Warning:

Study plan je neaktivní.

FF FBRSpCZV Russian Studies (inactive)
Name in Czech: Ruská studia
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: FF B-RS_ Russian Studies

Introductory information / Instructions

Studijní program Ruská studia je realizován kromě řádné formy také jako placené dvousemestrové paralelní studium v rámci tzv. celoživotního vzdělávání podle zákona č. 111/98 Sb. a je určen zejména pro potencionální zájemce o řádné studium tohoto programu na FF MU. Pokud uchazeč v rámci podmínek celoživotního vzdělávání úspěšně ukončí kurzy v rozsahu nejméně 30 kreditů z předepsaného povinného penza nezbytného pro absolvování 1. roku řádného studia daného programu, může být přijat do řádného prezenčního studia tohoto programu a všechny dosažené studijní výsledky mu budou uznány. Bližší informace podá studijní oddělení děkanátu FF MU.

Předměty tohoto programu jsou nabízeny také samostatně v programu Celoživotní vzdělávání - Studium jednotlivých předmětů na Filozofické fakultě MU (více informací o této formě vzdělávání).

Student dvousemestrálního paralelního studia se zájmem o budoucí přestup na řádnou studijní formu musí absolvovat předměty realizované pro prezenční studium.

Realizace studia

Program lze realizovat v rámci prezenčního studia. (Prezenční studium, tj. denní, je založeno na pravidelné a přímé výuce.)

Podmínky přijetí

 • podání přihlášky
 • ukončená SŠ
 • max. počet přijatých: 10 (rozhoduje pořadí dle podání přihlášky)

Rámcové podmínky studia

Frekventanti absolvují kurzy za stejných podmínek jako studenti řádného studia:

 1. Kurzy navštěvují spolu s řádnými studenty.
 2. Příslušné kurzy si zapisují na začátku semestru.
 3. Kurzy ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období (viz informace o celoživotním vzdělávání na FF MU: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/vzdelavani-po-cely-zivot).

Cena

Posluchač musí zapsat všechny předepsané povinné kurzy v celkovém objemu 50 kreditů.
Celkem: 50 kreditů x 600,- Kč, tj. 30.000,- Kč, max. ve dvou splátkách vždy na začátku semestru. Při absolvování většího počtu kurzů než je předepsané, doporučené (optimální), penzum, platí posluchač za tyto kurzy navíc (dle počtu kreditů).

Efekt studia

Absolventi CŽV mohou být přijati k řádnému bakalářskému studiu za následujících podmínek:

 1. Podmínky programu
  • Absolvování kompletního dvousemestrálního programu v předepsané struktuře a zisk nejméně 30 kreditů z 50 možných.
 2. Podmínka obecná
  • Je nutné se přihlásit obvyklým způsobem k přijímacímu řízení do řádného studia, v případě neúspěšného absolvování přijímacího řízení požádat o prominutí výsledků přijímacího řízení.
   • Poznámka: O přijetí rozhoduje děkan na základě vyjádření ústavu.

Frekventanti si vyzkouší systém univerzitního studia a otestují i míru svého studijního zájmu a dispozic.

Výukový program CŽV má význam dlouhodobého a soustředěného přípravného kursu, který může radikálně zvýšit šance u přijímací zkoušky.

Praktické pokyny pro zájemce

 1. Nahlédněte na webové stránky https://slavistika.phil.muni.cz/ získáte bližší informace o Ústavu slavistiky.
 2. Na adrese https://is.muni.cz/predmety/katalog?volby=fakulta:1421 si podle názvu nebo kódu jednotlivých kurzů můžete vyhledat podrobné anotace každého kurzu a informace o vyučujícím. U nabízených kurzů si všimněte také rozvrhového termínu kurzu (tyto informace aktuálně sledujte na webových stránkách).
 3. Podejte v příslušných termínech písemnou přihlášku, která je v elektronické podobě dostupná na adrese https://is.muni.cz/prihlaska/. Zde najdete veškeré pokyny nutné pro správné vyplnění a odeslání přihlášky. V případě nejasností se obracejte na referentku pro celoživotní vzdělávání, paní Hanu Holmanovou (tel. 549 49 3237, e-mail: czv@phil.muni.cz)
 4. Následně obdržíte informaci o přijetí a další pokyny včetně způsobu úhrady, její výše (dle vámi vybraného programu) a termínu (nejpozději v den zahájení semestru).

Důležité odkazy:

Informace o období
Další upřesňující informace budou aktuálně zveřejňovány na webových stránkách: https://slavistika.phil.muni.cz/

Další důležité odkazy:

https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/vzdelavani-po-cely-zivot
Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně


Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Profile Cat. Requirement
FF:RSb001Language Practice I T. Zaňkoz 0/4/05 - -
FF:RSb002Language Practice II T. Zaňkozk 0/4/05 - -
FF:RSb007Exercises on Russian Orthography O. Bergerz 0/2/05 - -
FF:RSb008Practical Phonetics of Russian T. Juříčkováz 0/2/05 - -
FF:RSb009Basics of Russian Grammar I O. Bergerz 1/1/05 - -
FF:RSb010Basics of Russian Grammar II O. Bergerzk 1/1/05 - -
FF:RSb011An Overview of Russian Literature I J. Šaurzk 1/1/05 - -
FF:RSb012An Overview of Russian Literature II J. Šaurzk 1/1/05 - -
FF:RSb013History of Russia J. Šaurzk 2/0/05 - -
FF:RSb014Modern Russia J. Šaurzk 1/1/05 - -
50 credits