační práce I. Školitelé POL014 K 20
  Příprava disertační práce II. Školitelé POL015 K 20
  Disertační práce III. Školitelé POL020 K 60[1]
  Disertační práce Školitelé POL034 K 40[2]
  Zahraniční výzkumný pobyt Holzer FSS900 Z 20[3]
  Zahraniční pracovní pobyt Holzer FSS990 Z 20[4]
  Politologická konference I. Školitelé POL028 Z 07
  Politologická konference II. Školitelé POL029 Z 07
   
  Povinně volitelné předměty v podzimním semestru
  Název předmětu Vyučující Kód Výstup ECTS  
  Teorie politických režimů Holzer POL013 Z 10  
  Soudobý politologický výzkum bezpečnosti Mareš POL023 Z 10  
  Zahraniční výjezd Holzer FSS910 Z 04  
  Presentation of the academic paper at the intl workshop (EUSOC) Sirovátka FSS920
   
   
  Z 15  
  Analýza dat – kvantitativní výzkum Čermák PSY027 Z 15
   
  Povinné předměty v jarním semestru
  Název předmětu Vyučující Kód Výstup ECTS
  Political Research: Theories and Methods Roberts POL022 Zk 20
  Individuální stud. plán I. Školitelé POL016 Z 10
  Individuální stud. plán II. Školitelé POL017 Z 10
  Individuální stud. plán III. Školitelé POL018 Z 15
  Individuální stud. plán IV. Školitelé POL019 Z 15
  Disertační projekt Školitelé POL031 K 20
  Příprava disertační práce I. Školitelé POL014 K 20
  Příprava disertační práce II. Školitelé POL015 K 20
  Disertační práce III. Školitelé POL020 K 60[5]
  Disertační práce Školitelé POL034 K 40[6]
  Zahraniční výzkumný pobyt Holzer FSS900 Z 20[7]
  Zahraniční pracovní pobyt Holzer FSS990 Z 20[8]
  Politologická konference I. Školitelé POL028 Z 07
  Politologická konference II. Školitelé POL029 Z 07
   
  Povinně volitelné předměty v jarním semestru
  Název předmětu Vyučující Kód Výstup ECTS
  Teorie Steina Rokkana Kopeček POL011 Zk 10
  Volební studia: teorie a přístupy Chytilek, Šedo POL025 Zk 10
  Komparativní strategie Mareš POL026 Zk 10
  Výzkum komunální politiky Balík POL032 Zk 10
  Komparativní politické instituce Rybář POL033 Zk 10
  Zahraniční výjezd Holzer FSS910 Z 04  
  Analýza dat – kvantitativní výzkum Čermák PSY028 Z 15
   
   
   
  Stručné anotace a prerekvizity povinných předmětů.
  Imatrikulační ročníky 2015/2016 a starší.
   
   
  Individuální studijní plán I. (POL016) - kredity jsou přiznávány na základě účasti na tzv. doktorských čteních v průběhu semestru (viz níže) plus dle individuálních požadavků školitele.
   
  Individuální studijní plán II. (POL017) - kredity jsou přiznávány na základě účasti na tzv. doktorských čteních v průběhu semestru (viz níže) plus dle individuálních požadavků školitele. Prerekvizitou absolvování předmětu POL016.
   
  Individuální studijní plán III. (POL018) - kredity jsou přiznávány na základě účasti na tzv. doktorských čteních v průběhu semestru (viz níže) plus dle individuálních požadavků školitele. Prerekvizitou absolvování předmětu POL017.
   
  Disertační projekt (POL031) - kredity jsou přiznávány na základě úspěšné obhajoby odborného textu, představujícího konceptuálně teoretické, metodologické a pramenné charakteristiky projektu disertace (blíže viz sylab) před komisí složenou ze školitelů a členů oborové rady. Předmět je povinně zapisován ve třetím semestru studia.
   
