Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.  Seřadit po semestrech.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Filozofická fakulta - registrační a kontrolní šablony
Registrační šablony: imatrikulace do jara 2019 včetně
Studijní katalog a registrační šablony pro bakalářské a magisterské studium

Filologicko-areálová studia

ÚVOD

 
Obor "Filologicko-areálová studia" je akreditován v rámci studijního programu Filologie a lze ho studovat jednooborově nebo v kombinaci s druhým oborem jako jedno-/dvouoborové bakalářské a navazující magisterské studium.

PREZENČNÍ FORMA STUDIA

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

 
Bakalářské studium je organizováno po semestrech, standardní doba studia je 6 semestrů. Studenti jsou během studia povinni získat nejméně 180 kreditů.

Bakalářské studium jednooborové

Informace o studiu

Imatrikulační ročník 2009/2010

 

Každý student si zvolí v 1. semestru dominantní modulovou specializaci (areál východoslovanský, středoevropský nebo slovansko-balkánský).

Volbu student provádí tím, že si zapíše kurz jazyka A, který je pro každý areál pevně dán; východoslovanský areál – ruština, středoevropský – polština, slovansko-balkánský – srbština nebo slovinština.

V 1. semestru si posluchači povinně zapíší předměty AREAb01 Základy filologicko-areálových studií, RJA116/PJA110 Úvod do studia literární vědy, RJA115/PJA101 Úvod do studia jazykovědy a první kurz jazyka A.

Kromě povinných předmětů společného základu (23 kreditů) absolvují studenti jednooborového studia šestisemestrální kurz jazyka A (nejméně 20 kreditů; počet kreditů se liší dle zvoleného jazyka) a čtyřsemestrální kurz jazyka B (12 kreditů). Jazyk B začínají posluchači studovat od 3. semestru.

Jazyk A je dán vybraným dominantním areálem. Jazyk B musí být volen z jiného než dominantního areálu.

Dále studenti jednooborového studia musí získat nejméně 30 kreditů absolvováním povinně volitelných předmětů z oborové nabídky. Výběr předmětů není omezen, doporučujeme však volit přednostně předměty zvoleného dominantního areálu.

Dále studenti absolvují libovolné předměty z volné nabídky slavistických oborů, případně jiných filologických, historických nebo uměnovědných oborů fakulty v hodnotě nejméně 64 kreditů (v závislosti na počtu kreditů získaných z jazykových kurzů jazyka A).

Jako volitelné předměty doporučujeme zapisovat především kurzy jiných slavistických a ostatních filologických oborů. Nabídka některých těchto kurzů je zveřejněna také v zápisové šabloně IS pod hlavičkou „Společné předměty“ v rubrice „Filologie – volitelné předměty“.

Všichni posluchači musí během studia složit zkoušku z některého světového jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština). Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání.

V posledním semestru studia posluchači povinně zapisují Seminář k bakalářské diplomové práci.

O zadání diplomového úkolu musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází poslednímu semestru studia (v němž posluchač zapisuje diplomový seminář).

Bakalářské studium je ukončeno obhajobou bakalářské diplomové práce a bakalářskou zkouškou.

Bakalářská zkouška má charakter komplexního ověření znalostí získaných absolvováním povinných jazykovědných a literárněvědných disciplín.

Podmínky pro ukončení jednooborového bakalářského studia:

 • získání nejméně 180 kreditů, z toho:
 • nejméně 55 kreditů z povinných kurzů (z toho: 23 kr. za předměty společného základu, nejméně 20 kr. za jazyk A, 12 kr. za jazyk B)
 • nejméně 30 kreditů z povinně volitelných kurzů
 • nejméně 64 kreditů z volitelných kurzů
 • 4 kredity za zkoušku z cizího jazyka
 • 15 kreditů za absolvování semináře k bakalářské diplomové práci
 • 4 kredity z filozofie
 • 2 kredity z tělesné výchovy
Imatrikulační ročník 2010/2011 a pozdější
 

Každý student si zvolí v 1. semestru dominantní modulovou specializaci (areál východoslovanský nebo středoevropský).

Volbu student provádí tím, že si zapíše kurz jazyka A, který je pro každý areál pevně dán; východoslovanský areál – ruština, středoevropský – polština.

Modul balkánsko-slovanský nelze studovat jako dominantní a v rámci filologicko-areálových studií je zařazen pouze jako modul doplňující. Studenti si mohou zapisovat předměty tohoto modulu dle vlastní volby a studijních možností.

