FF FDVHApK Musicology
Název anglicky: Musicology
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: FF D-VHA_ Musicology

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

U státní závěrečné zkoušky student prokazuje bezpečné znalosti širšího okruhu témat souvisejících se zaměřením jeho disertační práce. Rovněž prokazuje znalost terminologie, dějin, přístupů a teorií hudební vědy.
Obhajoba disertační práce probíhá formou ústní zkoušky na základě odevzdání disertační práce. Body veřejné obhajoby:
1. představení studenta/studentky a jeho celkového studijního a odborného profilu školitelem, včetně konkrétních badatelských výstupů studenta (tj. vlastní činnosti konferenční, publikační, příp. projektové)
2. představení dvou oponentních posudků disertační práce
3. reakce studenta na přednesení oponentní posudky
4. veřejná diskuse celkového studijního a odborného profilu studenta, disertační práce a problémů souvisejících.

Studijní a výzkumné povinnosti

- Příprava disertační práce-probíhá po celou dobu studia a tvoří min. 60% pracovních povinností.
- Student odevzdává disertační práci v~rozsahu a úpravě, jež jsou pro daný typ práce obvyklé. Další požadavky, například na rozsah, formu a úpravu disertační práce, stanoví děkan nebo v~rozsahu jeho zmocnění oborová rada.
- Student veřejně prezentuje výsledky své práce na mezinárodních odborných konferencích (seminářích) a v~odborném periodiku (případně v~konferenčním sborníku). Příspěvek je prezentován v~cizím jazyce. Posluchač tak prokazuje své jazykové a odborné znalosti.
-Student pomáhá při výuce pro Bc. a Mgr. stupeň. Patří sem také realizaci workshopů a letních škol, popř. výuka na ZŠ, SŠ, ZUŠ. Pro splnění předmětu je určující rozhodnutí garanta předmětu (školitele, konzultanta).Aby nedocházelo k~přetěžování studentů, bude dodržováno vyučovací maximum 60 hodin pedagogické práce za studium.
-Student se v~průběhu studia alespoň jedenkrát zúčastní zahraničního studijního pobytu v~délce nejméně 30 dnů.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Obor se zaměřuje na okruhy z~oblasti starší a novější české a evropské hudební kultury, se zvláštním přihlédnutím na některá témata: hudební aktivity náboženských bratrstev na Moravě v~raném novověku, hudba na šlechtických dvorech, Leoš Janáček, Alois Hába, výzkum vkusu publika, vztah hudební teorie a estetiky v~19. a ve 20. století ad.

Doporučený průchod studijním plánem

Vědecko-výzkumná příprava

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:VHDDP_AThesis L. SpurnýSDzk 0/0/020 --
FF:VHDDPT_ADissertation topic L. SpurnýSDzk 0/0/010 --
FF:VHDP1_AResearch Paper 1 L. Spurnýz 0/0/05 --
FF:VHDP2_AResearch Paper 2 L. Spurnýz 0/0/05 --
FF:VHDRF1_AMusicological Paper 1 L. Spurnýz 0/0/010 --
FF:VHDRF2_AMusicological Paper 2 L. Spurnýz 0/0/010 --
FF:VHDRF3_AMusicological Paper 3 L. Spurnýz 0/0/010 --
FF:VHDTP1_AText preparation 1 L. Spurnýz 0/0/05 --
FF:VHDTP2_AText preparation 2 L. Spurnýz 0/0/05 --
FF:VHDTP3_AText preparation 3 L. Spurnýz 0/0/05 --
FF:VHDTP4_AText preparation 4 L. Spurnýz 0/0/05 --
FF:VHDTP5_AText preparation 5 L. Spurnýz 0/0/05 --
FF:VHDTP6_AText preparation 6 L. Spurnýz 0/0/020 --
FF:VHDZK_AState final examination L. SpurnýSDzk 0/0/0- --
115 kreditů

Akademická příprava

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:VHDM1_ASpecial lecture 1 L. Spurnýk 0/0/010 --
FF:VHDM2_ASpecial lecture 2 L. Spurnýk 0/0/010 --
FF:VHDM3_ASpecial lecture 3 L. Spurnýk 0/0/010 --
FF:VHDM4_ASpecial lecture 4 L. Spurnýk 0/0/010 --
FF:VHDS1_AMusicological seminar 1 L. Spurnýk 0/0/010 --
FF:VHDS2_AMusicological seminar 2 L. Spurnýk 0/0/010 --
FF:VHDS3_AMusicological seminar 3 L. Spurnýk 0/0/010 --
FF:VHDS4_AMusicological seminar 4 L. Spurnýk 0/0/010 --
FF:VHDS5_AMusicological seminar 5 L. Spurnýk 0/0/010 --
FF:VHDS6_AMusicological seminar 6 L. Spurnýk 0/0/010 --
FF:VHDX1_APractical courses 1 L. Spurnýz 0/0/010 --
FF:VHDX2_APractical courses 2 L. Spurnýz 0/0/010 --
120 kreditů

Mezinárodní konkurenceschopnost

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:VHDJ_01_APublication and paper 1 L. Spurnýz 0/0/010 --
FF:VHDJ_02_APublication and paper 2 L. Spurnýz 0/0/010 --
20 kreditů