LF DKARD Kardiologie
Název anglicky: Cardiology
doktorský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: LF D-VNIT Vnitřní lékařství

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

POŽADAVKY NA STÁTNÍ DOKTORSKOU ZKOUŠKU:
Obsahem státní zkoušky je znalost oboru kardiologie se zaměřením na téma disertační práce.
Dále prokázání základních znalostí ze statistického zpracování dat a základní znalosti vědecké práce.
Státní doktorská zkouška se skládá před zkušební komisí.
Státní doktorská zkouška a obhajoba dizertační práce probíhají podle Studijního a zkušebního řádu MU, čl. 31, 32 a 33.
Nutnou podmínkou podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce je splnění všech povinností stanovených oborovou radou. Nejpozději s přihláškou předloží student teze disertační práce, jsou-li rozhodnutím oborové rady předepsány. Státní doktorská zkouška pak proběhne nejpozději do roka od podání přihlášky. Součástí státní doktorské zkoušky je zpravidla rozprava o tezích disertační práce, nestanoví-li oborová rada či oborová komise jinak.
FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI DISERTAČNÍ PRÁCE:
Doktorské studium je zakončeno sepsáním disertační práce a její obhajobou. Před obhajobou dizertační práce je nutno splnit níže uvedené studijní a výzkumné povinnosti.
Příprava dizertační práce zahrnuje zejména účast na vzdělávacích akcích, studium literatury, přípravu vlastního projektu, práci na vlastním projektu, sběr dat, zpracovávání vzorků, přednáškovou prezentaci, klinickou praxi.
Dílčí výsledky disertační práce jsou prezentovány na klinických seminářích.
Standardy dizertačních prací na LF MU jsou upraveny směrnicí děkana č. 5/2021
"Pokyny k formálním náležitostem disertačních prací vypracovaných na Lékařské fakultě MU"

Studijní a výzkumné povinnosti

Základem doktorského studia na LF MU je systematická práce na disertační práci v pravidelné interakci se školitelem, doplněná o celofakultně platné podmínky pro absolvování postgraduálního studia.
Před obhajobou dizertační práce je nutno splnit níže uvedené povinnosti:
1. splnit požadavky individuálního studijního plánu a semestrálních náplní dle pokynů školitele
2. absolvovat minimálně 4 okruhy kurzů společného celofakultního základu
3. absolvovat oborově specifické kurzy
4. splnit publikační aktivitu minimálně v předepsaném rozsahu
5. absolvovat zahraniční stáž (v délce trvání minimálně 1 měsíce)
6. prezentovat původní data na mezinárodní konferenci
7. složit státní doktorskou zkoušku
8. odevzdat disertační práci
9. získat 240 kreditů za studium
PUBLIKAČNÍ AKTIVITA: 1 prvoautorská publikace originální práce v časopise s hodnotou IF nad mediánem oboru nebo 2 prvoautorské publikace v časopise s hodnotou IF v III. kvartilu dizertačního oboru (Q3). Kategorie WoS oborově odpovídá tématu dizertační práce. Při zařazení kategorie do více oborů se počítá kvartil nejvyššího oboru.
PODÍL NA VÝUCE v maximálním rozsahu 150 hod/4 roky

OKRUHY PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉHO ZÁKLADU:
1. povinným je absolvování kurzu FRESHERS: Skills for Research Careers. Česky hovořící studenti mohou absolvovat kurz Základy vědecké práce AV ČR (v ČJ v Brně)
2. Všem studentům je doporučeno absolvovat předmět Ethics of Biomedical Research.
3. Kurz Acquisition of scientific information, příp. Kurz základů vědecké práce AV ČR.
4. Etické a právní aspekty výzkumu (např. předmět Etika biomedicínského výzkumu, Law, ethics and philosophy of science
5. Organizace výzkumných projektů a klinického hodnocení
6. Analýza dat (např. předmět Analýza klinických dat)
7. Uživatel počítačové sítě

OBOROVĚ SPECIFICKÉ PODMÍNKY:
Povinné je:
Zapojení do klinické práce v pozici sekundárního lékaře (u absolventů LF)
Zvládnutí některých neinvazivních vyšetření v kardiologii (ergometrie, test na nakloněné rovině, hodnocení ekg Holterova monitorování, echokardiografie) u absolventů LF
Zapojení do práce v laboratořích, sběru dat, obsluze přístrojů, výpočetní technice (u absolventů neleékařských nezdravotnických oborů)
Zapojení do práce v oblastech ošetřovatelství, rehabilitace, laboratorní diagnostika u absolventů magisterského studia nelékařských zdravotnických oborů)
Zapojení do klinické práce v pozici klinického farmaceuta (u absolventů Farm. F či Př. F)
Zvládnutí farmakoterapeutického auditu a managementu potenciálních rizik
Aktivní účast na českých českých odborných sjezdech s prezentací samostatně získaných výsledků sledování.
Volitelné je pak absolvování výběrových kurzů a přednášek, např. Základy neinfekční epidemiologie, farmakoepidemiologie a farmakoekonomie
Klinická farmakologie

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

1. Sledování echokardiografických parametrů u pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií
Archiv: http://is.muni.cz/th/eambl/


2. Nové postupy v diagnostice a léčbě pacientů s funkční mitrální regurgitací a aortální stenózou
Archiv: http://is.muni.cz/th/uao35/


3. Terapie in-stent restenos
Archiv: http://is.muni.cz/th/x151b/


4. Echokardiografické vyšetření při katetrové ablaci dlouhodobé perzistentní fibrilace síní
Archiv: http://is.muni.cz/th/h9xgc/


5. Prognostický význam biomarkerů u akutního koronárního syndromu
Archiv: http://is.muni.cz/th/qbmqa/

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.