LF DPATL Patologie a soudní lékařství
Název anglicky: Pathology and Forensic Medicine
doktorský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: LF D-MIKRO Lékařská mikrobiologie, imunologie a patologie

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

POŽADAVKY NA STÁTNÍ DOKTORSKOU ZKOUŠKU:
Student prokazuje teoretickou znalost v oboru obecná a speciální patologie (pro patology), dále praktickou znalost praktické patologie.
Zkouška bude dále zaměřena na téma disertační práce a prokázání základních znalostí ze statistického zpracování dat.
U státní doktorské zkoušky je vyžadována krátká prezentace dosažených výsledků.
Státní doktorská zkouška se skládá před zkušební komisí.
Státní doktorská zkouška a obhajoba dizertační práce probíhají podle Studijního a zkušebního řádu MU, čl. 31, 32 a 33.
Nutnou podmínkou podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce je splnění všech povinností stanovených oborovou radou. Nejpozději s přihláškou předloží student teze disertační práce, jsou-li rozhodnutím oborové rady předepsány. Státní doktorská zkouška pak proběhne nejpozději do roka od podání přihlášky. Součástí státní doktorské zkoušky je zpravidla rozprava o tezích disertační práce, nestanoví-li oborová rada či oborová komise jinak.
FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI DISERTAČNÍ PRÁCE:
Doktorské studium je zakončeno sepsáním disertační práce a její obhajobou. Před obhajobou dizertační práce je nutno splnit níže uvedené studijní a výzkumné povinnosti.
Příprava dizertační práce zahrnuje zejména účast na vzdělávacích akcích, studium literatury, přípravu vlastního projektu, práci na vlastním projektu, sběr dat, zpracovávání vzorků, přednáškovou prezentaci, klinickou praxi.
Dílčí výsledky disertační práce jsou prezentovány na klinických seminářích.
Standardy dizertačních prací na LF MU jsou upraveny směrnicí děkana č. 5/2021
"Pokyny k formálním náležitostem disertačních prací vypracovaných na Lékařské fakultě MU"

Studijní a výzkumné povinnosti

Základem doktorského studia na LF MU je systematická práce na disertační práci v pravidelné interakci se školitelem, doplněná o celofakultně platné podmínky pro absolvování postgraduálního studia.
Před obhajobou dizertační práce je nutno splnit níže uvedené povinnosti:
1. splnit požadavky individuálního studijního plánu a semestrálních náplní dle pokynů školitele
2. absolvovat minimálně 4 okruhy kurzů společného celofakultního základu
3. absolvovat oborově specifické kurzy
4. splnit publikační aktivitu minimálně v předepsaném rozsahu
5. absolvovat zahraniční stáž (v délce trvání minimálně 1 měsíce)
6. prezentovat původní data na mezinárodní konferenci
7. složit státní doktorskou zkoušku
8. odevzdat disertační práci
9. získat 240 kreditů za studium
PUBLIKAČNÍ AKTIVITA: 1 prvoautorská publikace originální práce v časopise s hodnotou IF nad mediánem oboru nebo 2 prvoautorské publikace v časopise s hodnotou IF v III. kvartilu dizertačního oboru (Q3). Kategorie WoS oborově odpovídá tématu dizertační práce. Při zařazení kategorie do více oborů se počítá kvartil nejvyššího oboru.
PODÍL NA VÝUCE v maximálním rozsahu 150 hod/4 roky

OKRUHY PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉHO ZÁKLADU:
1. povinným je absolvování kurzu FRESHERS: Skills for Research Careers. Česky hovořící studenti mohou absolvovat kurz Základy vědecké práce AV ČR (v ČJ v Brně)
2. Všem studentům je doporučeno absolvovat předmět Ethics of Biomedical Research.
3. Kurz Acquisition of scientific information, příp. Kurz základů vědecké práce AV ČR.
4. Etické a právní aspekty výzkumu (např. předmět Etika biomedicínského výzkumu, Law, ethics and philosophy of science
5. Organizace výzkumných projektů a klinického hodnocení
6. Analýza dat (např. předmět Analýza klinických dat)
7. Uživatel počítačové sítě

OBOROVĚ SPECIFICKÉ PŘEDMĚTY:
Indikativní nabídka kurzů:
- Obecná patologie
- Speciální patologie 1, 2 - (teoretická příprava, dle orgánových systémů)
- Praktická patologie 1 - pat. anatomická pitva, provedení, interpretace výsledků, korelace s klinickým nálezem, nekroptické vyšetření
- Praktická patologie 2 - bioptická část: příjem, popis a zpracování materiálu, interpretace nálezu
- Základní histopatologické metody: speciální barvení, histochemie, imunohistochemie
- Molekulární patologie
- Odborný studijní program - patologie (volitelné předměty), nejméně jeden:
- Histologie a embryologie
- Morfometrie, dokumentace (makro- a mikrofotografie),
- Analýza mikroskopického obrazu)
Doporučena je účast na panelových diagnostických diskuzích pořádaných jinými ústavy v průměru 6 x za rok. Účast na odborných sjezdech a konferencích: Český celostátní sjezd, Česko-slovenský sjezd, Celostátní sjezd soudních lékařů, účast na akcích Sternbergovy společnosti, účast na akcích Spolku lékařů v Brně

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

1. Nádory vejcovodu, vaječníku a peritonea - korelace cytomorfologie a exprese vybraných imunohistochemických a molekulárních markerů ve vztahu k definitivní histologii
Vedoucí: doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D., učo 24010

2. Vybrané aspekty imunopatologie maligní tkáně
Vedoucí: doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D., učo 24010

3. Některé aspekty imunopatologie glioblastomu
Vedoucí: doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D., učo 24010

4. Postmortální diagnostika anafylaxe po včelím bodnutí
Vedoucí: MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D., učo 18469

5. Exprese vybraných molekulárních markerů kolorektálních karcinomů a jejich klinicko-patologické korelace
Vedoucí: prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D., učo 1598

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.