PřF FIVBZK Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Název anglicky: Animal physiology, immunology and developmental biology
doktorský kombinovaný, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-FIVBZ_ Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní doktorská zkouška (SDZ) se má konat s dostatečným předstihem před obhajobou práce (ideálně 1 rok) a prvním krokem je ohlášení záměru ji vykonat studentem příslušné referentce děkanátu. Studenti zpracují na 1 stranu teze stavu svého projektu, které pošlou předsedovi komise minimálně týden před zkouškou. SDZ by se měla blížit do hloubky vedené debatě především nad doktorandovou prací od jejího významu a kontextu až po data a jejich zpracování a závěry. Při zkoušce má student prokázat dobrou orientaci v oblastech zahrnujících především vědecký problém řešený v disertační práci. Doktorand během max. 20 minut představí svůj výzkumný projekt, jeho hypotézy i data, které zatím má, jejich hodnocení, závěry a návrhy dalších kroků. Tato prezentace má již předběžnou podobu budoucí obhajoby hotové disertační práce. V navazující diskusi se členy komise má student osvědčit schopnost uplatňovat své znalosti k řešení konkrétních problémů. Hodnocena bude: 1) Celková znalost tématu včetně souvislostí a významu, 2) schopnost vysvětlit a prezentovat svou práci, 3) znalost hypotézy a způsobů řešení 4) znalost experimentálních technik, 5) schopnost správně interpretovat data, vyvozovat a diskutovat závěry.
Obhajoba disertační práce. Prvním formálním krokem obhajoby je ohlášení záměru ji vykonat studentem příslušné referentce děkanátu a předsedovi OR. Studenti zpracovávají autoreferáty svých závěrečných prací, které odevzdávají před obhajobou spolu s prací. Vlastní dizertační práce musí být odevzdána příslušné referentce děkanátu minimálně 8 týdnů před plánovanou obhajobou. Jednání komise pro obhajobu dizertační práce probíhá v angličtině. Práci budou posuzovat 2 oponenti, přičemž alespoň jeden musí být z pracoviště mimo MUNI. Očekává se, že alespoň jeden z oponentů bude ze zahraničí. Vystoupení při obhajobě má trvání max. 25 minut, po kterém následuje vyjádření dvou oponentů na základě písemných posudků a jejich diskuse se studentem. U dizertační práce, která vyhovuje právě jen minimálním požadavkům, posuzuje hodnotící komise obzvláště pečlivě a kriticky celkovou kvalitu výsledků i dizertačního spisu a zpravidla výsledek hodnotí sníženou známkou.

Studijní a výzkumné povinnosti

Povinnosti jsou definovány v Individuálním studijním plánu (ISP) každého studenta. Celková očekávaná zátěž odpovídá cca 60 ECTS kreditů za rok (jeden EC je cca 25 hodin, tj. ročně celkem 1500 hodin studijních a výzkumných povinností). S ohledem na individuální povahu jsou údaje o zátěži (viz dole %) orientační, jsou konkretizovány v ISP, který připravuje student se školitelem a schvaluje oborová rada. Studenti mají výzkumné a studijní povinnosti (aktivity 1-9), kterými zvyšují své kompetence v pěti oblastech A-E.
Největší podíl na zátěži mají povinnosti v oblasti A – věda a výzkum (cca 70%) a B – teoretická příprava (cca 20%). Podíl oblastí C-E doplňuje profil absolventa (cca 10%).