V 1. semestru si posluchači povinně zapíší předměty AREAb01 Základy filologicko-areálových studií, RJA116 Úvod do studia literární vědy, RJA115/PJA101 Úvod do studia jazykovědy a první kurz jazyka A.

Kromě povinných předmětů společného základu (23 kreditů) absolvují studenti jednooborového studia šestisemestrální kurz jazyka A (nejméně 21 kreditů; počet kreditů se liší dle zvoleného jazyka) a čtyřsemestrální kurz jazyka B (12 kreditů). Jazyk B začínají posluchači studovat od 3. semestru.

Jazyk A je dán vybraným dominantním areálem. Jazyk B musí být volen z jiného než dominantního areálu.

Dále studenti jednooborového studia musí získat nejméně 30 kreditů absolvováním povinně volitelných předmětů z oborové nabídky. Výběr předmětů není omezen, doporučujeme však volit přednostně předměty zvoleného dominantního areálu.

Dále studenti absolvují libovolné předměty z volné nabídky slavistických oborů, případně jiných filologických, historických nebo uměnovědných oborů fakulty v hodnotě nejméně 66 kreditů (v závislosti na počtu kreditů získaných z jazykových kurzů jazyka A).

Jako volitelné předměty doporučujeme zapisovat především kurzy jiných slavistických oborů.

Všichni posluchači musí během studia složit zkoušku z některého světového jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština). Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání.

V posledním semestru studia posluchači povinně zapisují Seminář k bakalářské diplomové práci.

O zadání diplomového úkolu musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází poslednímu semestru studia (v němž posluchač zapisuje diplomový seminář).

Bakalářské studium je ukončeno obhajobou bakalářské diplomové práce a bakalářskou zkouškou.

Bakalářská zkouška má charakter komplexního ověření znalostí získaných absolvováním povinných jazykovědných a literárněvědných disciplín.

Podmínky pro ukončení jednooborového bakalářského studia:

 • získání nejméně 180 kreditů, z toho:
 • nejméně 56 kreditů z povinných kurzů (z toho: 23 kr. za předměty společného základu, nejméně 21 kr. za jazyk A, 12 kr. za jazyk B)
 • nejméně 30 kreditů z povinně volitelných kurzů
 • nejméně 66 kreditů z volitelných kurzů
 • 4 kredity za zkoušku z cizího jazyka
 • 15 kreditů za absolvování semináře k bakalářské diplomové práci
 • 4 kredity z filozofie
 • 2 kredity z tělesné výchovy

Bakalářské studium dvouoborové

Informace o studiu

Imatrikulační ročník 2009/2010

 

Každý student si zvolí v 1. semestru dominantní modulovou specializaci (areál východoslovanský, středoevropský nebo slovansko-balkánský). Volbu student provádí tím, že si zapíše kurz jazyka A, který je pro každý areál pevně dán; východoslovanský areál – ruština, středoevropský – polština, slovansko-balkánský – srbština nebo slovinština.

V 1. semestru si posluchači povinně zapíší předměty AREAb01 Základy filologicko-areálových studií, RJA116/PJA110 Úvod do studia literární vědy, RJA115/PJA101 Úvod do studia jazykovědy a první kurz jazyka A.

Kromě povinných předmětů společného základu (23 kreditů) absolvují studenti jednooborového studia šestisemestrální kurz jazyka A (nejméně 20 kreditů; počet kreditů se liší dle zvoleného jazyka) a čtyřsemestrální kurz jazyka B (12 kreditů). Jazyk B začínají posluchači studovat od 3. semestru.

Jazyk A je dán vybraným dominantním areálem. Jazyk B musí být volen z jiného než dominantního areálu.

Dále studenti dvouoborového studia musí získat nejméně 14 kreditů (v závislosti na počtu kreditů získaných z jazykových kurzů jazyka A) absolvováním povinně volitelných předmětů z oborové nabídky. Výběr předmětů není omezen, doporučujeme však volit přednostně předměty zvoleného dominantního areálu.

Všichni posluchači dvouoborového studia musí během studia složit zkoušku z některého světového jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština). Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání. Povinnost zkoušky ze světového jazyka se nevztahuje na studenty, kteří některý z uvedených jazyků studují jako obor v rámci studijní kombinace.

V posledním semestru studia posluchači povinně zapisují Seminář k závěrečné (diplomové/oborové) práci.

