Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.  Seřadit po semestrech.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Filozofická fakulta - registrační a kontrolní šablony
Registrační šablony: imatrikulace do jara 2019 včetně
Studijní katalog a registrační šablony pro bakalářské a magisterské studium

Ruský jazyk a literatura

ÚVOD

 

Obor "Ruský jazyk a literatura" se studuje jednooborově nebo v kombinaci s různými obory. Studium je koncipováno jako jedno-/dvouoborové bakalářské a navazující magisterské (u dvouoborového studia v kombinaci s dalšími bakalářskými a navazujícími magisterskými obory).


PREZENČNÍ FORMA STUDIA

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - imatrikulace od 2010

 
Bakalářské studium je organizováno po semestrech, standardní doba studia je 6 semestrů. Studenti jsou během studia povinni získat nejméně 180 kreditů.

Bakalářské studium jednooborové

Informace o studiu

 

  Kromě povinných oborových předmětů (69 kreditů) studenti jednooborového studia zapisují volitelné předměty z oborové nabídky a z nabídky jiných oborů fakulty či univerzity tak, aby během studia získali za volitelné kurzy nejméně 82 kreditů.

  Všichni posluchači jednooborového studia musí během studia absolvovat jako povinně volitelný předmět dvousemestrový kurz základů dalšího slovanského jazyka ukončený zkouškou a složit zkoušku z některého světového (neslovanského) jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština). Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání.

  Jako volitelné předměty doporučujeme zapisovat především kurzy jiných slavistických a osatních filologických oborů.

  V posledním semestru studia posluchači povinně zapisují Seminář k bakalářské diplomové práci, Bakalářskou diplomovou práci a Státní závěrečnou zkoušku bakalářskou.

  O zadání diplomového úkolu musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází poslednímu semestru studia (v němž posluchač zapisuje diplomový seminář).

  Bakalářské studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a bakalářskou zkouškou.

  Bakalářská zkouška má charakter komplexního ověření znalostí získaných absolvováním povinných jazykovědných a literárněvědných disciplín.

  Podmínky pro ukončení bakalářského studia:

  • získání nejméně 180 kreditů, z toho:
  • nejméně 69 kreditů z povinných kurzů
  • nejméně 82 kreditů z volitelných kurzů
  • 4 kredity za kurz jiného slovanského jazyka ukončený zkouškou
  • 4 kredity za zkoušku z cizího (neslovanského) jazyka
  • 15 kreditů za absolvování semináře k bakalářské diplomové práci
  • 4 kredity z filozofie
  • 2 kredity z tělesné výchovy
Doporučený studijní plán - povinné kurzy

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJA115 Úvod do studia jazykovědy J. GazdaJ. Gazda zk 1/1/04
RJA116 Úvod do studia literární vědy I. PospíšilI. Pospíšil, P. Pilch, P. Zolina, L. Odehnalová, M. Przybylski zk 1/1/04
RJA112 Praktická fonetika ruštiny J. GazdaO. Berger, T. Juříčková z 0/2/02
RJA103 Jazyková cvičení I J. GazdaJ. Bumbálková, S. Oplatek, S. Špačková, V. Vedra z 0/4/04

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJA104 Normativní a srovnávací mluvnice ruštiny I (morfologie) A. BrandnerA. Brandner z 1/2/03 RJA103 || AREAb30
RJA108 Jazyková cvičení II J. GazdaJ. Bumbálková, J. Gazda, S. Špačková zk 0/4/04 RJA103
RJA119 Cvičení z ruského pravopisu J. GazdaJ. Bumbálková z 0/2/02
RJB426 Dějiny Ruska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaR. Vlček zk 2/04

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJA107 Normativní a srovnávací mluvnice ruštiny II (morfologie) A. BrandnerA. Brandner zk 1/2/04 RJA104
RJA201 Jazyková cvičení III J. GazdaO. Berger, J. Bumbálková z 0/4/04 RJA108
RJA208 Ruská klasická literatura I J. GazdaJ. Dohnal k 2/2/04

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJA205 Normativní a srovnávací mluvnice ruštiny III (syntax) J. GazdaA. Brandner zk 1/2/04 RJA107
RJA206 Jazyková cvičení IV J. GazdaO. Berger, J. Bumbálková zk 0/4/04 RJA201
RJA303 Ruská klasická literatura II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaI. Pospíšil zk 1/2/05 RJA208

5. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJA301 Jazyková cvičení V J. GazdaO. Berger, T. Juříčková z 0/4/04 RJA206
RJA304 Moderní a postmoderní ruská literatura I J. GazdaJ. Dohnal z 1/1/03

6. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJA202 Lexikologie současné ruštiny J. GazdaJ. Gazda zk 1/1/04 RJA115 || PJA101
RJA305 Jazyková cvičení VI J. GazdaO. Berger, T. Juříčková, A. Sokolova z 0/4/04 RJA301
RJA307 Moderní a postmoderní ruská literatura II J. GazdaJ. Šaur zk 1/1/04 RJA304
RJA311 Seminář k bakalářské diplomové práci J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
RJA333 Bakalářská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
RJA399 Státní závěrečná zkouška bakalářská J. GazdaJ. Dohnal, J. Gazda, T. Juříčková SZk 0/0/0 RJA108

Bakalářské studium dvouoborové

Informace o studiu

 

  Studenti zapisují především povinné předměty studijního plánu, mají však možnost zapsat podle vlastního zájmu libovolný počet předmětů volitelných (oborových i neoborových).