  Individuální studijní plán IV. (POL019) - kredity jsou přiznávány na základě účasti na tzv. doktorských čteních v průběhu semestru (viz níže) plus na základě publikování nebo přijetí k publikaci odborného textu v podobě buď článku v odborném recenzovaném časopisu kategorií Jneimp (časopis v databázi ERIH+), Jsc (časopis v databázi SCOPUS) či Jimp (časopis v databázi Web of Science), nebo kapitoly v recenzované monografii. Prerekvizitou absolvování předmětů POL018 a POL031.
   
  Political Research: Theories and Methods (POL022) - students are required to attend three class meetings and complete three short exercise.
   
  Politologická konference I. (POL028) a Politologická konference II. (POL029) - kredity jsou v obou případech přiznávány na základě doložení aktivní účasti (přednesení příspěvku) na politologické konferenci s mezinárodní účastí, schválené školitelem, který předměty také uzavírá.
   
  Příprava disertační práce I. (POL014) - kredity jsou přiznávány na základě doložení publikování nebo přijetí k publikaci části disertační práce v podobě článku v odborném recenzovaném časopisu kategorií Jneimp (časopis v databázi ERIH+), Jsc (časopis v databázi SCOPUS) či Jimp (časopis v databázi Web of Science). Prerekvizitou absolvování předmětu POL019.
   
  Příprava disertační práce II. (POL015) - kredity jsou přiznávány na základě doložení publikování nebo přijetí k publikaci další části disertační práce v podobě článku v odborném recenzovaném časopisu kategorií Jneimp (časopis v databázi ERIH+), Jsc (časopis v databázi SCOPUS) či Jimp (časopis v databázi Web of Science). Prerekvizitou absolvování předmětu POL014.
   
  Disertační práce III. (POL020) - kredity jsou přiznávány po převzetí úplného textu disertace školitelem. Prerekvizitou absolvování předmětu POL015.
   
   
   
  Stručné anotace a prerekvizity povinných předmětů.
  Imatrikulační ročníky 2016/2017 a mladší.
   
   
  Individuální studijní plán I. (POL016) - kredity jsou přiznávány na základě účasti na tzv. doktorských čteních v průběhu semestru (viz níže) plus dle individuálních požadavků školitele.
   
  Individuální studijní plán II. (POL017) - kredity jsou přiznávány na základě účasti na tzv. doktorských čteních v průběhu semestru (viz níže) plus dle individuálních požadavků školitele. Prerekvizitou absolvování předmětu POL016.
   
  Individuální studijní plán III. (POL018) - kredity jsou přiznávány na základě účasti na tzv. doktorských čteních v průběhu semestru (viz níže) plus dle individuálních požadavků školitele. Prerekvizitou absolvování předmětu POL017.
   
  Disertační projekt (POL031) - kredity jsou přiznávány na základě úspěšné obhajoby odborného textu, představujícího konceptuálně teoretické, metodologické a pramenné charakteristiky projektu disertace (blíže viz sylab) před komisí složenou ze školitelů a členů oborové rady. Předmět je povinně zapisován ve třetím semestru studia.
   
  Individuální studijní plán IV. (POL019) - kredity jsou přiznávány na základě účasti na tzv. doktorských čteních v průběhu semestru (viz níže) plus na základě publikování nebo přijetí k publikaci odborného textu v podobě buď článku v odborném recenzovaném časopisu kategorií Jneimp (časopis v databázi ERIH+), Jsc (časopis v databázi SCOPUS) či Jimp (časopis v databázi Web of Science), nebo kapitoly v recenzované monografii. Prerekvizitou absolvování předmětů POL018 a POL031.,0
   
  Political Research: Theories and Methods (POL022) - students are required to attend three class meetings and complete three short exercise.
   
  Politologická konference I. (POL028) a Politologická konference II. (POL029) - kredity jsou v obou případech přiznávány na základě doložení aktivní účasti (přednesení příspěvku) na politologické konferenci s mezinárodní účastí, schválené školitelem, který předměty také uzavírá.
   