O zadání diplomového úkolu musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází poslednímu semestru studia (v němž posluchač zapisuje diplomový seminář).

Bakalářské studium je ukončeno obhajobou bakalářské diplomové práce nebo přijetím oborové práce (u nediplomového oboru) a bakalářskou zkouškou.

Bakalářská zkouška má charakter komplexního ověření znalostí získaných absolvováním povinných jazykovědných a literárněvědných disciplín.

Podmínky pro ukončení bakalářského studia oboru v dvouoborovém studiu:

 • získání celkem 95 kreditů v diplomovém, resp. 85 kreditů v nediplomovém studiu:
 • nejméně 55 kreditů z povinných kurzů (z toho: 23 kr. za předměty společného základu, nejméně 20 kr. za jazyk A, 12 kr. za jazyk B)
 • nejméně 14 kreditů z povinně volitelných kurzů
 • 15 kreditů za absolvování semináře k bakalářské diplomové práci (resp. 5 kreditů za seminář k bakalářské oborové práci v nediplomovém studiu)
 • 2 kredity za zkoušku z cizího jazyka
 • 2 kredity z filozofie
 • 1 kredit z tělesné výchovy
Imatrikulační ročník 2010/2011 a pozdější
 

Každý student si zvolí v 1. semestru dominantní modulovou specializaci (areál východoslovanský nebo středoevropský).

Volbu student provádí tím, že si zapíše kurz jazyka A, který je pro každý areál pevně dán; východoslovanský areál – ruština, středoevropský – polština.

Modul balkánsko-slovanský nelze studovat jako dominantní a v rámci filologicko-areálových studií je zařazen pouze jako modul doplňující. Studenti si mohou zapisovat předměty tohoto modulu dle vlastní volby a studijních možností.

V 1. semestru si posluchači povinně zapíší předměty AREAb01 Základy filologicko-areálových studií, RJA116 Úvod do studia literární vědy, RJA115/PJA101 Úvod do studia jazykovědy a první kurz jazyka A.

Kromě povinných předmětů společného základu (23 kreditů) absolvují studenti jednooborového studia šestisemestrální kurz jazyka A (nejméně 21 kreditů; počet kreditů se liší dle zvoleného jazyka) a čtyřsemestrální kurz jazyka B (12 kreditů). Jazyk B začínají posluchači studovat od 3. semestru.

Jazyk A je dán vybraným dominantním areálem. Jazyk B musí být volen z jiného než dominantního areálu.

Dále studenti dvouoborového studia musí získat nejméně 16 kreditů (v závislosti na počtu kreditů získaných z jazykových kurzů jazyka A) absolvováním povinně volitelných předmětů z oborové nabídky. Výběr předmětů není omezen, doporučujeme však volit přednostně předměty zvoleného dominantního areálu.

Všichni posluchači dvouoborového studia musí během studia složit zkoušku z některého světového jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština). Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání. Povinnost zkoušky ze světového jazyka se nevztahuje na studenty, kteří některý z uvedených jazyků studují jako obor v rámci studijní kombinace.

V posledním semestru studia posluchači povinně zapisují Seminář k závěrečné (diplomové/oborové) práci.

O zadání diplomového úkolu musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází poslednímu semestru studia (v němž posluchač zapisuje diplomový seminář).

Bakalářské studium je ukončeno obhajobou bakalářské diplomové práce nebo přijetím oborové práce (u nediplomového oboru) a bakalářskou zkouškou.

Bakalářská zkouška má charakter komplexního ověření znalostí získaných absolvováním povinných jazykovědných a literárněvědných disciplín.

Podmínky pro ukončení bakalářského studia oboru v dvouoborovém studiu:

 • získání celkem 95 kreditů v diplomovém, resp. 85 kreditů v nediplomovém studiu:
 • nejméně 56 kreditů z povinných kurzů (z toho: 23 kr. za předměty společného základu, nejméně 21 kr. za jazyk A, 12 kr. za jazyk B)
 • nejméně 16 kreditů z povinně volitelných kurzů
 • 15 kreditů za absolvování semináře k bakalářské diplomové práci (resp. 5 kreditů za seminář k bakalářské oborové práci v nediplomovém studiu)
 • 2 kredity za zkoušku z cizího jazyka
 • 2 kredity z filozofie
 • 1 kredit z tělesné výchovy

Přehled předmětů

Podzimní semestr

Povinné předměty

Úvod do studia jazykovědy alespoň 1 z 2 předmětů/podmínek

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJA101 Úvod do studia jazykovědy R. MadeckiR. Madecki zk 2/0/04
RJA115 Úvod do studia jazykovědy J. GazdaJ. Gazda zk 1/1/04

