LF DANIM Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management
Name in Czech: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
doctoral combined, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: LF D-ANIM Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management

Introductory information / Instructions

Základem doktorského studia na LF MU je systematická práce na dizertační práci v pravidelné interakci se školitelem, doplněná o celofakultně platné podmínky pro absolvování postgraduálního studia. Pro úspěšné absolvování studia je nutno splnit níže uvedené povinnosti: - splnit požadavky individuálního studijního plánu - absolvovat minimálně 5 předmětů z okruhů společného základu (4 předměty společného základu + AJ).

Společné předměty zahrnují uvedené okruhy vědeckých dovedností. Je možné je absolvovat v rámci organizovaných předmětů na MU (ve spolupráci s CEITEC, PřF apod.) nebo v analogických externích kurzech (např. Kurz základů vědecké práce AV ČR). - absolvovat minimálně 4 oborové předměty - splnit publikační aktivitu minimálně v předepsaném rozsahu (1 prvoautorská publikace originální práce v časopise s hodnotou IF nad mediánem oboru nebo 2 prvoautorské publikace v časopise s hodnotou IF v III. kvartilu dizertačního oboru (Q3). Kategorie WoS oborově odpovídá tématu dizertační práce. Při zařazení kategorie do více oborů se počítá kvartil nejvyššího oboru. Není přípustné předložit publikace v predátorských časopisech. Jednotlivé OR mohou pro svůj obor publikační minimum zvýšit) - absolvovat zahraniční stáž (v délce trvání minimálně 1měsíce), případně spolupracovat na mezinárodním projektu (s účastí na pravidelných setkání projektového týmu) - prezentovat původní data na mezinárodní konferenci - odevzdat dizertační práci - složit státní doktorskou zkoušku - získat 240 kreditů za studium Podíl na výuce pak může činit maximálně 150 hod./4 roky

OKRUHY PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉHO ZÁKLADU:

1. Anglický jazyk – povinný pro všechny studenty, ukončen zkouškou s úrovní znalostí minimálně C1 (samostatná příprava, v případě potřeby si mohou studenti své jazykové kompetence rozšířit v předmětech Akademické psaní v angličtině a Prezentační dovednosti v angličtině.)

2. Vědecké informace, medicína založená na důkazech (např. předmět Zdravotnictví založené na vědeckých důkazech)

3. Etické a právní aspekty výzkumu (např. předmět Etika biomedicínského výzkumu, Law, ethics and philosophy of science

4. Organizace výzkumných projektů a klinického hodnocení (např. předmět Plánování, organizace a hodnocení klinických studií)

5. Analýza dat (např. předmět Analýza klinických dat)

6. Publikační, prezentační a grantové dovednosti (např. předmět The art of research and scientific writing)

7. Uživatel počítačové sítě

NABÍDKA OBOROVĚ SPECIFICKÝCH PŘEDMĚTŮ: Pro studenty doktorského studia jsou na KARIM, ARK, KDAR organizovány samostatné přednášky a semináře, které se týkají aktuální problematiky oboru. Z oborově specifických předmětů jsou v nabídce (dle konkrétního zaměření disertační práce) např.: - Nové trendy v anesteziologii - Nové trendy v léčbě bolesti - Nové trendy v intenzivní medicíně - Pediatrická problematika v AR a IM - Krevní péče, autotransfúzní techniky a život ohrožující krvácení - Eliminační metody v intenzivní medicíně Oborová rada stanovuje jako povinné absolvování předmětů: - Analýza klinických dat - Plánování, organizace a hodnocení klinických studií Studentům doktorského studijního programu je umožněna účast na školících akcích, které souvisí s tématem disertace. Z povinných studijních předmětů skládá doktorand zkoušky před komisí. TVORBU INDIVIDUÁLNÍHO STUDIJNÍHO PLÁNU LZE CHARAKTERIZOVAT TAKTO:

25 ECTS - SPOLEČNÉ PŘEDMĚTY LF MU (AJ + 4)

20 ECTS - OBOROVÉ PŘEDMĚTY

195 ECTS - disertace (obhajoba + státní doktorská zkouška), publikační aktivita, zahraniční stáž, účast na mezinárodní konferenci, pomoc při výuce

Warning:

The study plan does not contain any courses.