  Všichni posluchači dvouoborového studia musí během studia složit zkoušku z některého světového (neslovanského) jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština). Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání. Povinnost zkoušky ze světového jazyka se nevztahuje na studenty, kteří některý z uvedených jazyků studují jako obor v rámci studijní kombinace.

  Jako volitelné kurzy, rozšiřující filologický profil studenta, doporučujeme přednostně zapisovat oborové kurzy, ale také volitelné kurzy jiných slavistických, případně dalších filologických oborů.

  V posledním semestru studia posluchači povinně zapisují Seminář k závěrečné (diplomové/oborové) práci, Bakalářskou diplomovou/oborovou práci a Státní závěrečnou zkoušku bakalářskou.

  O zadání diplomového úkolu musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází poslednímu semestru studia (v němž posluchač zapisuje diplomový seminář).

  Bakalářské studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce nebo přijetím oborové práce (u nediplomového oboru) a bakalářskou zkouškou. Bakalářská zkouška má charakter komplexního ověření znalostí získaných absolvováním povinných jazykovědných a literárněvědných disciplín.

  Podmínky pro ukončení bakalářského studia:

 • získání celkem 95 kreditů v diplomovém, resp. 85 kreditů v nediplomovém studiu:
 • nejméně 69 kreditů z povinných kurzů
 • 6 kreditů z volitelných kurzů
 • 15 kreditů za absolvování semináře k bakalářské práci (resp. 5 kr. za seminář k oborové práci v nediplomovém studiu)
 • 2 kredity za zkoušku z cizího (neslovanského) jazyka
 • 2 kredity z filozofie
 • 1 kredit z tělesné výchovy

Doporučený studijní plán

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJA115 Úvod do studia jazykovědy J. GazdaJ. Gazda zk 1/1/04
RJA116 Úvod do studia literární vědy I. PospíšilI. Pospíšil, P. Pilch, P. Zolina, L. Odehnalová, M. Przybylski zk 1/1/04
RJA112 Praktická fonetika ruštiny J. GazdaO. Berger, T. Juříčková z 0/2/02
RJA103 Jazyková cvičení I J. GazdaJ. Bumbálková, S. Oplatek, S. Špačková, V. Vedra z 0/4/04

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJA104 Normativní a srovnávací mluvnice ruštiny I (morfologie) A. BrandnerA. Brandner z 1/2/03 RJA103 || AREAb30
RJA108 Jazyková cvičení II J. GazdaJ. Bumbálková, J. Gazda, S. Špačková zk 0/4/04 RJA103
RJA119 Cvičení z ruského pravopisu J. GazdaJ. Bumbálková z 0/2/02
RJB426 Dějiny Ruska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaR. Vlček zk 2/04

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJA107 Normativní a srovnávací mluvnice ruštiny II (morfologie) A. BrandnerA. Brandner zk 1/2/04 RJA104
RJA201 Jazyková cvičení III J. GazdaO. Berger, J. Bumbálková z 0/4/04 RJA108
RJA208 Ruská klasická literatura I J. GazdaJ. Dohnal k 2/2/04

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJA205 Normativní a srovnávací mluvnice ruštiny III (syntax) J. GazdaA. Brandner zk 1/2/04 RJA107
RJA206 Jazyková cvičení IV J. GazdaO. Berger, J. Bumbálková zk 0/4/04 RJA201
RJA303 Ruská klasická literatura II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaI. Pospíšil zk 1/2/05 RJA208

5. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJA301 Jazyková cvičení V J. GazdaO. Berger, T. Juříčková z 0/4/04 RJA206
RJA304 Moderní a postmoderní ruská literatura I J. GazdaJ. Dohnal z 1/1/03

6. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJA202 Lexikologie současné ruštiny J. GazdaJ. Gazda zk 1/1/04 RJA115 || PJA101
RJA305 Jazyková cvičení VI J. GazdaO. Berger, T. Juříčková, A. Sokolova z 0/4/04 RJA301
RJA307 Moderní a postmoderní ruská literatura II J. GazdaJ. Šaur zk 1/1/04 RJA304
RJA311 Seminář k bakalářské diplomové práci J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015 diplomové studium
RJA333 Bakalářská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 diplomové studium
RJA310 Seminář k bakalářské oborové práci J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/05 nediplomové studium
RJA344 Bakalářská oborová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 nediplomové studium
RJA399 Státní závěrečná zkouška bakalářská J. GazdaJ. Dohnal, J. Gazda, T. Juříčková SZk 0/0/0 RJA108

Přehled předmětů

Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJA115 Úvod do studia jazykovědy J. GazdaJ. Gazda zk 1/1/04
RJA116 Úvod do studia literární vědy I. PospíšilI. Pospíšil, P. Pilch, P. Zolina, L. Odehnalová, M. Przybylski zk 1/1/04
RJA112 Praktická fonetika ruštiny J. GazdaO. Berger, T. Juříčková z 0/2/02
RJA103 Jazyková cvičení I J. GazdaJ. Bumbálková, S. Oplatek, S. Špačková, V. Vedra z 0/4/04
RJA107 Normativní a srovnávací mluvnice ruštiny II (morfologie) A. BrandnerA. Brandner zk 1/2/04 RJA104
RJA201 Jazyková cvičení III J. GazdaO. Berger, J. Bumbálková z 0/4/04 RJA108
RJA208 Ruská klasická literatura I J. GazdaJ. Dohnal k 2/2/04
RJA301 Jazyková cvičení V J. GazdaO. Berger, T. Juříčková z 0/4/04 RJA206
RJA304 Moderní a postmoderní ruská literatura I J. GazdaJ. Dohnal z 1/1/03
RJA310 Seminář k bakalářské oborové práci J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/05 nediplomové dvouoborové studium
RJA311 Seminář k bakalářské diplomové práci J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015 diplomové studium
RJA333 Bakalářská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 diplomové studium
RJA344 Bakalářská oborová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 nediplomové dvouoborové studium
RJA399 Státní závěrečná zkouška bakalářská J. GazdaJ. Dohnal, J. Gazda, T. Juříčková SZk 0/0/0 RJA108

Volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BKA319 Balkán ve 20. století II V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/1/05
PJ_03 Polština pro začátečníky R. MadeckiM. Krzyżanek, J. Pikulová z 0/2/02 !Obor(PJ) || !Obor(PJFP)
PJ_05 Polština pro pokročilé R. MadeckiM. Krzyżanek, V. Něničková z 0/2/02 (plus 2 za zk)
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_660 nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ] [ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] 0/0
RJ_670 Sovremennaja russkaja proza v zerkale čitateľskoj recepcii
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. PospíšilRubtcova k 0/0/0 5 blokových přednášek (celkem 20 hodin).3
RSb052 Odraz ruské literatury v ruské hudbě 19.–21. století
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. ZolinaP. Zolina zk 1/1/05
UJ_22 Ukrajinština pro začátečníky J. GazdaO. Čmelíková, K. Kuznietsova z 0/2/02

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
UZB007 Kompendium pro učitele P. NovotnýK. Trnková, R. Švaříček, B. Lazarová, K. Brücknerová, I. Procházková, M. Rabušicová, M. Sedláček, Z. Stránská, Z. Šalamounová, J. Zounek zk 1/14

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJA104 Normativní a srovnávací mluvnice ruštiny I (morfologie) A. BrandnerA. Brandner z 1/2/03 RJA103 || AREAb30
RJA108 Jazyková cvičení II J. GazdaJ. Bumbálková, J. Gazda, S. Špačková zk 0/4/04 RJA103
RJA119 Cvičení z ruského pravopisu J. GazdaJ. Bumbálková z 0/2/02
RJA202 Lexikologie současné ruštiny J. GazdaJ. Gazda zk 1/1/04 RJA115 || PJA101
RJA205 Normativní a srovnávací mluvnice ruštiny III (syntax) J. GazdaA. Brandner zk 1/2/04 RJA107
RJB426 Dějiny Ruska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaR. Vlček zk 2/04
RJA206 Jazyková cvičení IV J. GazdaO. Berger, J. Bumbálková zk 0/4/04 RJA201
RJA303 Ruská klasická literatura II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaI. Pospíšil zk 1/2/05 RJA208
RJA305 Jazyková cvičení VI J. GazdaO. Berger, T. Juříčková, A. Sokolova z 0/4/04 RJA301
RJA307 Moderní a postmoderní ruská literatura II J. GazdaJ. Šaur zk 1/1/04 RJA304
RJA310 Seminář k bakalářské oborové práci J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/05 nediplomové dvouoborové studium
RJA311 Seminář k bakalářské diplomové práci J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015 diplomové studium
RJA344 Bakalářská oborová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 nediplomové dvouoborové studium
RJA333 Bakalářská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 diplomové studium
RJA399 Státní závěrečná zkouška bakalářská J. GazdaJ. Dohnal, J. Gazda, T. Juříčková SZk 0/0/0 RJA108

Volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
AREA_16 Vybrané kapitoly z dějin východních Slovanů I. PospíšilJ. Šaur k 1/1/03
BJ_02 Bulharština pro mírně pokročilé P. KrejčíZ. Cvetkova zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
BJ_04 Bulharština pro pokročilé P. KrejčíZ. Cvetkova z 0/2/02 (plus 2 za zk)
BKA107 Úvod do etnologické balkanistiky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková zk 1/1/04
BKA109 Balkán v 15.-18. století V. ŠtěpánekL. Hladký zk 2/2/06 BKA103
BKA122 Tvůrčí analýza literárního textu V. ŠtěpánekP. Pilch k 1/1/03
BKA200 Etnické konflikty a tenze na Balkánském poloostrově V. ŠtěpánekJ. Oriško k 1/1/03
BKA223 Srovnávací gramatika jihoslovanských jazyků II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 1/1/04 BKA222
BKA314 Balkán ve 20. století I V. ŠtěpánekV. Štěpánek z 2/0/03
BKF001 Fonetika a fonologie jihoslovanských jazyků V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 2/0/03 PJA101
BKJ001 Dějiny Jugoslávie a Bulharska ve 20. století V. ŠtěpánekL. Hladký, P. Stehlík, V. Štěpánek zk 2/14
CH_02 Chorvatština pro mírně pokročilé P. StehlíkA. Gašparević zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
CH_04 Chorvatština pro pokročilé P. StehlíkA. Gašparević z 0/2/02 (plus 2 za zk)
MKA205 Současná Makedonie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekP. Stehlík k 1/0/03
MK_02 Makedonština pro mírně pokročilé P. StehlíkK. Dimovska zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
MK_04 Makedonština pro pokročilé
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. StehlíkK. Dimovska z 0/2/02 (plus 2 za zk)
OJ514 Jazyky starého a nového Balkánu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. BlažekV. Blažek k 0/04
PJA106 Přehled polské literatury R. MadeckiM. Przybylski zk 1/1/04 kredity_min(15)
PJ_03 Polština pro začátečníky R. MadeckiM. Krzyżanek, J. Pikulová z 0/2/02 !Obor(PJ) || !Obor(PJFP)
PJ_04 Polština pro mírně pokročilé R. MadeckiM. Krzyżanek, K. Kus, M. Vrbovská z 0/2/02 (plus 2 za zk) PJ_03 && !Obor(PJ) && !Obor(PJFP)
PJ_05 Polština pro pokročilé R. MadeckiM. Krzyżanek, V. Něničková z 0/2/02 (plus 2 za zk)
PJ_06 Polština pro velmi pokročilé R. MadeckiZ. Czerniak, M. Krzyżanek z 0/2/02 (plus 2 za zk) PJ_05
PJ_35 Kapitoly z dějin západních Slovanů R. MadeckiP. Krafl z 2/0/03
PLA103 Slovanské jazyky z diachronního hlediska E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
PLB_41 Dějiny slovanské jazykovědy v českých zemích
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaR. Večerka k 0/2/03
PLB_47 Staroslověnská vzdělanost na Velké Moravě a v přemyslovských Čechách
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaR. Večerka k 2/0/04
PL_24 Slavistická exkurze do Lužice I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur z 0/0/0 3 dny.2
RJA_11 Konverzace v ruštině II J. GazdaG. Golikova, P. Zolina z 0/2/02
RJA309 Ruské umění a kultura J. GazdaD. Kšicová k 1/1/03
RJB_27 Techniky literárněvědné práce J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_17 Ruština a jazyková hra J. GazdaJ. Gazda k 1/1/03
RJ_20 Interpretace literárního textu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03 RJA108
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_55 Textový seminář k lužickosrbské kultuře a dějinám I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur z 0/2/03
RJv008 Lingvokulturologická specifika ruštiny
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaO. Berger k 1/1/03 RJA108
RJv009 Odraz ruské literatury v ruské hudbě 19.-21. století
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaP. Zolina k 1/1/03 RJA108
RJv010 Technické otázky přípravy a psaní diplomové práce J. GazdaJ. Dohnal z 1/1/03
SB_02 Srbština pro mírně pokročilé V. ŠtěpánekH. Vlachová zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
SB_04 Srbština pro pokročilé V. ŠtěpánekH. Vlachová z 0/2/02 (plus 2 za zk)
SK_68 Slovenština pro neslovakisty R. MadeckiL. Klimková, T. Lakatoš z 0/2/02 !Obor(SK)
SL_02 Slovinština pro mírně pokročilé P. KrejčíI. Bůžková z 0/2/02 (plus 2 za zk)
SL_04 Slovinština pro pokročilé P. KrejčíA. Žochová z 0/2/02 (plus 2 za zk)
UJ_23 Ukrajinština pro mírně pokročilé J. GazdaO. Čmelíková z 0/2/02 (plus 2 za zk) UJ_22
UJ_41 Materiální kultura východních Slovanů II P. KalinaM. Ševečková k 0/2/03
UJ_46 Úvod do hudební slavistiky J. GazdaP. Kalina z 1/1/02
UJ_67 Duchovní kultura východních Slovanů
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. KalinaM. Ševečková k 0/2/03
UJS_01 Klasická ruská hudba
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. KalinaP. Kalina z 2/0/04
UZB007 Kompendium pro učitele P. NovotnýK. Trnková, R. Švaříček, B. Lazarová, K. Brücknerová, I. Procházková, M. Rabušicová, M. Sedláček, Z. Stránská, Z. Šalamounová, J. Zounek zk 1/14

MAGISTERSKÉ STUDIUM - imatrikulace od 2015
 
Magisterské (navazující) studium je organizováno po semestrech, standardní doba studia jsou 4 semestry. Studenti jsou během studia povinni získat nejméně 120 kreditů.

Magisterské studium jednooborové

Informace o studiu

 

Kromě povinných oborových předmětů (55-60 kreditů) studenti jednooborového studia zapisují volitelné předměty z oborové nabídky a dále předměty z nabídky jiných oborů fakulty či univerzity tak, aby během studia získali za volitelné kurzy nejméně 26-31 kreditů.*

Všichni posluchači musí během studia složit zkoušku z některého světového jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština). Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání. Povinnost zkoušky ze světového jazyka se nevztahuje na studenty, kteří tuto zkoušku absolvovali v rámci bakalářského studia.

Jako volitelné předměty doporučujeme zapisovat především kurzy jiných slavistických a osatních filologických oborů.

Jako volitelné předměty nelze zapisovat kurzy, které student již absolvoval ve studiu bakalářském.

V posledních dvou semestrech student povinně zapisuje Seminář k magisterské diplomové práci I a II, v posledním semestru povinně zapíše Magisterskou diplomovou práci.

O zadání diplomového úkolu musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází tomu semestru studia, v němž posluchač poprvé zapisuje diplomový seminář).

Magisterské studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou.

Podmínky pro ukončení jednooborového magisterského studia:

 • získání nejméně 120 kreditů, z toho:
 • 55-60 kreditů z povinných kurzů
 • nejméně 26-31 kreditů z volitelných kurzů*
 • 4 kredity za zkoušku z cizího (neslovanského) jazyka
 • 30 kreditů za absolvování 2 diplomových seminářů
* Přesný počet kreditů za volitelné předměty závisí na počtu kreditů získaných za povinné předměty, jejich součet musí dát celkem 86 kreditů).
Doporučený studijní plán

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJB424 Ruská konverzace I J. GazdaP. Zolina z 0/2/03

Obecná fonetika alespoň 1 z 2 předmětů/podmínek

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
LgBA03 Obecná fonetika a fonologie - přednáška
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
A. BičanA. Bičan zk 2/0/05
OJ103 Obecná fonetika - přednáška T. HoskovecA. Bičan zk 1/0/04

Teorie literatury alespoň 1 z 2 předmětů/podmínek

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJB417 Teorie literatury I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
RSn091 Teorie literatury a literárněvědná metodologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/05