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJA116 Úvod do studia literární vědy I. PospíšilI. Pospíšil, P. Pilch, P. Štěpánková, L. Odehnalová, M. Przybylski zk 1/1/04
AREAb310 Seminář k bakalářské oborové práci J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/05
AREAb311 Seminář k bakalářské diplomové práci J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
AREAb333 Bakalářská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
AREAb344 Bakalářská oborová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/0
AREAb399 Státní závěrečná zkouška bakalářská J. GazdaJ. Gazda, I. Pospíšil, J. Šaur SZk 0/0/0

Povinně volitelné předměty

Areál východoslovanský

Jazyk A

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
AREAb50 Jazyková cvičení V J. GazdaO. Berger z 0/4/04 AREAb40

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
UJS101 Dějiny Ukrajiny I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. KalinaP. Kalina z 2/0/02
RJv140 nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ] [ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] 0/0
RJv150 Image Ruska: literatura, publicistika, geopolitika, jazykový obraz světa
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. PospíšilM. Pešková k 2/2/04
RJv160 nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ] [ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] 0/0
UJ_22 Ukrajinština pro začátečníky J. GazdaO. Čmelíková, K. Kuznietsova z 0/2/02

Areál středoevropský

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJN104 Dějiny, kultura a reálie Polska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
R. BuchtováM. Przybylski zk 1/1/05
PJV015 Polská literární reportáž – interpretační seminář
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
R. MadeckiM. Alexa z 0/2/04
SK_39 Kapitoly z českých a slovenských kultúrnych a literárnych vzťahov I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. PospíšilA. Zelenková z 2/0/03

Areál slovansko-balkánský

Jazyk B

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
JSBhr310 Chorvatština pro mírně pokročilé I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. Stehlíková ĐurasekD. Kubišová z 0/2/03 JSBhr220 || ! OBOR(FBJBSpSCR)

Společné kurzy

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
AREAb03 Slovanské areály I. PospíšilP. Krejčí, R. Madecki, J. Šaur zk 2/0/04
AREAb310 Seminář k bakalářské oborové práci J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/05
AREAb311 Seminář k bakalářské diplomové práci J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
AREAb333 Bakalářská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
AREAb344 Bakalářská oborová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/0
AREAb399 Státní závěrečná zkouška bakalářská J. GazdaJ. Gazda, I. Pospíšil, J. Šaur SZk 0/0/0

Povinně volitelné předměty

Areál východoslovanský

Jazyk A

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
AREAb60 Jazyková cvičení VI J. GazdaO. Berger zk 0/4/04 AREAb50

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJ_67 Reálie, zeměvěda a kultura Ruska J. GazdaA. Sokolova k 1/1/03
RJB426 Dějiny Ruska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaR. Vlček zk 2/04
RJs111 Přehled ruské literatury (do r. 1985) I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
RSb052 Odraz ruské literatury v ruské hudbě 19.–21. století
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. ŠtěpánkováP. Štěpánková zk 1/1/05
UJ_23 Ukrajinština pro mírně pokročilé J. GazdaO. Čmelíková z 0/2/02 (plus 2 za zk) UJ_22
UJS102 Dějiny Ukrajiny II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. KalinaP. Kalina zk 2/0/04 UJS101
UJS_01 Klasická ruská hudba
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. KalinaP. Kalina z 2/0/04

Areál slovansko-balkánský

Jazyk B

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
JSBhr320 Chorvatština pro mírně pokročilé II M. Stehlíková ĐurasekD. Kubišová zk 0/2/04 JSBhr310

Společné kurzy

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03

MAGISTERSKÉ STUDIUM
 
Magisterské (navazující) studium je organizováno po semestrech, standardní doba studia jsou 4 semestry. Studenti jsou během studia povinni získat nejméně 120 kreditů.

Magisterské studium jednooborové

Informace o studiu

Rok zahájení studia - 2009/2010

 

Každý student si zvolí v 1. semestru dominantní modulovou specializaci (areál východoslovanský, středoevropský nebo slovansko-balkánský).

Volbu student provádí tím, že si zapíše kurz jazyka A, který je pro každý areál pevně dán; východoslovanský areál – ruština, středoevropský – polština nebo slovinština, slovansko-balkánský – srbština nebo slovinština.

