FSS SPR24 Social Work Micro – Counselling
Name in Czech: Sociální práce mikro – poradenství
master's combined specialized, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: FSS N-SPR Social Work

Introductory information / Instructions


Informace o studiu

Uchazeč/ka o studium jednooborového magisterského navazujícího studia se specializací (dále jen MAN SPR) musí být absolventem bakalářského studia sociální práce nebo jiného příbuzného společenskovědního oboru, který se názvem shoduje s některým z dalších oborů uvedených v § 110 odst. 4 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a musí vykonat přijímací zkoušku, jejíž podmínky stanovuje Katedra SPSP. Na tomto základě může student po úspěšném ukončení magisterského studia uplatnit svou odbornou způsobilost při výkonu státem podporovaného povolání sociálního pracovníka podle § 109 a § 110 uvedeného zákona.


Organizace studia

Studium je organizováno do studijních bloků, ve kterých jsou sdruženy obdobné předměty (např. předměty tvorby diplomové práce, předměty povinného společného oborového základu, povinně volitelné předměty rozvíjející teoretický základ studia, povinné specializační předměty). V rámci bloků musí studenti během studia a/ absolvovat určitý předem stanovený počet předmětů (u povinných předmětů nejčastěji všechny), nebo b/ získat určitý počet kreditů (podle podmínek stanovených v šabloně), nebo c/ absolvovat určitý předem stanovený počet předmětů, a kromě toho získat určitý počet kreditů (podle podmínek stanovených v šabloně).

Jednooborové navazující magisterské kombinované studium SPR je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a udělením diplomu magistra v programu Sociální práce. Součástí diplomu je potvrzení o tom, že student v rámci studia SPR absolvoval jeden z dále uvedených, studentem zvolených specializačních plánů:
- Sociální práce univerzální,
- Sociální práce mikro – poradenství,
- Sociální práce makro – programy služeb v komunitách (v akademickém roce 2022/23 se tato specializace v kombinované formě studia neotvírá),
- Sociální práce makro – inovace v organizacích.


Podmínky přihlášení ke státní magisterské zkoušce

(1) V rámci zvolené specializace získat předepsaný počet 120 kreditů (dále jen "ECTS“).  Z toho 20 ECTS za povinné předměty diplomové práce, 76 ECTS za povinné předměty, 20 ECTS za povinně volitelné předměty zvolené specializace, 4 ECTS za zkoušku nebo uznání povinné jazykové kompetence.

(2) Doložit fakultou stanovené minimální jazykové kompetence na úrovni B2 anglického jazyka podle evropského referenčního rámce – ERR v oblasti akademického a odborného jazyka (viz níže Minimální jazyková kompetence).

(3) Součástí magisterské státní zkoušky je obhajoba diplomové práce. Při zpracování závěrečné diplomové práce musí student postupovat dle katedrou vyhlášených pravidel a předložit ji v katedrou požadovaném termínu. Podrobné informace jsou uloženy a v každém semestru aktualizovány v dokumentovém serveru katedry.

Dokumentový server katedry:
https://is.muni.cz/auth/do/fss/kspsp/

Minimální jazyková kompetence:
https://cjv.fss.muni.cz/jazykove-predmety/povinne-jazykove-predmety/magisterske-studium

Informace o katedře sociální politiky a sociální práce:
https://www.muni.cz/o-univerzite/fakulty-a-pracoviste/fakulta-socialnich-studii/231400-katsoc-politiky-a-socprace

Vysvětlivky k prerekvizitám:
https://is.muni.cz/auth/help/student/registrace#s_reg_prerekvizity


Příprava diplomové práce

Příprava diplomové práce probíhá v rámci modulu tří na sebe navazujících a logicky souvisejících předmětů SPRn8898 Metodologie závěrečné práce, SPRn8899 Konceptualizace závěrečné práce a SPRn8800 Diplomový seminář. Předměty se obvykle dle doporučeného průchodu studiem studují v uvedeném pořadí. Jen zcela ojediněle a na základě souhlasu vyučujícího je možná zdůvodněná výjimka.
 