Slovanské jazyky - úvod alespoň 1 z 2 předmětů/podmínek

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
JSB100 Srovnávací studium slovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/05
JSS100 Úvod do studia slovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04 !PLA103

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJA118 Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století J. GazdaJ. Dohnal, I. Pospíšil zk 1/1/04
RJB416 Ruská literární věda J. GazdaI. Pospíšil zk 1/1/04
RJB425 Ruská konverzace II J. GazdaA. Sokolova, P. Zolina z 0/2/03

Staroslověnština alespoň 1 z 2 předmětů/podmínek

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
JSB_SLAV11 Staroslověnština E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/05
JSS400 Staroslověnština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04

Stylistika alespoň 1 z 2 předmětů/podmínek

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJB415 Stylistika a normy jazyka J. GazdaT. Juříčková zk 1/1/04
RSn064 Stylistika ruštiny T. JuříčkováT. Juříčková zk 1/1/05

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJB428 Latina a řečtina ve vztahu ke slovanským jazykům
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováV. Boček zk 1/1/04 !RJB422
RJB501 Seminář k magisterské diplomové práci I J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015

Historický vývoj ruštiny alespoň 1 z 2 předmětů/podmínek

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJB420 Historický vývoj ruštiny J. GazdaA. Brandner zk 2/1/05
RSn090 Ruština v diachronii
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
O. BergerO. Berger zk 1/1/05 JSB_SLAV11

Slovanské literatury alespoň 1 z 2 předmětů/podmínek

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
JSB_SLAV55 Literární teorie 20. a 21. století a slovanské literatury
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. PilchP. Pilch z 1/1/05 typ_studia(N)
RJB421 Srovnávací studium slovanských literatur J. GazdaI. Pospíšil, M. Przybylski, P. Stehlík, J. Šaur zk 1/1/04

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJB427 Aktuální procesy v současné ruštině J. GazdaJ. Gazda zk 1/1/04
RJB599 Státní závěrečná zkouška magisterská J. GazdaG. Binová, A. Brandner, I. Pospíšil SZk 0/0/0
RJB_28 Současná ruská literatura J. GazdaP. Zolina zk 2/0/04
RJB502 Seminář k magisterské diplomové práci II J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
RJB555 Magisterská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00

Magisterské studium dvouborové

Informace o studiu

 

Studenti jsou během studia povinni získat na obou oborech kombinace dohromady nejméně 120 kreditů (70 kreditů na diplomovém a 50 kreditů na nediplomovém oboru).

Všichni posluchači musí během studia složit zkoušku z některého světového jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština). Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání.

Povinnost zkoušky ze světového jazyka se nevztahuje na posluchače, kteří tuto zkoušku absolvovali v rámci bakalářského studia, a také na ty studenty, kteří některý z uvedených jazyků studují jako obor v rámci studijní kombinace.

V diplomovém studiu student v posledních dvou semestrech povinně zapisuje Seminář k magisterské diplomové práci I a II, v posledním semestru povinně zapíše Magisterskou diplomovou práci.

V nediplomovém studiu student nejpozději v posledním semestru povinně zapisuje Seminář k magisterské oborové práci a Magisterskou oborovou práci.

O zadání diplomového úkolu, resp. tématu oborové práce, musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází tomu semestru studia, v němž posluchač poprvé zapisuje diplomový seminář, resp. seminář k oborové práci.

Magisterské studium je ukončeno obhajobou diplomové práce (resp. v nediplomovém studiu odevzdáním oborové práce) a státní závěrečnou zkouškou.

Podmínky pro ukončení magisterského studia oboru v dvouoborovém studiu:

 • diplomové studium
 • získání nejméně 70 kreditů, z toho:
 • 38 kreditů z povinných kurzů
 • 2 kredity za zkoušku z cizího (neslovanského) jazyka
 • 30 kreditů za absolvování 2 diplomových seminářů
 • nediplomové studium
 • získání nejméně 50 kreditů, z toho:
 • 38 kreditů z povinných kurzů
 • 2 kredity za zkoušku z cizího (neslovanského) jazyka
 • 10 kreditů za absolvování semináře k oborové práci
Doporučený studijní plán

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
JSS400 Staroslověnština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
RJB417 Teorie literatury I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
RJB424 Ruská konverzace I J. GazdaP. Zolina z 0/2/03

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJA118 Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století J. GazdaJ. Dohnal, I. Pospíšil zk 1/1/04
RJB415 Stylistika a normy jazyka J. GazdaT. Juříčková zk 1/1/04
RJB425 Ruská konverzace II J. GazdaA. Sokolova, P. Zolina z 0/2/03

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJB501 Seminář k magisterské diplomové práci I J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015 diplomové studium
RJB420 Historický vývoj ruštiny J. GazdaA. Brandner zk 2/1/05
RJB428 Latina a řečtina ve vztahu ke slovanským jazykům
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováV. Boček zk 1/1/04 !RJB422
RJB444 Magisterská oborová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 nediplomové studium
RJB503 Seminář k magisterské oborové práci J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/010 nediplomové studium

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJB427 Aktuální procesy v současné ruštině J. GazdaJ. Gazda zk 1/1/04
RJB502 Seminář k magisterské diplomové práci II J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015 diplomové studium
RJB555 Magisterská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 diplomové studium
RJB599 Státní závěrečná zkouška magisterská J. GazdaG. Binová, A. Brandner, I. Pospíšil SZk 0/0/0
RJB_28 Současná ruská literatura J. GazdaP. Zolina zk 2/0/04

