LF DBIET Bioetika
Název anglicky: Bioethics
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: LF D-BIET Bioetika

Úvodní informace / Pokyny

Základem doktorského studia na LF MU je systematická práce na dizertační práci v pravidelné interakci se školitelem, doplněná o celofakultně platné podmínky pro absolvování postgraduálního studia. Pro úspěšné absolvování studia je nutno splnit níže uvedené povinnosti: - splnit požadavky individuálního studijního plánu - absolvovat minimálně 5 předmětů z okruhů společného základu (4 předměty společného základu + AJ).

Společné předměty zahrnují uvedené okruhy vědeckých dovedností. Je možné je absolvovat v rámci organizovaných předmětů na MU (ve spolupráci s CEITEC, PřF apod.) nebo v analogických externích kurzech (např. Kurz základů vědecké práce AV ČR). - absolvovat minimálně 4 oborové předměty - splnit publikační aktivitu minimálně v předepsaném rozsahu (1 prvoautorská publikace originální práce v časopise s hodnotou IF nad mediánem oboru nebo 2 prvoautorské publikace v časopise s hodnotou IF v III. kvartilu dizertačního oboru (Q3). Kategorie WoS oborově odpovídá tématu dizertační práce. Při zařazení kategorie do více oborů se počítá kvartil nejvyššího oboru. Není přípustné předložit publikace v predátorských časopisech. Jednotlivé OR mohou pro svůj obor publikační minimum zvýšit) - absolvovat zahraniční stáž (v délce trvání minimálně 1měsíce), případně spolupracovat na mezinárodním projektu (s účastí na pravidelných setkání projektového týmu) - prezentovat původní data na mezinárodní konferenci - odevzdat dizertační práci - složit státní doktorskou zkoušku - získat 240 kreditů za studium Podíl na výuce pak může činit maximálně 150 hod./4 roky

OKRUHY PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉHO ZÁKLADU:

1. Anglický jazyk – povinný pro všechny studenty, ukončen zkouškou s úrovní znalostí minimálně C1 (samostatná příprava, v případě potřeby si mohou studenti své jazykové kompetence rozšířit v předmětech Akademické psaní v angličtině a Prezentační dovednosti v angličtině.)

2. Vědecké informace, medicína založená na důkazech (např. předmět Zdravotnictví založené na vědeckých důkazech)

3. Etické a právní aspekty výzkumu (např. předmět Etika biomedicínského výzkumu, Law, ethics and philosophy of science

4. Organizace výzkumných projektů a klinického hodnocení (např. předmět Plánování, organizace a hodnocení klinických studií)

5. Analýza dat (např. předmět Analýza klinických dat)

6. Publikační, prezentační a grantové dovednosti (např. předmět The art of research and scientific writing)

7. Uživatel počítačové sítě OBOROVĚ SPECIFICKÉ PODMÍNKY: Minimální publikační aktivita je oborovou radou stanovena následovně: Modul medicínsko-přírodovědný: 1. Nejméně jedna prvoautorská původní publikace v časopise s IF nebo dvě prvoautorské původní publikace in extenso (nejméně jedna z nich vztahující se k disertační práci) v recenzovaném vědeckém časopise zařazeném do mezinárodní databáze (Medline, Web of Science, Scopus, ERIH …) 2. Nejméně jedna prvoautorská publikace ve vědeckém recenzovaném časopise – i při splnění kritéria prvoautorské publikace v časopise s IF. Ostatní moduly: 1. Nejméně dvě prvoautorské původní publikace in extenso (nejméně jedna z nich se musí vztahovat k tématu disertační práce) ve vědeckém recenzovaném časopise. 2. Nejméně jedna prvoautorská původní publikace in extenso ve vědeckém recenzovaném indexovaném časopise.

NABÍDKA OBOROVĚ SPECIFICKÝCH KURZŮ: Z oborově specifických předmětů jsou v nabídce (dle konkrétního zaměření disertační práce) např.: Bioetika, Aktuální problémy bioetiky, Obecná etika, Metodologie bioetiky, Zdravotnické právo

POŽADAVKY K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE:
doklad o ukončení vysokoškolského studia na úrovni magisterského studijního programu (uchazeči, kteří absolvují magisterský studijní program po termínu podávání přihlášek, dokládají absolvování nejpozději před zápisem do 1. ročníku)
domluva s potencionálním školitelem ohledně tématu disertační práce
projekt disertační práce (orientační rozsah 5-7 stran, obsahující tematické vymezení, cíl a strukturu práce, metodologii, bibliografii, ze které uchazeč vychází) – doporučení: projekt disertační práce koordinovat s potencionálním školitelem
elektronická verze diplomové práce
seznam relevantní odborné literatury, kterou uchazeč prostudoval s ohledem na svůj individuální zájem a zvolené téma disertačního projektu
základní vědomosti z bioetiky
strukturovaný životopis
vítán je seznam publikací uchazeče či doklad o odborné kvalifikaci (např. odborná stáž, profesní zkušenost), motivační dopis uchazeče, výpis hodnocení v jednotlivých předmětech v předchozím studiu.

Přijímací zkouška je zaměřena na: posouzení předloženého projektu disertační práce
odbornou rozpravu nad předloženým projektem disertační práce a na prokázání kompetence uchazeče k řešení disertačního projektu
prokázání znalostí odborné literatury (na základě uchazečem předloženého seznamu)
prokázání znalostí angličtiny, zejména schopnosti pracovat s odbornou anglickou literaturou

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.