  Příprava disertační práce I. (POL014) - kredity jsou přiznávány na základě doložení publikování nebo přijetí k publikaci části disertační práce v podobě článku v odborném recenzovaném časopisu kategorií Jneimp (časopis v databázi ERIH+), Jsc (časopis v databázi SCOPUS) či Jimp (časopis v databázi Web of Science). Prerekvizitou absolvování předmětu POL019.
   
  Příprava disertační práce II. (POL015) - kredity jsou přiznávány na základě doložení publikování nebo přijetí k publikaci další části disertační práce v podobě článku v odborném recenzovaném časopisu kategorií Jsc (časopis v databázi SCOPUS) či Jimp (časopis v databázi Web of Science). Prerekvizitou absolvování předmětu POL014.
   
  Zahraniční výzkumný pobyt (FSS900), nebo Zahraniční pracovní pobyt (FSS990) – kredity jsou uznávány na základě realizace zahraničního výzkumného (FSS900), nebo pracovního (FSS990) pobytu, spojeného s přípravou disertace a odsouhlaseného školitelem a předsedou oborové rady. Jeden z uvedených předmětů je nutno absolvovat kdykoli během doktorského studia v souvislé délce ne méně jak tři měsíce. Oba předměty ukončuje předseda oborové rady.
   
  Disertační práce (POL034) - kredity jsou přiznávány po převzetí úplného textu disertace školitelem. Prerekvizitou absolvování jednak předmětu POL015, jednak buď předmětu FSS900, nebo předmětu FSS990.
   
   
  Doktorská čteníjarní semestr akademického roku 2017/2018:
   
  • Vystoupení zahraničního přednášejícího: dr. B. Majtényi (Eötvös Loránd University Budapest): téma Human Rights and the Hungarian National Cooperation System, termín: 24. či 25. 4. 2018, místnost bude upřesněna;
  • Veřejná habilitační/profesorská přednáška: dr. V. Stojarová, téma, termín a místnost budou upřesněny;
  • Veřejná habilitační/profesorská přednáška: dr. M. Pink, téma, termín a místnost budou upřesněny. 
  • Obhajoby disertačních projektů; datum a místo budou upřesněny na začátku května. 
   Podmínka uznání pro potřeby předmětů Individuální studijní plán I.-IV.: účast na 2 z 3 organizovaných akcích, účast na obhajobách disertačních projektů je povinná.
   
  [1] Předmět určen pro im. roč. 2015/16 a starší.
  [2] Předmět určen pro im. roč. 2016/17 a mladší.
  [3] Povinný pro im. roč. 2016/17 a mladší (alternativou FSS 990), povinně volitelný pro im. roč. 2015/16 a starší.
  [4] Povinný pro im. roč. 2016/17 a mladší (alternativou FSS 900), povinně volitelný pro im. roč. 2015/16 a starší.
  [5] Předmět určen pro im. roč. 2015/16 a starší.
  [6] Předmět určen pro im. roč. 2016/17 a mladší.
  [7] Povinný pro im. roč. 2016/17 a mladší (alternativou FSS 990), povinně volitelný pro im. roč. 2015/16 a starší.
  [8] Povinný pro im. roč. 2016/17 a mladší (alternativou FSS 900), povinně volitelný pro im. roč. 2015/16 a starší.
 • Doporučený průchod studiem
   


  První semestr: POLd0001 + dva povinně volitelné předměty

  Druhý semestr: POLd002 + POLd0012 + povinně volitelný předmět

  Třetí semestr: POLd0003 + POLd0005

  Čtvrtý semestr: FSSd0900, nebo FSSd0990

  Pátý semestr: POLd004 + POLd0010 

  Šestý semestr: POLd0006 + POLd0011 + ústní státní doktorská zkouška

  Sedmý semestr: POLd0007

  Osmý semestr: POLd0008