LF DPSAT Psychiatry
Name in Czech: Psychiatrie
doctoral full-time specialized, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: LF D-NEUR Neurosciences

Introductory information / Instructions

Základem doktorského studia na LF MU je systematická práce na dizertační práci v pravidelné interakci se školitelem, doplněná o celofakultně platné podmínky pro absolvování postgraduálního studia. Pro úspěšné absolvování studia je nutno splnit níže uvedené povinnosti: - splnit požadavky individuálního studijního plánu - absolvovat minimálně 5 předmětů z okruhů společného základu (4 předměty společného základu + AJ). Společné předměty zahrnují uvedené okruhy vědeckých dovedností. Je možné je absolvovat v rámci organizovaných předmětů na MU (ve spolupráci s CEITEC, PřF apod.) nebo v analogických externích kurzech (např. Kurz základů vědecké práce AV ČR). - absolvovat minimálně 4 oborové předměty - splnit publikační aktivitu minimálně v předepsaném rozsahu (1 prvoautorská publikace originální práce v časopise s hodnotou IF nad mediánem oboru nebo 2 prvoautorské publikace v časopise s hodnotou IF v III. kvartilu dizertačního oboru (Q3). Kategorie WoS oborově odpovídá tématu dizertační práce. Při zařazení kategorie do více oborů se počítá kvartil nejvyššího oboru. Není přípustné předložit publikace v predátorských časopisech. Jednotlivé OR mohou pro svůj obor publikační minimum zvýšit) - absolvovat zahraniční stáž (v délce trvání minimálně 1měsíce), případně spolupracovat na mezinárodním projektu (s účastí na pravidelných setkání projektového týmu) - prezentovat původní data na mezinárodní konferenci - odevzdat dizertační práci - složit státní doktorskou zkoušku - získat 240 kreditů za studium Podíl na výuce pak může činit maximálně 150 hod./4 roky

OKRUHY PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉHO ZÁKLADU:

1. Anglický jazyk – povinný pro všechny studenty, ukončen zkouškou s úrovní znalostí minimálně C1 (samostatná příprava, v případě potřeby si mohou studenti své jazykové kompetence rozšířit v předmětech Akademické psaní v angličtině a Prezentační dovednosti v angličtině.)

2. Vědecké informace, medicína založená na důkazech (např. předmět Zdravotnictví založené na vědeckých důkazech)

3. Etické a právní aspekty výzkumu (např. předmět Etika biomedicínského výzkumu, Law, ethics and philosophy of science

4. Organizace výzkumných projektů a klinického hodnocení (např. předmět Plánování, organizace a hodnocení klinických studií)

5. Analýza dat (např. předmět Analýza klinických dat)

6. Publikační, prezentační a grantové dovednosti (např. předmět The art of research and scientific writing)

7. Uživatel počítačové sítě

Ve 2. roce studia prezentuje doktorand ve formě posteru na výroční neurovědní PhD konferenci pilotní data vlastního experimentálního výzkumu, či alespoň popis vlastního Experimentálního designu. Cílem tohoto opatření je motivovat studenty k započetí výzkumných aktivit co možná nejdříve po zahájení studia a dosáhnout tak požadovaného dokončení studia ve standardním čase.

OBOROVĚ SPECIFICKÉ PODMÍNKY: Oborové předměty zahrnují kurzy a přednášky Zobrazovací metody v psychiatrickém výzkumu, Psychofarmakologie, Neurostimulační metody mozku a jejich využití v psychiatrii, Pedopsychiatrie. Pro nelékaře studující specializaci Psychiatrie jsou povinné předměty Psychiatrie Dále je povinná pravidelná účast na odborných seminářích Psychiatrické kliniky (pořádané 1x týdně v podzimním a jarním semestru), pravidelná účast na PhD café (1x měsíčně, schůzka všech studentů specializace Psychiatrie se školiteli, diskuse nad aktuální literaturou, diskuse problémů dizertačních projektů) na Psychiatrické klinice. Jako oborové předměty je možné uznat i účast na ad hoc pořádaných vzdělávacích akcích, např. workshopy MAFIL CEITEC, mezinárodní metodické kurzy (např. SPM, EEGLAB…), kurzy psychofarmakologie (např. ČNPS, ECNP summer school) apod. Ve 2. roce studia je povinná publikace systematického review literatury, týkající se tezí dizertační práce, v recenzovaném časopise evidovaném ve SCOPUS.

Warning:

The study plan does not contain any courses.