FI DIIAKOMB Technologie a metodologie počítačových systémů
Název anglicky: Computing Technology and Methodology
doktorský kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FI D-INF Informatika

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní doktorská zkouška je společná pro všechny specializace programu. Jejím obsahem je obhajoba tezí disertační práce a ústní zkouška ze dvou podokruhů, které si dopředu student zvolí po dohodě se školitelem z nabídky. Zvolené podokruhy respektují specializaci studia a měly by být tématicky rozdílné. Každý okruh má svého odborného garanta, který na základě potřeb studentů může formulovat nové podokruhy. Obsah ústní části doktorské zkoušky schvaluje oborová rada zvlášť pro každého uchazeče s přihlédnutím k odbornému zaměření studia.
Teze disertační práce jsou předkládány studentem písemně předem před státní doktorskou zkouškou. Tyto teze musí obsahovat detailní přehled studentovy výzkumné oblasti a navrhovaný plán vlastního výzkumu. Teze jsou nejprve oponovány nezávislými experty, kteří mohou být i ze zahraničí. Následující ústní zkouška a obhajoba tezí se koná v předem pevně stanovených datech semestru před ustavenou komisí státní doktorské zkoušky. Očekává se, že studenti předloží teze a budou skládat státní doktorskou zkoušku po druhém roce studia.

Pro připuštění k obhajobě dizertační práce musí student splnit studijní a výzkumné povinnosti. Mimo jiné musí publikovat (příp. mít přijato k publikaci) nejméně dva odborné recenzované články na vysoké mezinárodní úrovni. Více podrobností k podmínkám je uvedeno v části "Cíle kvalifikačních prací".

Studijní a výzkumné povinnosti

Specializace Technologie a metodologie počítačových systémů je orientována především na aplikovaný (cílený) výzkum a vývoj inovativních výpočetních nástrojů a přístupů. Znamená to experimentální nebo teoretickou práci, jejíž nedílnou součástí je získávání nových poznatků, zaměřenou na specifické, konkrétní a většinou předem stanovené cíle využití, na jejichž formulaci se mohou podílet výzkumníci z jiných vědeckých oblastí nebo průmysloví partneři Fakulty informatiky. Typickým výstupem aplikovaného výzkumu v informatice jsou plně funkční softwarová díla nebo původní metodologické postupy tvorby systémů, postavené na původních a publikovaných myšlenkách a principech. Při evaluaci výsledků studia je kladen důraz na praktickou využitelnost, originalitu i původní vědecký přínos dosažených řešení, nejen na počty získaných publikací.

V souladu s Dlouhodobým záměrem MU do roku 2020 (viz bod 4) klademe velký důraz na individualizaci doktorského studia. Každý student se bude řídit svým individuálním plánem, který si sestaví ve spolupráci se školitelem a který bude podléhat schválení a pravidelné kontrole Oborové rady.
Požadované společné studijní a výzkumné aktivity studentů shrnujeme do bodů v následujícím přehledu:
* Předměty všeobecného charakteru - zahrnují metodologii výzkumu, odbornou angličtinu, soft skills a pedagogickou přípravu. Tyto aktivity jsou reprezentovány současnými předměty DUVOD, DACSE, DSOKL, DUCIT a tvoří okolo 5% studijní zátěže (10-20 kreditů).
* Zahraniční stáž - potřeba absolvovat v délce (výjimečně v součtu) nejméně 1 měsíc za dobu studia, doporučeno v součtu 3 měsíce, tvoří orientačně 5% studijní zátěže (odpovídá 10-30 kreditů).
* Individuální výzkum - hlavní aktivita, která probíhá po celou dobu studia a zahrnuje také přípravu tezí a dizertační práce, odbornou studijní, publikační a prezentační činnost a pracovní semináře laboratoří. Tento celek tvoří zbylých 90% studijní zátěže (ve standardní době studia odpovídá současným 210-220 kreditům). Pro bližší upřesnění požadavků tohoto bodu dále vypisujeme následující konkrétní povinnosti, které jsou už číselně zahrnuty v oněch 90% zátěže:
* Předměty odborného charakteru - vzhledem k individuálnímu charakteru doktorského studia se jedná o předměty seminárního typu. Zahrnují Informatické kolokvium FI (současný předmět DINKOL), MU Seminar Series a odpovídající semináře výzkumných laboratoří FI (podle zapojení do laboratoří jde v IS o současné předměty DFOME, DMPOS, DPITS, DEMBSY, DMKZI, DMZDD, DPOSO, DPGZO, DZPJUI).
* Příprava tezí dizertační práce - do konce 2. roku studia (doporučeno do konce 3. semestru). Tato aktivita je zároveň podporována současným povinným předmětem DTEDI.
* Odborná recenzovaná publikace - do konce 3. roku studia, celkem vyžadovány nejméně dvě před obhajobou dizertace.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Application-Aware Flow Monitoring
Normalization of Unstructured Log Data into Streams of Structured Event Objects
Towards Prediction and Recommendation in Higher Education
Source Retrieval for Text Reuse Detection
Designing Image Compression Algorithms for Massively Parallel Processors
Bioinformatics tools for the analysis of macromolecular structures

Všechny dříve obhájené dizertační práce jsou vypsány na stránce https://www.fi.muni.cz/studies/doctoral/alumni.html, viz ty oboru "Počítačové systémy a technologie".

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.