Kromě povinných předmětů společného základu (20 kreditů) absolvují studenti jednooborového studia dvousemestrální kurz jazyka A (nejméně 4 kredity; počet kreditů se liší dle zvoleného jazyka) a musejí získat alespoň 20 kreditů za povinně volitelné předměty zvoleného areálu. Posluchači jednooborového studia si dále zapisují povinně volitelné předměty ještě jednoho libovolného areálu, případně povinně volitelné předměty společného základu (nejméně 20 kreditů).

Posluchači by měli při výběru druhého studovaného areálu přihlížet ke svým jazykovým schopnostem a dovednostem.

Dále studenti absolvují libovolné předměty z volné nabídky slavistických oborů, případně jiných filologických, historických nebo uměnovědných oborů fakulty v hodnotě nejméně 18 kreditů (v závislosti na počtu kreditů získaných z jazykových kurzů jazyka A).

Jako volitelné předměty doporučujeme zapisovat především kurzy jiných slavistických a ostatních filologických oborů. Nabídka některých těchto kurzů je zveřejněna také v zápisové šabloně IS pod hlavičkou „Společné předměty“ v rubrice „Filologie – volitelné předměty“.

Všichni posluchači musí během studia složit zkoušku z některého světového jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština). Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání. Povinnost zkoušky ze světového jazyka se nevztahuje na studenty, kteří tuto zkoušku absolvovali v rámci bakalářského studia.

V posledních dvou semestrech student povinně zapisuje Seminář k magisterské diplomové práci I a II, v posledním semestru povinně zapíše Magisterskou diplomovou práci.

O zadání diplomového úkolu musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází tomu semestru studia, v němž posluchač poprvé zapisuje diplomový seminář).

Magisterské studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou.

Podmínky pro ukončení jednooborového magisterského studia:

 • získání nejméně 120 kreditů, z toho:
 • 20 kreditů z povinných kurzů
 • nejméně 4 kredity za kurz jazyka A
 • 40 kreditů z povinně volitelných kurzů: 20 kr. za předměty zvoleného dominantního areálu a 20 kr. za předměty dalšího libovolného areálu či předmětů společného základu
 • nejméně 18 kreditů z volitelných kurzů
 • 4 kredity za zkoušku z cizího jazyka
 • 30 kreditů za absolvování 2 diplomových seminářů
Rok zahájení studia - 2010/2011 a pozdější
 

Každý student si zvolí v 1. semestru dominantní modulovou specializaci (areál východoslovanský nebo středoevropský).

Volbu student provádí tím, že si zapíše kurz jazyka A, který je pro každý areál pevně dán; východoslovanský areál – ruština, středoevropský – polština.

Kromě povinných předmětů společného základu (20 kreditů) absolvují studenti jednooborového studia dvousemestrální kurz jazyka A (nejméně 4 kredity; počet kreditů se liší dle zvoleného jazyka) a musejí získat alespoň 20 kreditů za povinně volitelné předměty zvoleného areálu. Posluchači jednooborového studia si dále zapisují povinně volitelné předměty ještě jednoho libovolného areálu, případně povinně volitelné předměty společného základu (nejméně 20 kreditů).

Studenti, kteří absolvovali předmět AREAb03 Slovanské areály v rámci bakalářského studia Filologicko-areálových studií, si místo něj zapíší některý ze společných povinně volitelných předmětů o stejné kreditové hodnotě a předmět AREAb03 si nechají uznat.

Posluchači by měli při výběru druhého studovaného areálu přihlížet ke svým jazykovým schopnostem a dovednostem.

Dále studenti absolvují libovolné předměty z volné nabídky slavistických oborů, případně jiných filologických, historických nebo uměnovědných oborů fakulty v hodnotě nejméně 20 kreditů (v závislosti na počtu kreditů získaných z jazykových kurzů jazyka A).

Jako volitelné předměty doporučujeme zapisovat především kurzy jiných slavistických oborů.

Všichni posluchači musí během studia složit zkoušku z některého světového jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština). Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání. Povinnost zkoušky ze světového jazyka se nevztahuje na studenty, kteří tuto zkoušku absolvovali v rámci bakalářského studia.

V posledních dvou semestrech student povinně zapisuje Seminář k magisterské diplomové práci I a II, v posledním semestru povinně zapíše Magisterskou diplomovou práci.

O zadání diplomového úkolu musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází tomu semestru studia, v němž posluchač poprvé zapisuje diplomový seminář).

Magisterské studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou.

