FF FDPHpJ Filozofie
Název anglicky: Philosophy
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: FF D-PH_ Filozofie

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní doktorskou zkoušku (DZ) je povinnost složit nejdříve po 6. semestru, nejpozději však na konci 8. semestru studia. Pro přistoupení k DZ je nutné získat minimálně 150 kreditů za kurzy v předepsané povinné struktuře. Formální rámec DZ viz v https://is.muni.cz/auth/help/szr , článek 32. Státní doktorská zkouška. První součástí zkoušky je rozprava nad 1 náhodně vybranou doktorskou tezí ze 3 vypracovaných tezí, jež jsou schváleny doktorskou komisí, resp. jejím předsedou (nevyhovující teze mohou být odmítnuty). Teze se tematicky a obsahově nesmějí krýt s tématem disertační práce, ale souvisí s celkovým zaměřením oboru (historie filozofie, epistemologie, ontologie, logika, atd., žádné dvě teze nesmí spadat do téhož podoboru). Druhou součástí DZ je představení a obhajoba předložené 1 kapitoly dizertační práce.

Vyvrcholením doktorského studia je obhajoba disertační práce, jež se koná po řádném odevzdání disertační práce, náležitém přihlášení (vč. předložení autoreferátu) a úspěšném složení DZ. Pro přistoupení k obhajobě je tedy nutné mít celkem 240 kreditů. Jsou-li všechny náležitosti splněny, DZ a obhajoba (v tomto pořadí) se mohou konat v jeden den. Formální rámec obhajoby disertační práce viz v https://is.muni.cz/auth/help/szr , článek 34. Státní doktorská zkouška. Typickou součástí obhajoby je představení práce dle osnovy autoreferátu (ten zahrnuje kromě představení výsledků disertace rovněž popis použité metodologie), přečtení oponentských posudků vč. kritických připomínek, následuje zodpovězení připomínek oponentů i dalších členů komise formou rozpravy.

Studijní a výzkumné povinnosti

Výzkumné aktivity:
* Příprava disertační práce – probíhá po celou dobu studia a tvoří min. 60 % pracovní zátěže
(Předměty, které se váží k vypracování závěrečné práce: Doktorský seminář I – IV, Zahraniční odborná publikace, Odborná publikace I – III, Seminář přípravy k doktorské zkoušce I - II a většina povinně volitelných kurzů bloků A a B tvoří více jak 120 kreditů.)
* Příprava a obhajoba doktorských tezí a jedné kapitoly disertační práce = vrcholí jako doktorská zkouška před komisí – musí být splněna nejdříve na konci 6. a nejpozději na konci 8. semestru
* Publikační činnost – sestává se z nejméně tří článků v karentovaných (národních) časopisech a nejméně jednoho článku v mezinárodním prostředí, tvoří min. 20 % pracovní zátěže
* Pedagogická činnost (podílení se na výuce) – doktorand se podílí ve vymezené míře, avšak do 10 % pracovní zátěže
* Zahraniční stáž – nutno absolvovat v min. délce 3 měsíce v součtu za dobu studia
* Účast na konferenci – nutno prokázat aktivní účast na min. dvou konferencích, aspoň jedna mezinárodní

Mezi povinné studijní kurzy patří intenzivní metodologické semináře, cizí jazyk, specializované i interdisciplinární výběrové kurzy. Předmětové kredity jsou udělovány i za povinné součásti studia, jimž jsou stáže, publikace, konference.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