SPRn8898 Metodologie závěrečné práce: Předmět je vstupním předmětem přípravy diplomové práce, na který navazuje předmět SPRn8899 Konceptualizace závěrečné práce. Předmět je povinný a studenti jej zapisují nejméně 3 semestry před plánovaným odevzdáním magisterské diplomové práce, tedy ve druhém semestru studia. V odůvodněných případech (např. opakování předmětu, studijní pobyt v zahraničí) mohou studenti předmět zapsat se souhlasem vyučujícího i v jiném než ve druhém semestru studia. Předmět SPRn8898 se otevírá v podzimním i jarním semestru. První výukový blok je věnován formulaci cílů diplomové práce a má podobu společné blokové výuky. Po jeho absolvování předmět dále probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce, kterého si studenti v průběhu předmětu aktivně vyhledají a dohodnou s ním spolupráci.

SPRn8899 Konceptualizace závěrečné práce: Předmět je povinný. Zápis předmětu musí být proveden nejméně semestr před tím semestrem, kdy se předpokládá odevzdání diplomová práce k obhajobě. Předmět je otevřen v podzimním i jarním semestru. Předmět splní studenti a studentky v rámci individuálních konzultací se svým vedoucím nebo svou vedoucí práce. Podmínkou udělení zápočtu je předložení teoretické a metodické části práce ke konzultaci vedoucímu práce a její uznání vyučujícím.

SPRn8800 Diplomový seminář: Předmět je povinný. Tento předmět studenti zapisují v semestru, kdy chtějí odevzdat diplomovou práci. Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání práce v předepsaném termínu a v souladu s jejím zadáním. Podrobnější podmínky udělení zápočtu upravuje sylabus předmětu vložený v IS.


Doporučený průchod studiem

Doporučený průchod studiem je pouze modelovým příkladem, jak je možné si naplánovat individuální harmonogram registrace předmětů. Je koncipován tak, aby studenti mohli dosáhnout požadovaného počtu 120 kreditů (jednooborový studijní plán). Nejasnosti při sestavování individuálního harmonogramu registrace předmětů je vhodné konzultovat garantem nebo vyučujícím předmětu, případně se správcem šablony v IS (viz výše).

 


Plán studia
 

Společná část | Povinné předměty | Diplomová práce

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPRn8898Thesis Methodology M. Punováz 2/0/02 2Z
FSS:SPRn8899Conceptualization of Master Thesis K. Kubalčíkováz 0/2/08 3Z
FSS:SPRn8800Diploma Workshop K. Kubalčíkováz 0/1/010 4P
20 credits

Společná část | Povinné předměty

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPRn8817Approaches in Social Work - Negotiation and Mediation M. Nečasovázk 1/1/010 1P
FSS:SPRn8822Professional praxis and supervision I L. Otavaz 0/1/3 Celkem 40 hodin praxe.3 2P
FSS:SPRn8829Professional praxis and supervision II L. Otavaz 0/1/3 Celkem 40 hodin praxe.2 3P
FSS:SPRn8880Qualitative Research for Social Work P. Navrátilzk 2/0/010 2Z
FSS:VPLn8821Public Policy Process P. Horákzk 2/0/011 1P
36 credits

Specializační část | Povinné předměty

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPRn8819Reflexivity in Social Work P. Navrátilzk 2/0/012 2P
FSS:SPRn8820Micro Social Work M. Punovázk 1/1/07 2P
FSS:SPRn8826Critical Social Work and Social Change R. Balážzk 1/1/011 1P
FSS:SPRn8834Participative approach in Social Work with Client K. Kubalčíkovázk 1/1/010 2P
40 credits

Specializační část | Povinně volitelné předměty | Blok 1

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPRb1125Current topics from practice: block of graduates P. Navrátilz 0/1/02 --
FSS:SPRn8814SW with the young people M. Punovázk 2/0/010 3-
FSS:SPRn8823Social work with client in Satir Growth Model P. Navrátilzk 1/1/010 3-
FSS:SPRn8881Professional Boundaries P. Navrátilzk 1/1/010 3-
32 credits

Specializační část | Povinně volitelné předměty | Blok 2

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPRn8803Dilemmas and approaches to clients L. Musilzk 2/0/010 2-
FSS:SPRn8812Project P. Horákzk 2/0/011 3-
FSS:SPRn8818Family Social Work with Endangered Children and Families J. Navrátilováz 1/1/010 3-
31 credits

Jazykové kompetence (4 ECTS)