Podmínky pro ukončení jednooborového magisterského studia:

 • získání nejméně 120 kreditů, z toho:
 • 20 kreditů z povinných kurzů
 • nejméně 4 kredity za kurz jazyka A
 • 40 kreditů z povinně volitelných kurzů: 20 kr. za předměty zvoleného dominantního areálu a 20 kr. za předměty dalšího libovolného areálu či předmětů společného základu
 • nejméně 20 kreditů z volitelných kurzů
 • 4 kredity za zkoušku z cizího jazyka
 • 30 kreditů za absolvování 2 diplomových seminářů

Magisterské studium dvouborové

Informace o studiu

Rok zahájení studia 2009/2010

 

Studenti jsou během studia povinni získat na obou oborech kombinace dohromady nejméně 120 kreditů (70 kreditů na diplomovém a 50 kreditů na nediplomovém oboru).

Každý student si zvolí v 1. semestru dominantní modulovou specializaci (areál východoslovanský, středoevropský nebo slovansko-balkánský).

Volbu student provádí tím, že si zapíše kurz jazyka A, který je pro každý areál pevně dán; východoslovanský areál – ruština, středoevropský – polština nebo slovinština, slovansko-balkánský – srbština nebo slovinština.

Kromě povinných předmětů společného základu (20 kreditů) absolvují studenti dvouoborového studia dvousemestrální kurz jazyka A (nejméně 4 kredity; počet kreditů se liší dle zvoleného jazyka) a musejí získat nejméně 10 kreditů za povinně volitelné předměty zvoleného areálu (v závislosti na počtu kreditů získaných z jazykových kurzů jazyka A).

Všichni posluchači musí během studia složit zkoušku z některého světového jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština). Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání. Povinnost zkoušky ze světového jazyka se nevztahuje na studenty, kteří tuto zkoušku absolvovali v rámci bakalářského studia, a také na ty studenty, kteří některý z uvedených jazyků studují jako obor v rámci studijní kombinace.

V diplomovém studiu student v posledních dvou semestrech povinně zapisuje Seminář k magisterské diplomové práci I a II, v posledním semestru povinně zapíše Magisterskou diplomovou práci.

V nediplomovém studiu student nejpozději v posledním semestru povinně zapisuje Seminář k magisterské oborové práci a Magisterskou oborovou práci.

O zadání diplomového úkolu, resp. tématu oborové práce, musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází tomu semestru studia, v němž posluchač poprvé zapisuje diplomový seminář, resp. seminář k oborové práci.

Magisterské studium je ukončeno obhajobou diplomové práce (resp. v nediplomovém studiu odevzdáním oborové práce) a státní závěrečnou zkouškou.

Podmínky pro ukončení magisterského studia oboru v dvouoborovém studiu:

  diplomové studium

 • získání nejméně 70 kreditů, z toho:
 • 20 kreditů z povinných kurzů
 • nejméně 4 kredity za kurz jazyka A
 • nejméně 10 kreditů z povinně volitelných předmětů
 • 2 kredity za zkoušku z cizího jazyka
 • 30 kreditů za absolvování 2 diplomových seminářů
 • nediplomové studium

 • získání nejméně 50 kreditů, z toho:
 • 20 kreditů z povinných kurzů
 • nejméně 4 kredity za kurz jazyka A
 • nejméně 10 kreditů z povinně volitelných předmětů
 • 2 kredity za zkoušku z cizího jazyka
 • 10 kreditů za absolvování semináře k magisterské oborové práci
Rok zahájení studia 2010/2011 a pozdější
 

Studenti jsou během studia povinni získat na obou oborech kombinace dohromady nejméně 120 kreditů (70 kreditů na diplomovém a 50 kreditů na nediplomovém oboru).

Každý student si zvolí v 1. semestru dominantní modulovou specializaci (areál východoslovanský nebo středoevropský).

Volbu student provádí tím, že si zapíše kurz jazyka A, který je pro každý areál pevně dán; východoslovanský areál – ruština, středoevropský – polština.

Kromě povinných předmětů společného základu (20 kreditů) absolvují studenti dvouoborového studia dvousemestrální kurz jazyka A (nejméně 4 kredity; počet kreditů se liší dle zvoleného jazyka) a musejí získat nejméně 12 kreditů za povinně volitelné předměty zvoleného areálu (v závislosti na počtu kreditů získaných z jazykových kurzů jazyka A).