[2019]
1. Asymetrie mozkových hemisfér a její důsledky pro současnou společnost
Archiv: https://is.muni.cz/th/j7tie/
Vedoucí: doc. Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D., učo 10956
Student: Mgr. Daniel Krchňák, Ph.D., učo 362596, FF D-PH4 PH (abs.) (ukonč.) -- zdroj informací: agenda školitel
[2018]
1. Nietzscheho filozofie umění
Archiv: https://is.muni.cz/th/nl4b2/
Vedoucí: doc. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D., učo 3662
Student: Mgr. et Mgr. Stanislav Laga, Ph.D., učo 179526, FF D-PH4 PH kombin. (abs.) (ukonč.) -- zdroj informací: agenda školitel
[2017]
1. Vztah mezi argumentací a rétorikou.
Archiv: https://is.muni.cz/th/px0c0/
Vedoucí: doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D., učo 11118
Studentka: Mgr. Iva Svačinová, Ph.D., učo 217195, FF D-PH4 PH kombin. (abs.) (ukonč.) -- zdroj informací: agenda školitel
2. Power of Negativity: A Philosophical Study of the Hegelian Heritage in the 20th and 21th Century
Philosophy
Archiv: https://is.muni.cz/th/uvgoy/
Vedoucí: doc. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D., učo 3662
Student: Mihirigama Dewage Saman Pushpakumara, Ph.D., učo 429420, FF D-PH4 PH (abs.) (ukonč.) -- zdroj informací: agenda školitel
[2016]
1. Pulchrum, bonum, verum ve vrcholném díle H. U. von Balthasara
Archiv: https://is.muni.cz/th/iswnx/
Vedoucí: doc. PhDr. Helena Pavlincová, Ph.D., učo 379
Předchozí vedoucí: prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D., učo 224
Student: Mgr. Tomáš Ulrich, Ph.D., učo 346469, FF D-PH4 PH kombin. (abs.) (ukonč.) -- zdroj informací: agenda školitel
[2015]
1. Kritika náboženstva v antike a v súčasnosti
Archiv: https://is.muni.cz/th/mspne/
Vedoucí: doc. PhDr. Radim Brázda, Dr., učo 1294
Student: Mgr. Juraj Franek, Ph.D., učo 128247, FF D-PH4 PH kombin. (abs.) (ukonč.) -- zdroj informací: agenda školitel
2. Proměny pojetí moci ve filozofii 20. století
Archiv: https://is.muni.cz/th/nnszi/
Vedoucí: prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc., učo 229
Studentka: Mgr. Veronika Ježková, Ph.D., učo 85922, FF D-PH4 PH kombin. (abs.) (ukonč.) -- zdroj informací: agenda školitel
3. Eric Voegelin a Leo Strauss. Analýza vzťahu medzi politikou a religiozitou (náčrt politicko-filozofického
konceptu pre politickú vedu)
Archiv: https://is.muni.cz/th/y92gq/
Vedoucí: prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc., učo 229
Předchozí vedoucí: prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D., učo 224
Student: Mgr. Igor Paulíček, Ph.D., učo 216417, FF D-PH4 PH kombin. (abs.) (ukonč.) -- zdroj informací: agenda školitel
4. Dedukce v Transparentní intenzionální logice
Archiv: https://is.muni.cz/th/hhhga/
Vedoucí: prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D., učo 7593
Student: Mgr. Ivo Pezlar, Ph.D., učo 261588, FF D-PH4 PH (abs.) (ukonč.) -- zdroj informací: agenda školitel
5. Kdy brát etiku vážně?
Archiv: https://is.muni.cz/th/wabrd/
Vedoucí: doc. PhDr. Radim Brázda, Dr., učo 1294
Student: Mgr. Michal Stránský, Ph.D., učo 263643, FF D-PH4 PH (abs.) (ukonč.) -- zdroj informací: agenda školitel

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

[K doktorské zkoušce] Doktorská zkouška DZ po 3. roce studia (tj. na konci 6. semestru), nejpozději však po 4. roce studia (tj. na konci 8. semestru). K DZ je třeba mít hotové tyto předměty: * Filozofie pro doktorské studium I, II * Cizí jazyk pro doktorské studium * Odborná publikace I, II * Zahraniční konference * Pedagogická aktivita a tutorství I, II * Doktorský seminář I, II, III, IV * Seminář přípravy k doktorské zkoušce I, II.

