LF DCHIR Chirurgie
Název anglicky: Surgery
doktorský kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: LF D-CHIR Chirurgie a reprodukční medicína

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

POŽADAVKY NA STÁTNÍ DOKTORSKOU ZKOUŠKU:
Státní doktorská zkouška se koná se před 5-7 člennou komisí a je ústní.
Zvládnutí základního oboru chirurgie v plném rozsahu s důrazem na zaměření ve specializovaném předmětu
Podrobná znalost dílčí problematiky oboru dle zvolené práce
U státní doktorské zkoušky je vyžadována krátká prezentace dosažených výsledků.
Státní doktorská zkouška a obhajoba dizertační práce probíhají podle Studijního a zkušebního řádu MU, čl. 31, 32 a 33.
Nutnou podmínkou podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce je splnění všech povinností stanovených oborovou radou. Nejpozději s přihláškou předloží student teze disertační práce, jsou-li rozhodnutím oborové rady předepsány. Státní doktorská zkouška pak proběhne nejpozději do roka od podání přihlášky. Součástí státní doktorské zkoušky je zpravidla rozprava o tezích disertační práce, nestanoví-li oborová rada či oborová komise jinak.
FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI DISERTAČNÍ PRÁCE:
Doktorské studium je zakončeno sepsáním disertační práce a její obhajobou. Před obhajobou dizertační práce je nutno splnit níže uvedené studijní a výzkumné povinnosti.
Příprava dizertační práce zahrnuje zejména účast na vzdělávacích akcích, studium literatury, přípravu vlastního projektu, práci na vlastním projektu, sběr dat, zpracovávání vzorků, přednáškovou prezentaci, klinickou praxi.
Dílčí výsledky disertační práce jsou prezentovány na klinických seminářích.
Standardy dizertačních prací na LF MU jsou upraveny směrnicí děkana č. 5/2021
"Pokyny k formálním náležitostem disertačních prací vypracovaných na Lékařské fakultě MU"

Studijní a výzkumné povinnosti

Základem doktorského studia na LF MU je systematická práce na disertační práci v pravidelné interakci se školitelem, doplněná o celofakultně platné podmínky pro absolvování postgraduálního studia.
Před obhajobou dizertační práce je nutno splnit níže uvedené povinnosti:
1. splnit požadavky individuálního studijního plánu a semestrálních náplní dle pokynů školitele
2. absolvovat minimálně 4 okruhy kurzů společného celofakultního základu
3. absolvovat oborově specifické kurzy
4. splnit publikační aktivitu minimálně v předepsaném rozsahu
5. absolvovat zahraniční stáž (v délce trvání minimálně 1 měsíce)
6. prezentovat původní data na mezinárodní konferenci
7. složit státní doktorskou zkoušku
8. odevzdat disertační práci
9. získat 240 kreditů za studium
PUBLIKAČNÍ AKTIVITA: 1 prvoautorská publikace originální práce v časopise s hodnotou IF nad mediánem oboru nebo 2 prvoautorské publikace v časopise s hodnotou IF v III. kvartilu dizertačního oboru (Q3). Kategorie WoS oborově odpovídá tématu dizertační práce. Při zařazení kategorie do více oborů se počítá kvartil nejvyššího oboru.
PODÍL NA VÝUCE v maximálním rozsahu 150 hod/4 roky

OKRUHY PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉHO ZÁKLADU:
1. povinným je absolvování kurzu FRESHERS: Skills for Research Careers. Česky hovořící studenti mohou absolvovat kurz Základy vědecké práce AV ČR (v ČJ v Brně)
2. Všem studentům je doporučeno absolvovat předmět Ethics of Biomedical Research.
3. Kurz Acquisition of scientific information, příp. Kurz základů vědecké práce AV ČR.
4. Etické a právní aspekty výzkumu (např. předmět Etika biomedicínského výzkumu, Law, ethics and philosophy of science
5. Organizace výzkumných projektů a klinického hodnocení
6. Analýza dat (např. předmět Analýza klinických dat)
7. Uživatel počítačové sítě

OBOROVĚ SPECIFICKÉ PŘEDMĚTY:
- Chirurgie (v plném rozsahu) - povinný předmět
- volitelně pak z nabídky následujících předmětů a mnoha dalších, dle zaměření a tématu disertační práce: nejnovější trendy v hrudní chirurgii, v urgentní medicíně, v cévní chirurgii vč.endovaskulárních, v neurochirurgii vč. endoskopických a steretaktických, pankreatobiliární chirurgie vč.nejnovějších detekčních a zobrazovacích metod, uroonkologie, endoskopická vyšetřování i zákroky v urologii, problematika osteoporózy, léčby pokročilých artróz, alloplastiky všeho druhu, endoskopická vyšetření všech dostupných, kloubů, ...

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

1. Kvalita života pacientů s divertikularitou tlustého střeva, srovnání invazivních a neinvazivních léčebných postupů
Archiv: http://is.muni.cz/th/iayoi/


2. Je algoritmus vyšetření prediktivních faktorů hojení defektů dolních končetin na současné úrovni dostačující?
Archiv: http://is.muni.cz/th/ekrgd/


3. Ošetření zlomenin Th/L páteře technikou VBS. Biomechanická studie
Archiv: http://is.muni.cz/th/sywdt/


4. Možnosti využití podtlakové terapie (NPWT - negative pressure wound therapy) v traumatologii
Archiv: http://is.muni.cz/th/zytqf/


5. Postavení transanální endoskopické mikrochirurgie v léčbě karcinomu rekta
Archiv: http://is.muni.cz/th/wmx1s/

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.