Studenti, kteří absolvovali předmět AREAb03 Slovanské areály v rámci bakalářského studia Filologicko-areálových studií, si místo něj zapíší některý ze společných povinně volitelných předmětů o stejné kreditové hodnotě a předmět AREAb03 si nechají uznat.

Všichni posluchači musí během studia složit zkoušku z některého světového jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština). Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání. Povinnost zkoušky ze světového jazyka se nevztahuje na studenty, kteří tuto zkoušku absolvovali v rámci bakalářského studia, a také na ty studenty, kteří některý z uvedených jazyků studují jako obor v rámci studijní kombinace.

V diplomovém studiu student v posledních dvou semestrech povinně zapisuje Seminář k magisterské diplomové práci I a II, v posledním semestru povinně zapíše Magisterskou diplomovou práci.

V nediplomovém studiu student nejpozději v posledním semestru povinně zapisuje Seminář k magisterské oborové práci a Magisterskou oborovou práci.

O zadání diplomového úkolu, resp. tématu oborové práce, musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází tomu semestru studia, v němž posluchač poprvé zapisuje diplomový seminář, resp. seminář k oborové práci.

Magisterské studium je ukončeno obhajobou diplomové práce (resp. v nediplomovém studiu odevzdáním oborové práce) a státní závěrečnou zkouškou.

Podmínky pro ukončení magisterského studia oboru v dvouoborovém studiu:

diplomové studium

 • získání nejméně 70 kreditů, z toho:
 • 20 kreditů z povinných kurzů
 • nejméně 4 kredity za kurz jazyka A
 • nejméně 12 kreditů z povinně volitelných předmětů
 • 2 kredity za zkoušku z cizího jazyka
 • 30 kreditů za absolvování 2 diplomových seminářů

nediplomové studium

 • získání nejméně 50 kreditů, z toho:
 • 20 kreditů z povinných kurzů
 • nejméně 4 kredity za kurz jazyka A
 • nejméně 12 kreditů z povinně volitelných předmětů
 • 2 kredity za zkoušku z cizího jazyka
 • 10 kreditů za absolvování semináře k magisterské oborové práci

Přehled předmětů

Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
JSS100 Úvod do studia slovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04 !PLA103
RJB421 Srovnávací studium slovanských literatur J. GazdaI. Pospíšil, M. Przybylski, P. Stehlík, J. Šaur zk 1/1/04
AREAb03 Slovanské areály I. PospíšilP. Krejčí, R. Madecki, J. Šaur zk 2/0/04
AREAn503 Seminář k magisterské oborové práci J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/010 nediplomové studium
AREAn444 Magisterská oborová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/0 nediplomové studium
AREAn501 Seminář k magisterské diplomové práci I J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015 diplomové studium
AREAn502 Seminář k magisterské diplomové práci II J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015 diplomové studium
AREAn555 Magisterská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 diplomové studium
AREAn599 Státní závěrečná zkouška magisterská I. PospíšilJ. Gazda, I. Pospíšil, J. Šaur SZk 0/0/0

Povinně volitelné předměty

Areál východoslovanský

Jazyk A

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJB424 Ruská konverzace I J. GazdaP. Štěpánková z 0/2/03

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
AREA_15 Ruské politicko-společenské myšlení a literatura I. PospíšilJ. Šaur k 1/1/03
RJA208 Ruská klasická literatura I J. GazdaJ. Dohnal k 2/2/04
RJA214 Ruský román I. PospíšilI. Pospíšil k 1/1/03
RJA304 Moderní a postmoderní ruská literatura I J. GazdaJ. Dohnal z 1/1/03
RJB417 Teorie literatury I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
RJ_41 Kulturní a politické dějiny Ruska a Ukrajiny J. GazdaP. Boček k 2/0/03
UJ_22 Ukrajinština pro začátečníky J. GazdaO. Čmelíková, K. Kuznietsova z 0/2/02
UJS101 Dějiny Ukrajiny I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. KalinaP. Kalina z 2/0/02

Areál středoevropský

Jazyk A

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJB402 Jazyková cvičení a konverzace III R. MadeckiK. Barna Krawczyk, M. Krzyżanek z 0/2/02
PJB411 Jazyková cvičení a konverzace V R. MadeckiK. Barna Krawczyk, M. Krzyżanek z 0/2/02 PJB407

