FSS MVEB11 International Relations and Energy Security
Name in Czech: Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
master's full-time single-subject
Included in the programme: FSS N-MVEB International Relations and Energy Security

Introductory information / Instructions

Program Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost (dále MVEB) se studuje na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU jako magisterské navazující jednooborové studium v prezenční formě. Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem MU a studijními normami FSS. Studium je kreditního typu. Kredity (dále jen ECTS) se získávají absolvováním jednotlivých předmětů. Povinné předměty jsou základem studovaného oboru a musejí být v průběhu studia absolvovány. Povinně volitelné předměty tvoří povinný blok, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace nejméně takový počet předmětů, aby dosáhl/a požadovaného počtu ECTS.

Aby se studenti mohli přihlásit ke státní závěrečné zkoušce na konci magisterského studia, jsou povinni dosáhnout na oboru MVEB celkově 120 ECTS, z toho 68 ECTS za povinné předměty a 52 ECTS za povinně volitelné předměty.

Studenti dále musí mít splněny celouniverzitní požadavky na minimální jazykovou kompetenci, přičemž získané 4 ECTS se jim započítávají do 120 oborových ECTS.

Podmínkou účasti u magisterské zkoušky je také povinnost absolvovat v rámci studia jeden předmět přednášený v anglickém jazyce.

 Vedle vypsaných povinných a povinně volitelných předmětů mohou studenti za celkem 10 povinně volitelných ECTS zvolit náhradou ECTS za volitelné předměty. Volitelnými předměty jsou předměty vypisované na ostatních pracovištích, fakultách a univerzitních ústavech nad rámec souboru předmětů obsažených v nabídce programu MVEB. Předměty jiných oborů jsou součástí nabídky povinně volitelných předmětů oboru MVEB pouze tehdy, jsou-li výslovně uvedeny v registračních šablonách a lze v nich získat ECTS jen tehdy, jsou-li absolvovány v semestru, pro který byly na oboru MVEB vypsány.

Standardní doba studia programu MVEB v magisterském stupni je 4 semestry. Obor je koncipován tak, aby student mohl ve třech semestrech absolvovat odborné předměty a ve čtvrtém semestru se mohl věnovat vypracování magisterské závěrečné práce. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou.

Státní závěrečnou zkoušku je obvyklé absolvovat na závěr druhého roku studia. Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce. Pro magisterské diplomové práce je vyžadováno 9000 slov včetně seznamu literatury (abstrakt a doplňkové materiály nejsou v této délce zahrnuty) s tolerancí maximálně 10 %.

Master's thesis

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:MEBn4500Diploma Seminar B. Dančákz 0/2/020 4P
20 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:MEBn4001Security: Theories and Methodology B. Dančákzk 1/1/08 3P
FSS:MEBn4002Energy Security and Geopolitics B. Dančákzk 1/1/08 2Z
FSS:MEBn4003Social Science Methodology J. Osičkazk 1/1/08 2P
FSS:MEBn4004Energy Policy of the European Union F. Černochzk 2/0/08 3P
FSS:MEBn4005Energy Security of the Czech Republic T. Vlčekzk 2/0/08 4Z
FSS:MVZn4003Quantitative methods introduction P. Kaniokzk 2/1/08 1P
48 credits

Selective courses

Blok 1 -Povinně volitelné v českém jazyce

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:MEBn5016Technical and Economical Aspects of Energy I J. Osičkazk 1/1/05 1-
FSS:MEBn5021Selected research methods in international relations B. Dančákzk 1/15 --
FSS:MEBn5025External dimension of the EU Energy Policy B. Dančákzk 1/1/05 4-
FSS:MEBn5026Carbon Capture & Storage: Lessons Learned and the Prospects J. Osičkaz 2/0/01 --
FSS:MEBn5032CEE-Russia Energy Relations T. Vlčekzk 1/1/05 2-
FSS:MEBn5902Energy in the Czech Republic: Internship J. Osičkaz 0/2/03 4-
FSS:HMV422International Trade Regime O. Krpeczk 1/14 2-
FSS:HMV423Europe in Interantional Economy O. Krpeczk 2/04 --
FSS:HMV425International Financial Institutions O. Krpeczk 1/14 --
FSS:MVZn5065International Financial Institutions O. Krpeczk 1/14 --
FSS:MVZn5066International Trade Regime O. Krpeczk 1/1/04 --
FSS:POLn6010Experimental Political Science R. Chytilekzk 1/1/05 --
49 credits

Blok 2 -Praktické předměty

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:FSS410Study Visit A. Souralováz 0/0/04 --
FSS:FSS490Placement Abroad A. Souralováz 0/0/020 --
FSS:MEBn5900Internship A. Konvalinováz 0/0/05 --
FSS:MVZn5901Summer school V. Velička Zapletalováz 0/0/03 --
FSS:FSSn4410Study Visit P. Suchýz 0/0/04 --
FSS:FSSn4490Placement Abroad P. Suchýz 0/0/020 --
56 credits

Blok 3 -Povinně volitelné v anglickém jazyce

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:FSSn4000Předmět ze zahraniční v AJ D. Mahrová- 0/0/0- --
FSS:MEBn5011U.S. Energy Policy: Development and Challenges B. Dančákzk 1/1/05 --
FSS:MEBn5012Electricity Industry: Conventional Technologies T. Vlčekzk 2/0/04 --
FSS:MEBn5033Statistical Data Analysis in R B. Dančákz 1/1/06 3-
FSS:MEBn5034Social Network Analysis in R B. Dančákz 1/1/06 3-
FSS:MEBn5035Introduction to Economics F. Černochzk 1/1/04 1-
FSS:MEBn5036Energy in International Law B. Dančákzk 2/0/03 3-
FSS:MEBn5037Getting Employed in the Energy Sector B. Dančákz 1/1/02 3-
FSS:MEBn5038EU Energy Law B. Dančákzk 2/0/03 2-
FSS:MEBn5039Oil and Gas Industry T. Vlčekzk 2/0/04 1-
FSS:MEBn5040Contemporary Trends I. - Energy Poverty B. Dančákz 1/1/03 4-
FSS:MEBn5041Contemporary Trends II. V. Velička Zapletalovázk 0/2/02 --
FSS:MEBn5042Economics of Energy Corporations J. Osičkaz 2/0/03 2-
FSS:MVZn5005Managing Projects in an International Context M. Chovančíkzk 1/2/07 --
FSS:MEBn5014Energy Policies in Asia B. Dančákzk 1/1/05 --
FSS:MVZn5098Negotiating in a globalized arena P. Suchýz 2/0/05 --
FSS:MEBn5015Energy and environment F. Černochzk 1/1/05 --
FSS:MEBn5017Renewable Energy and the Energy Transition J. Osičkazk 1/0/03 --
70 credits