PřF ALGB Algebra, teorie čísel a matematická logika
Název anglicky: Algebra, Number Theory and Mathematical Logic
doktorský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-MA_ Matematika a statistika

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Před podáním přihlášky ke státní doktorské zkoušce musí mít doktorand splněny všechny povinnosti stanovené individuálním studijním plánem k tomuto milníku.

Oborová rada vybere na návrh školitele a studenta tři z následujících okruhů pro zkoušku:

-- klasická algebra,
-- algebraické struktury,
-- teorie čísel,
-- diskrétní matematika,
-- teoretická informatika,
-- lineární algebra.

Vyžaduje se hluboké pochopení obsahu i souvislostí.

Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění.

Studijní a výzkumné povinnosti

Student absolvuje během studia alespoň čtyři semestrální předměty mimo zaměření disertace (5-15% celkové pracovní zátěže).
Po domluvě se školitelem zaměří samostatné studium jednak na rozšíření znalostí daného oboru, jednak na speciální partie potřebné k napsání disertační práce.

Výzkumné aktivity:
- Příprava disertační práce – probíhá po celou dobu studia a tvoří 60-70 % pracovní zátěže
- Publikační činnost – sestává z aspoň jednoho článku v impaktovaném časopise, který by měl mít IF nad mediánem oboru, tvoří 10-15 % pracovní zátěže
- Pedagogická činnost (podílení se na výuce) – doktorand se může podílet na vedení bakalářských prací, vést semináře atd., a to v rozsahu max. 150 hodin za studium ( 5-10 % pracovní zátěže)
- Během studia doktorand průběžně referuje o svém projektu a výsledcích na mezinárodních workshopech a seminářích (tuzemských i zahraničních), včetně mezinárodních konferencí. Očekávaný rozsah této aktivity je cca 5-15% celkové pracovní zátěže
- Aktivní účast na některém z algebraických seminářů na ústavu (5-10 % pracovní zátěže)

Součástí studijních povinností v doktorském studijním programu je absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci

Základní formou doktorského studia je prezenční forma. Očekává se, že pokud student bude řádně plnit veškeré povinnosti, úspěšně ukončí studium po čtyřech letech standardní doby studia (předloží žádost k obhajobě a v následujícím období obhájí). Kombinovaná forma by měla být využívána výjimečně, zejména v případech, kdy z vážných důvodů student nedokončí studium po 4 letech, ačkoliv své povinnosti v rámci ISP řádně plnil. Jediným úkolem v rámci kombinované formy pak zůstává práce na dizertačním projektu.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

5 obhájených disertací v této specializaci:

Lattice effect algebras
Jiří Janda (školitel Jan Paseka)
https://is.muni.cz/auth/th/qxrr3/?fakulta=1431

Triads in ordered sets
Radek Šlesinger (školitel Jan Paseka)
https://is.muni.cz/auth/th/b04l9/?fakulta=1431

On Categories of Algebras
Jan Pavlík (školitel Jiří Rosický)
https://is.muni.cz/auth/th/os4lf/?fakulta=1431

Washington's group of circular units
Milan Werl (školitel Radan Kučera)
https://is.muni.cz/auth/th/jbpxt/?fakulta=1431

On constructions of left determined model structures
Marc Olschok (školitel Jiří Rosický)
https://is.muni.cz/auth/th/xhch5/?fakulta=1431

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.