Přehled předmětů

Podzimní semestr

Povinné předměty

Jednooborové studium

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJB424 Ruská konverzace I J. GazdaP. Zolina z 0/2/03
RSn090 Ruština v diachronii
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
O. BergerO. Berger zk 1/1/05 JSB_SLAV11
RSn091 Teorie literatury a literárněvědná metodologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/05
LgBA03 Obecná fonetika a fonologie - přednáška
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
A. BičanA. Bičan zk 2/0/05
JSB100 Srovnávací studium slovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/05
JSB_SLAV55 Literární teorie 20. a 21. století a slovanské literatury
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. PilchP. Pilch z 1/1/05 typ_studia(N)
RJB428 Latina a řečtina ve vztahu ke slovanským jazykům
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováV. Boček zk 1/1/04 !RJB422
RJB501 Seminář k magisterské diplomové práci I J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
RJB502 Seminář k magisterské diplomové práci II J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
RJB555 Magisterská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
RJB599 Státní závěrečná zkouška magisterská J. GazdaG. Binová, A. Brandner, I. Pospíšil SZk 0/0/0

Dvouoborové studium

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
JSS400 Staroslověnština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
RJB417 Teorie literatury I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
RJB420 Historický vývoj ruštiny J. GazdaA. Brandner zk 2/1/05
RJB424 Ruská konverzace I J. GazdaP. Zolina z 0/2/03
RJB428 Latina a řečtina ve vztahu ke slovanským jazykům
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováV. Boček zk 1/1/04 !RJB422
RJB444 Magisterská oborová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
RJB501 Seminář k magisterské diplomové práci I J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
RJB502 Seminář k magisterské diplomové práci II J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
RJB503 Seminář k magisterské oborové práci J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/010
RJB555 Magisterská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
RJB599 Státní závěrečná zkouška magisterská J. GazdaG. Binová, A. Brandner, I. Pospíšil SZk 0/0/0

Volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BKA319 Balkán ve 20. století II V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/1/05
OJ309 Teoretické základy etymologie V. BlažekH. Karlíková zk 2/0/04
PJ_03 Polština pro začátečníky R. MadeckiM. Krzyżanek, J. Pikulová z 0/2/02 !Obor(PJ) || !Obor(PJFP)
PJ_05 Polština pro pokročilé R. MadeckiM. Krzyżanek, V. Něničková z 0/2/02 (plus 2 za zk)
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_660 nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ] [ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] 0/0
RJ_670 Sovremennaja russkaja proza v zerkale čitateľskoj recepcii
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. PospíšilRubtcova k 0/0/0 5 blokových přednášek (celkem 20 hodin).3
UJ_22 Ukrajinština pro začátečníky J. GazdaO. Čmelíková, K. Kuznietsova z 0/2/02

Jarní semestr

Povinné předměty

Jednooborové studium

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
JSS400 Staroslověnština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
RJA118 Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století J. GazdaJ. Dohnal, I. Pospíšil zk 1/1/04
RJB415 Stylistika a normy jazyka J. GazdaT. Juříčková zk 1/1/04
RJB416 Ruská literární věda J. GazdaI. Pospíšil zk 1/1/04
RJB425 Ruská konverzace II J. GazdaA. Sokolova, P. Zolina z 0/2/03
RJB_28 Současná ruská literatura J. GazdaP. Zolina zk 2/0/04
RJB427 Aktuální procesy v současné ruštině J. GazdaJ. Gazda zk 1/1/04
RJB501 Seminář k magisterské diplomové práci I J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
RJB502 Seminář k magisterské diplomové práci II J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
RJB555 Magisterská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
RJB599 Státní závěrečná zkouška magisterská J. GazdaG. Binová, A. Brandner, I. Pospíšil SZk 0/0/0

Dvouoborové studium

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJA118 Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století J. GazdaJ. Dohnal, I. Pospíšil zk 1/1/04
RJB415 Stylistika a normy jazyka J. GazdaT. Juříčková zk 1/1/04
RJB425 Ruská konverzace II J. GazdaA. Sokolova, P. Zolina z 0/2/03
RJB427 Aktuální procesy v současné ruštině J. GazdaJ. Gazda zk 1/1/04
RJB444 Magisterská oborová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 nediplomové stuidum
RJB501 Seminář k magisterské diplomové práci I J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015 diplomové stuidum
RJB502 Seminář k magisterské diplomové práci II J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015 diplomové stuidum
RJB503 Seminář k magisterské oborové práci J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/010 nediplomové stuidum
RJB555 Magisterská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 diplomové stuidum
RJB599 Státní závěrečná zkouška magisterská J. GazdaG. Binová, A. Brandner, I. Pospíšil SZk 0/0/0
RJB_28 Současná ruská literatura J. GazdaP. Zolina zk 2/0/04

Volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
AREA_16 Vybrané kapitoly z dějin východních Slovanů I. PospíšilJ. Šaur k 1/1/03
BJ_02 Bulharština pro mírně pokročilé P. KrejčíZ. Cvetkova zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
BJ_04 Bulharština pro pokročilé P. KrejčíZ. Cvetkova z 0/2/02 (plus 2 za zk)
BKA107 Úvod do etnologické balkanistiky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková zk 1/1/04
BKA109 Balkán v 15.-18. století V. ŠtěpánekL. Hladký zk 2/2/06 BKA103
BKA122 Tvůrčí analýza literárního textu V. ŠtěpánekP. Pilch k 1/1/03
BKA200 Etnické konflikty a tenze na Balkánském poloostrově V. ŠtěpánekJ. Oriško k 1/1/03
BKA223 Srovnávací gramatika jihoslovanských jazyků II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 1/1/04 BKA222
BKA314 Balkán ve 20. století I V. ŠtěpánekV. Štěpánek z 2/0/03
BKB419 Balkán v českých cestopisech V. ŠtěpánekH. Bočková k 1/1/04
BKB421 Jihoslovansko-české styky V. ŠtěpánekL. Hladký, P. Stehlík, V. Štěpánek zk 2/0/04
BKF001 Fonetika a fonologie jihoslovanských jazyků V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 2/0/03 PJA101
BKJ001 Dějiny Jugoslávie a Bulharska ve 20. století V. ŠtěpánekL. Hladký, P. Stehlík, V. Štěpánek zk 2/14
HIB0292 Otázka kosovská, minulost, současnost, budoucnost
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. PospíšilV. Štěpánek k 2/04
CH_02 Chorvatština pro mírně pokročilé P. StehlíkA. Gašparević zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
CH_04 Chorvatština pro pokročilé P. StehlíkA. Gašparević z 0/2/02 (plus 2 za zk)
LIKOn01 Literární genologie I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
LIKOn02 Teorie literatury a literárněvědná metodologie I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
MKA205 Současná Makedonie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekP. Stehlík k 1/0/03
MK_02 Makedonština pro mírně pokročilé P. StehlíkK. Dimovska zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
MK_04 Makedonština pro pokročilé
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. StehlíkK. Dimovska z 0/2/02 (plus 2 za zk)
OJ324 Srovnávací etymologie slovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
O. ŠefčíkH. Karlíková k 0/2/04
OJ514 Jazyky starého a nového Balkánu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. BlažekV. Blažek k 0/04
PJA106 Přehled polské literatury R. MadeckiM. Przybylski zk 1/1/04 kredity_min(15)
PJ_03 Polština pro začátečníky R. MadeckiM. Krzyżanek, J. Pikulová z 0/2/02 !Obor(PJ) || !Obor(PJFP)
PJ_04 Polština pro mírně pokročilé R. MadeckiM. Krzyżanek, K. Kus, M. Vrbovská z 0/2/02 (plus 2 za zk) PJ_03 && !Obor(PJ) && !Obor(PJFP)
PJ_05 Polština pro pokročilé R. MadeckiM. Krzyżanek, V. Něničková z 0/2/02 (plus 2 za zk)
PJ_06 Polština pro velmi pokročilé R. MadeckiZ. Czerniak, M. Krzyżanek z 0/2/02 (plus 2 za zk) PJ_05
PJ_35 Kapitoly z dějin západních Slovanů R. MadeckiP. Krafl z 2/0/03
PLB405 Východní otázka
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekV. Štěpánek k 2/0/05
PLB_41 Dějiny slovanské jazykovědy v českých zemích
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaR. Večerka k 0/2/03
PLB_47 Staroslověnská vzdělanost na Velké Moravě a v přemyslovských Čechách
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaR. Večerka k 2/0/04
PL_24 Slavistická exkurze do Lužice I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur z 0/0/0 3 dny.2
RJA309 Ruské umění a kultura J. GazdaD. Kšicová k 1/1/03
RJB_27 Techniky literárněvědné práce J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_17 Ruština a jazyková hra J. GazdaJ. Gazda k 1/1/03
RJ_20 Interpretace literárního textu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03 RJA108
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_55 Textový seminář k lužickosrbské kultuře a dějinám I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur z 0/2/03
RJv008 Lingvokulturologická specifika ruštiny
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaO. Berger k 1/1/03 RJA108
RJv009 Odraz ruské literatury v ruské hudbě 19.-21. století
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaP. Zolina k 1/1/03 RJA108
RJv010 Technické otázky přípravy a psaní diplomové práce J. GazdaJ. Dohnal z 1/1/03
RLB50 Stát a církev na Rusi do Petra Velikého
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. ZbíralP. Boček k 1/1/05 RLA06 && RLA07
SB_02 Srbština pro mírně pokročilé V. ŠtěpánekH. Vlachová zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
SB_04 Srbština pro pokročilé V. ŠtěpánekH. Vlachová z 0/2/02 (plus 2 za zk)
SK_68 Slovenština pro neslovakisty R. MadeckiL. Klimková, T. Lakatoš z 0/2/02 !Obor(SK)
SL_02 Slovinština pro mírně pokročilé P. KrejčíI. Bůžková z 0/2/02 (plus 2 za zk)
SL_04 Slovinština pro pokročilé P. KrejčíA. Žochová z 0/2/02 (plus 2 za zk)
UJ_23 Ukrajinština pro mírně pokročilé J. GazdaO. Čmelíková z 0/2/02 (plus 2 za zk) UJ_22
UJ_41 Materiální kultura východních Slovanů II P. KalinaM. Ševečková k 0/2/03
UJ_46 Úvod do hudební slavistiky J. GazdaP. Kalina z 1/1/02
UJ_67 Duchovní kultura východních Slovanů
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. KalinaM. Ševečková k 0/2/03
UJS_01 Klasická ruská hudba
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. KalinaP. Kalina z 2/0/04

CŽV: Studium celých akreditovaných studijních programů v rámci Celoživotního vzdělávání
 

OBECNÉ INFORMACE O STUDIU

 

Termín podání přihlášky

Elektronickou přihlášku je možné podat od 1. 4. 2019 do 31. 7. 2019.

Termín zahájení

září 2019 – termín bude upřesněn
Informace o období podzim 2019 a jaro 2020.
Přijatí uchazeči budou pozváni k zápisu v první polovině září. Úhrada za studium bude možná až po zápise ke studiu.