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
AREA_19 Kulturní fenomén střední Evropy ve 20. století
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. PospíšilM. Jeřábek k 2/0/03
EVFISE Střední Evropa v kultuře a literatuře I. PospíšilJ. Kovář, I. Pospíšil k 1/1/03
PJ_99 Současné Polsko: vývoj, aktuální stav a perspektivy
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
R. MadeckiM. Przybylski zk 1/1/04
PJA207 Polská literatura osvícenství a romantismu R. MadeckiR. Buchtová zk 1/1/05
PJA307 Polská literatura a kultura 1918–1956 R. MadeckiM. Przybylski zk 1/2/05 PJA106 || PJA111
PJB403 Dějiny současné polské literatury I R. MadeckiR. Buchtová z 2/1/04
SK_39 Kapitoly z českých a slovenských kultúrnych a literárnych vzťahov I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. PospíšilA. Zelenková z 2/0/03

Areál slovansko-balkánský
 

 

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BKA150 Rychlejší než smrt - vybrané kapitoly z dějin jihoslovanského komiksu P. StehlíkP. Pilch z 1/1/03
BKA216 Balkán v 19. století V. ŠtěpánekL. Hladký zk 2/2/06
BKA319 Balkán ve 20. století II V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/1/05
BKF001 Fonetika a fonologie jihoslovanských jazyků V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 2/0/03 PJA101
JSS423 Přehled vývoje jihoslovanských spisovných jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 2/0/04

Společné kurzy

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
JSS400 Staroslověnština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
LIKOn03 Úvod do teorie a dějin literární komparatistiky I. PospíšilM. Pokorný zk 1/1/04
RJ_73 Světová literatura pro slavisty I. PospíšilI. Pospíšil k 2/0/03

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
AREAn503 Seminář k magisterské oborové práci J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/010 nediplomové studium
AREAn444 Magisterská oborová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/0 nediplomové studium
AREAn501 Seminář k magisterské diplomové práci I J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015 diplomové studium
AREAn502 Seminář k magisterské diplomové práci II J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015 diplomové studium
AREAn555 Magisterská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 diplomové studium
AREAn599 Státní závěrečná zkouška magisterská I. PospíšilJ. Gazda, I. Pospíšil, J. Šaur SZk 0/0/0

Povinně volitelné předměty

Areál východoslovanský

Jazyk A

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
RJB425 Ruská konverzace II J. GazdaA. Sokolova, P. Štěpánková z 0/2/03

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
AREA_16 Vybrané kapitoly z dějin východních Slovanů I. PospíšilJ. Šaur k 1/1/03
RJA303 Ruská klasická literatura II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaI. Pospíšil zk 1/2/05 RJA208
RJA307 Moderní a postmoderní ruská literatura II J. GazdaJ. Šaur zk 1/1/04 RJA304
RJB416 Ruská literární věda J. GazdaI. Pospíšil zk 1/1/04
LIKOn10 Ruská literatura a areál I. PospíšilJ. Šaur zk 1/1/04
RJ_20 Interpretace literárního textu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03 RJA108
UJ_23 Ukrajinština pro mírně pokročilé J. GazdaO. Čmelíková z 0/2/02 (plus 2 za zk) UJ_22
UJS102 Dějiny Ukrajiny II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. KalinaP. Kalina zk 2/0/04 UJS101

Areál středoevropský

Jazyk A

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJB407 Jazyková cvičení a konverzace IV R. MadeckiK. Barna Krawczyk z 0/2/02 PJB402

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PJA125 Staropolská literatura a kultura R. MadeckiM. Przybylski, M. Vrbovská k 1/1/03 PJA106 || PJA111 || RJA116
PJA208 Polská literatura pozitivismu a moderny R. MadeckiR. Buchtová zk 1/2/05 PJA106 || PJA125 || RJA116
PJB410 Dějiny současné polské literatury II R. MadeckiR. Buchtová zk 1/1/04 PJB403
RJ_55 Textový seminář k lužickosrbské kultuře a dějinám I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur z 0/2/03

Areál slovansko-balkánský

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BKA109 Balkán v 15.-18. století V. ŠtěpánekL. Hladký zk 2/2/06 BKA103
BKA314 Balkán ve 20. století I V. ŠtěpánekV. Štěpánek z 2/0/03
JSS416 Rozpad Jugoslávie V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/0/04
JSS417 Jihoslovansko-české styky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekL. Hladký, P. Stehlík, V. Štěpánek zk 2/0/04

Společné kurzy

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
JSS400 Staroslověnština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
LIKOn01 Literární genologie I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
LIKOn02 Teorie literatury a literárněvědná metodologie I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04