PřF SGRRK Sociální geografie a regionální rozvoj
Název anglicky: Social Geography and Regional Development
doktorský kombinovaný, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-SGRR_ Sociální geografie a regionální rozvoj

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Student u státní doktorské zkoušky prokazuje, že zvládl do hloubky problematiku sociální geografie a regionálního rozvoje, včetně odpovídajících technik a dovedností. Cílem je prověřit jak znalostní úroveň, tak schopnosti aktivního řešení problému, včetně jejich komplexního chápání a aplikace odpovídajících metod analýzy a syntézy. Ke státní doktorské zkoušce se může student přihlásit nejdříve po splnění požadavků ISP, nejpozději však v 5. semestru. Součástí Státní doktorské zkoušky je obhajoba Tezí dizertační práce zvláštním oponentem.
Vlastní ústní zkouška zahrnuje zkušební okruhy ze tří oblastí:
- Obecná sociální geografie a regionální rozvoj (složky, procesy, jevy, celostní chápání socio-geografické sféry)
- Metody socio-geografického výzkumu (získávání a hodnocení dat, metody jejich zpracování)
- Okruh, z něhož je předkládána disertační práce (metodologie, poznatky, regionální aspekty, perspektivy, scénáře, impakty)

Studijní a výzkumné povinnosti

- Příprava podkladů pro dizertační práci – probíhá po celou dobu studia a jejím základem je publikační činnost popsaná níže (min. 10 % pracovní zátěže)
- Publikační činnost a zpracování dizertační práce – sestává z minimálně tří přijatých vědeckých článků případně aplikované výstupy typu metodika/software. V případě vědeckých publikací se jedná o minimálně jeden prvoautorský impaktovaný článek (v databázi Web of Science), další prvoautorský článek (alespoň v databázi Scopus nebo Web of Science) a další spoluautorský recenzovaný článek - publikační činnost je základem pro zpracování dizertační práce (60 % pracovní zátěže).
- Pedagogická činnost (podílení se na výuce) – doktorand se podílí na výuce a to vedením cvičení/seminářů, terénních kurzů, vybranou přednáškou, či přípravou studijních podkladů v prvních 4 semestrech. Nedílnou součástí rozvoje pedagogických zkušeností doktoranda je konzultování, příp. posuzovaní pregraduálních prací. Podíl na výuce činí max. 150 hodin za první 4 semestry (max. 5 % pracovní zátěže)
- Obhajoba tezí dizertační práce – musí být splněna nejpozději do 6. semestru
- Zahraniční stáž – nutno absolvovat v min. délce 2 měsíce za dobu studia nebo se aktivně podílet na mezinárodním projektu po dobu nejméně 2 roky (min. 5 % pracovní zátěže)
- Účast na konferenci – nutno prokázat aktivní účast na min. dvou mezinárodních konferencích, z toho alespoň jednou formou přednášky, druhé vystoupení je možné formou posteru
Odborné předměty (celkem max. 20 % pracovní zátěže):
- Základy vědecké práce a příprava vědecké publikace v sociální geografii a regionálním rozvoji
Dále 2 ze 6 níže uvedených sociogeografických okruhů ukončených zkouškou:
Teoretické a metodologické přístupy v SGRR
Demografické a sídelní struktury
Geografie produkce a spotřeby
Mobilita, doprava, technologie
Venkov, periferie, pohraničí
Regionální rozvoj a regionální politika
Další 2 volitelné předměty podle individuálního studijního plánu (po odsouhlasení školitelem a schválení Oborovou radou).

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

České pohraničí - orientace dovnitř a/či vně?
Česko-rakouské/slovenské pohraničí - včera, dnes a zítra
Postavení přeshraniční spolupráce v evropské integraci
Český těžební průmysl a jeho provázanost se zdejší ekonomickou základnou: regionální analýza
Sídelní systémy a regionální systémy: paralelní analýza v prostorových souvislostech
Vznikající geografie elektronického obchodu v českém maloobchodu
Vývoj zemědělství ČR v plánovacím období 2007-2013, studium možných dopadů SZP EU na příkladu studovaného regionu
Anarchistické geografie a různorodé ekonomiky
Geografické téma (místo a historie)
Konvergenční a divergenční tendence ve vývoji rozvojových zemí
Mobilita, hypermobilita, aeromobilita a žitý prostor
Postkoloniální geografie a zahraniční rozvojová spolupráce ČR
Stárnutí a každodenní mobilita
Válka proti teroru: pohled kritické geografie

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.