[Povinně volitelné kurzy] * dva bloky povinně volitelných kurzů, A a B * z každého bloku si student zapisuje aspoň 15 kr * studentem plánovanou volbu kurzů schvaluje před semestrem školitel * většinu z těchto kurzů si lze zapsat opakovaně. Blok A: Interdisciplinární výběrový kurz; Zahraniční výběrový kurz; Specializovaný výběrový kurz. Blok B: Odborná publikace (další); Popularizační a další publikační aktivity; Zahraniční odborná publikace (další); Zahraniční konference (další); Zahraniční praxe.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHD_AUAutoreferát J. Raclavskýz 0/0/010 --
FF:PHD_CJCizí jazyk J. Raclavskýz 0/0/05 --
FF:PHD_DPSeminář k dizertační práci J. Raclavskýz 0/0/010 --
FF:PHD_DS1Doktorský seminář I J. Raclavskýz 0/0/010 --
FF:PHD_DS2Doktorský seminář II J. Raclavskýz 0/0/010 --
FF:PHD_DS3Doktorský seminář III J. Raclavskýz 0/0/010 --
FF:PHD_DS4Doktorský seminář IV J. Raclavskýz 0/0/010 --
FF:PHD_OP1Odborná publikace I J. Raclavskýz 0/0/010 --
FF:PHD_OP2Odborná publikace II J. Raclavskýz 0/0/010 --
FF:PHD_OP3Odborná publikace III J. Raclavskýz 0/0/010 --
FF:PHD_PG1Pedagogické aktivity a tutorství I M. Pichaz 0/0/05 --
FF:PHD_PG2Pedagogické aktivity a tutorství II M. Pichaz 0/0/05 --
FF:PHD_SD1Seminář přípravy k doktorské zkoušce I J. Raclavskýz 0/0/010 --
FF:PHD_SD2Seminář přípravy k doktorské zkoušce II J. Raclavskýz 0/0/010 --
FF:PHD_TETeze k doktorské zkoušce J. Raclavskýz 0/0/05 --
FF:PHD_TKTuzemská konference J. Raclavskýz 0/0/05 --
FF:PHD_ZKZahraniční konference D. Špeldaz 0/0/05 --
FF:PHD_ZPZahraniční odborná publikace J. Raclavskýz 0/0/020 --
FF:PHD_ZSZahraniční stáž D. Pichováz 0/0/020 --
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 6x2 hodiny.10 --
FF:PHDZ2Filozofie pro doktorské studium 2 J. Krobk 0/0/0 3x2 hodiny za semestr.10 --
200 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok A

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHD_IVKInterdisciplinární výběrový kurz J. Raclavskýz 0/0/05 --
FF:PHD_SVKSpecializovaný výběrový kurz J. Raclavskýz 0/0/05 --
FF:PHD_ZVKZahraniční výběrový kurz J. Raclavskýz 0/0/05 --
FF:PHD_CJDCizí jazyk (další) J. Raclavskýz 0/0/05 --
20 kreditů

Blok B

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHD_OPDOdborná publikace (další) J. Raclavskýz 0/0/05 --
FF:PHD_PPAPopularizační a další publikační aktivity J. Krobz 0/0/05 --
FF:PHD_ZKDZahraniční konference (další) D. Špeldaz 0/0/05 --
FF:PHD_ZPDZahraniční odborná publikace (další) J. Raclavskýz 0/0/020 --
FF:PHD_ZPXZahraniční praxe D. Pichováz 0/0/05 --
40 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHD_PGDPedagogické aktivity a tutorství (další) M. Pichaz 0/0/05 --
FF:PHD_POAProjektové a organizační aktivity J. Raclavskýz 0/0/05 --
FF:PHD_PSVPramenné studium a výzkum J. Raclavskýz 0/0/05 --
FF:PHD_SPJSpecializovaný pramenný jazyk J. Raclavskýz 0/0/05 --
FF:PHD_TSTTuzemská stáž J. Raclavskýz 0/0/05 --
25 kreditů