Podmínky přijetí

 • podání přihlášky
 • ukončená SŠ

Cena

Cena za kredit: 600,- Kč
Celkem: 50 kreditů x 600,- Kč, tj. 30.000,- Kč, max. ve dvou splátkách vždy na začátku semestru

INFORMACE O OBORU
 

Studijní program Ruská studia je realizován kromě řádné formy také jako placené dvousemestrové paralelní studium v rámci tzv. celoživotního vzdělávání podle zákona č. 111/98 Sb. a je určen zejména pro potencionální zájemce o řádné studium tohoto oboru na FF MU. Pokud uchazeč v rámci podmínek celoživotního vzdělávání úspěšně ukončí kurzy v rozsahu nejméně 30 kreditů z předepsaného povinného penza nezbytného pro absolvování 1. roku řádného studia daného programu, může být přijat do řádného prezenčního studia tohoto programu a všechny dosažené studijní výsledky mu budou uznány. Bližší informace podá studijní oddělení děkanátu FF MU.

Předměty tohoto oboru jsou nabízeny také samostatně v rámci celoživotního vzdělávání pro další studijní obory v rámci Filozofické fakulty MU (více informací o této formě vzdělávání).

Student dvousemestrálního paralelního studia se zájmem o budoucí přestup na řádnou studijní formu musí absolvovat předměty realizované pro prezenční studium.

Realizace studia

Program lze realizovat v rámci prezenčního studia. (Prezenční studium, tj. denní, je založeno na pravidelné a přímé výuce.)

Rámcové podmínky studia

Frekventanti absolvují kurzy za stejných podmínek jako studenti řádného studia:

 1. Kurzy navštěvují spolu s řádnými studenty.
 2. Příslušné kurzy si zapisují na začátku semestru.
 3. Kurzy ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období (viz informace o celoživotním vzdělávání na FF MU: http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/czv/).

Prezenční forma

Posluchač musí zapsat všechny předepsané povinné kurzy v celkovém objemu 50 kreditů.
Celkem: 50 kreditů x 600,- Kč, tj. 30.000,- Kč

Efekt studia

Absolventi CŽV mohou být přijati k řádnému bakalářskému studiu za následujících podmínek:

 1. Podmínky oboru
  • Absolvování kompletního dvousemestrálního programu v předepsané struktuře a zisk nejméně 30 kreditů z 50 možných.
   • Podmínka obecná
    • Je nutné se přihlásit obvyklým způsobem k přijímacímu řízení do řádného studia, v případě neúspěšného absolvování přijímacího řízení požádat o prominutí výsledků přijímacího řízení.
     • Poznámka1: O přijetí rozhoduje děkan na základě vyjádření ústavu.

Frekventanti si vyzkouší systém univerzitního studia a otestují i míru svého studijního zájmu a dispozic.

Výukový program CŽV má význam dlouhodobého a soustředěného přípravného kursu, který může radikálně zvýšit šance u přijímací zkoušky.

Praktické pokyny pro zájemce

 1. Nahlédněte na webové stránky http://www.phil.muni.cz/wusl/ získáte bližší informace o Ústavu slavistiky.
 2. Na adrese http://is.muni.cz/predmety/katalog.pl?fak=1421 si podle názvu nebo kódu jednotlivých kurzů můžete vyhledat podrobné anotace každého kurzu a informace o vyučujícím. U nabízených kurzů si všimněte také rozvrhového termínu kurzu (tyto informace aktuálně sledujte na webových stránkách).
 3. Podejte v příslušných termínech písemnou přihlášku, která je v elektronické podobě dostupná na adrese http://www.phil.muni.cz/plonedata/wff/studium/czv/Prihlaska_ke_studiu_CZV.doc. Zde najdete veškeré pokyny nutné pro správné vyplnění a odeslání přihlášky. V případě nejasností se obracejte na referentku pro celoživotní vzdělávání, paní Hanu Holmanovou (tel. 549 49 3237, e-mail: holmanov@phil.muni.cz)
 4. Následně obdržíte informaci o přijetí a další pokyny včetně způsobu úhrady, její výše (dle vámi vybraného programu) a termínu (nejpozději v den zahájení semestru).

Důležité odkazy:

Informace o období podzim 2019 a jaro 2020.
Další upřesňující informace budou aktuálně zveřejňovány na webových stránkách: http://www.phil.muni.cz/wusl/

Další důležité odkazy:

http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/czv/
Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně


PREZENČNÍ FORMA
 

Prezenční studium, tj. denní, je založeno na pravidelné a přímé výuce. Posluchač musí získat v rámci celoživotního vzdělávání nejméně 30 kreditů z povinných předmětů o celkovém objemu 50 kreditů.

Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RSb001 Jazyková cvičení I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
T. ZaňkoJ. Bumbálková z 0/4/05
RSb008 Praktická fonetika ruštiny
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
T. JuříčkováT. Juříčková z 0/2/05
RSb009 Základy ruské mluvnice I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
O. BergerO. Berger z 1/1/05
RSb011 Přehled ruské literatury I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. ŠaurJ. Šaur zk 1/1/05
RSb013 Dějiny Ruska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. ŠaurJ. Šaur zk 2/0/05

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RSb002 Jazyková cvičení II T. ZaňkoJ. Bumbálková zk 0/4/05 RSb001
RSb007 Cvičení z ruského pravopisu O. BergerJ. Bumbálková z 0/2/05
RSb010 Základy ruské mluvnice II O. BergerO. Berger zk 1/1/05 RSb009
RSb012 Přehled ruské literatury II J. ŠaurJ. Šaur zk 1/1/05 RSb011
RSb014 Současné Rusko J. ŠaurJ. Šaur zk 1/1/05