AKTIVITY PLNĚNÍ ISP
(A) Vědecko-výzkumné aktivity (cca 70% zátěže studenta)
1. Výzkumný projekt a disertační projekt, rešerše aktuálního stavu problematiky, metodiky výzkumu, vlastní plánování a realizace vědecké činnosti (40%).
2. Publikační činnost (k obhajobě jsou požadovány minimálně dva články v impaktovaných časopisech, doktorand je prvním autorem alespoň jedné práce publikované v časopise z prvních dvou kvartilů periodik příslušného zaměření), psaní textu disertace, syntéza znalostí, kritické hodnocení novosti, interpretace výsledků (15%)
3. Prezentace výsledků výzkumu na odborných seminářích, konferencích vč. příprav přednášek a posterů (15%). Prezentační Workshop doktorandů 3. semestru (obhajoba prostupu studiem) – musí být splněn ve 3., nejpozději do konce 5. semestru.
(B) Odborné předměty a teoretická příprava (cca 20%). Student absolvuje předměty, kterými prohlubuje odborné znalosti podle zaměření své specializace a systematické poznatky o nejnovějším vývoji získává na seminářích programu.
4. Teoretická odborná příprava (15%) - studenti si vybírají z nabídky kurzů širší oblasti a své specializace. Student také musí absolvovat alespoň jedenkrát za studium alespoň 14ti denní praktickou stáž u potencionálního zaměstnavatele.
5. Semináře doktorského programu (5%) – Povinné jsou Doktorský seminář ÚEB (Bi0100 a Bi0101), seminář Life Sciences (XD010)

(C) Mezinárodní zkušenosti a konkurenceschopnost
6. Další zlepšování jazykových kompetencí - v odborných předmětech přednášených v AJ, účast na seminářích v angličtině, prezentace výsledků a přípravy článků. Student musí prokázat aktivní účast na min. jedné mezinárodní konferenci.
7. Stáž v zahraničí, povinnost mezinárodní spolupráce. Minimální požadavek je 1 měsíc zahraniční stáže, ale upřednostňovány jsou stáže delší (3+ měsíce) podle konkrétního disertačního tématu.

(D) Pedagogické kompetence
8. Studenti získávají pedagogické zkušenosti podílem na kontaktní výuce a mají povinnost pomoci s výukou v Bc a Mgr studijních programech. Kromě kontaktní výuky a pomoci při cvičeních mohou uplatnit také další vzdělávací a podobné aktivity. Studenti mají povinnost minimálně jedenkrát za studium vystoupit na diplomovém semináři EBŽI. Celkový rozsah je cca 100 hodin v průběhu celého studia. V případě dlouhodobé pravidelné výuky mají právo na uzavření dohody a odměnu.

(E) Další přenositelné zkušenosti

9. Studenti získávají praktické zkušenosti s přípravou a řízením projektů a jsou jim podle aktuálních možností nabízeny další soft skills kurzy. Povinný je alespoň jeden softskills kurz a alespoň dva kurzy rozšiřující experimentálně metodické schopnosti (Kurz pokročilých metodik).

SDZ může student vykonat nejdříve v 5. semestru studia a po splnění výše popsaných povinností. Popsané povinnosti ve formě kurzů, jejich minimálního počtu a doporučeného načasování jsou shrnuty v tabulce v Sebehodnotící zprávě.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Příklady obhájených prací:
- Regulation of plasticity of cell surface phenotype and its role in cancer progression. Ján Remšík, 2018, https://is.muni.cz/auth/th/slfpc/
- Wnt secretion and transport in the mammalian nervous system. Karol Kaiser, 2018, https://is.muni.cz/auth/th/udd21/
- The Role of Migration in the Pathogenesis of Chronic Lymphocytic Leukemia. Pavlína Janovská, 2018, https://is.muni.cz/auth/th/a6f09/
- Modulation of lipid metabolism and its impact on functions of cancer cells and the action of carcinogens. Onřej Zapletal, 2018, https://is.muni.cz/auth/th/r7b2j/
- New options in cardiomyogenic differentiation of pluripotent stem cells. Katarzyna Anna Radaszkiewicz, 2018, https://is.muni.cz/auth/th/xpqib/

Příklady témat v nově koncipovaných oborech:
- Developmental processes contributing to cleft lip and palate formation. Marek Hampl.
- Signaling pathways controlling jaw identity. Petra Celá.
- New pathways of FGF-receptor signaling.
- Impact of centrosome abnormalities on human embryonic stem cells and their differentiated progeny
- Molecular mechanisms controlling formation of primary cilia in human cells
- Role of reactive oxygen and nitrogen species in modulation of generation and activity of neutrophil extracellular traps.
- Role of post-translational modifications in the regulation of function in myeloid cells.

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.