Cíle studijního programu

Bioetika je interdisciplinárním oborem zabývajícím se reflexí etických, právních a sociálních aspektů biomedicíny a biotechnologií.

Tomu odpovídají 4 moduly doktorského studia Bioetiky: humanitní, medicínsko-přírodovědný, právní a sociální. V návaznosti na předchozí (magisterské) studium je student zařazen do odpovídajícího modulu.

Cílem studijního oboru Bioetika je připravovat samostatně pracující odborníky, kteří na základě svojí primární odbornosti zvládají reflexi etických, právních a sociálních aspektů biomedicíny a biotechnologií.

Studijní program Bioetika se svým zaměřením dominantně řadí do oblasti vzdělávání (dle nařízení vlády č. 275/2016 Sb. o oblastech vzdělávání ve vysokém školství) Všeobecné a zubní lékařství, díky svému širokému interdisciplinárnímu rozkročení však zasahuje do oblastí vzdělávání Biologie, ekologie a životní prostředí, Filozofie, religionistika a teologie, Právo, Psychologie a Sociologie.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Požadavky k přijímací zkoušce:

  - Doklad o ukončení VŠ studia na úrovni magisterského programu.

  - Domluva s potencionálním školitelem ohledně tématu a konceptu disertační práce, případně se školiteli, je-li to vhodné vzhledem k interdisciplinaritě tématu.

  - Projekt disertační práce (vymezení tématu, cíl, struktura, metodologie a plán práce, bibliografie s vyznačením literatury již prostudované a literatury, kterou chce uchazeč zkoumat); rozsah 7–10 stran. Je nezbytné, aby podávaný disertační projekt byl vypracován ve spolupráci s potencionálním školitelem a jím odsouhlasený.

  - Je možné, aby uchazeč navrhnul svoje téma disertačního projektu. V tom případě je třeba velmi časně kontaktovat garanta programu – optimálně se semestrovým předstihem a podat projekt disertační práce stejně jako v předchozím bodě.

  - Seznam odborné literatury, kterou uchazeč prostudoval s ohledem na svůj zájem v bioetice a na zvolené téma disertačního projektu.

  - Znalosti z bioetiky, včetně anglické terminologie.

  - Strukturovaný životopis.

  - Diplomová práce z předchozího studia.

  - Vítán je seznam publikací uchazeče, motivační dopis uchazeče, doklad o odborné kvalifikaci (např. odborná stáž, profesní zkušenost), výpis hodnocení v jednotlivých předmětech v předchozím studiu a doporučení k doktorskému studiu bioetiky (např. od předchozího učitele, školitele, jiných odborníků).

  - Současně s termínem podání přihlášky uchazeč podává na elektronickou adresu předsedy Oborové rady (jkure@med.muni.cz) tyto podklady:

  - disertační projekt (podrobnosti výše) schválený potencionálním školitelem

  - seznam prostudované bioetické literatury

  - elektronickou verzi diplomové práce

  - případný seznam publikací

  VÍCE INFORMACÍ O PODMÍNKÁCH

 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Přijímací zkouška se koná formou rozpravy. Je hodnocena na základě těchto kritérií:

  - kvalita disertačního projektu a jeho potenciál pro úspěšnou disertační práci

  - znalost bioetiky

  - schopnost samostatné tvůrčí odborné práce

  - motivace pro doktorské studium bioetiky

  - znalost angličtiny, včetně odborné bioetické terminologie

  Klíčovým kritériem pro přijetí ke studiu je kvalita předloženého disertačního projektu. Proto je třeba s velkým předstihem začít jeho přípravu.

  VÍCE INFORMACÍ O PODMÍNKÁCH

Studium

 • Cíle

  Bioetika je interdisciplinárním oborem zabývajícím se reflexí etických, právních a sociálních aspektů biomedicíny a biotechnologií.

  Tomu odpovídají 4 moduly doktorského studia Bioetiky: humanitní, medicínsko-přírodovědný, právní a sociální. V návaznosti na předchozí (magisterské) studium je student zařazen do odpovídajícího modulu.

  Cílem studijního oboru Bioetika je připravovat samostatně pracující odborníky, kteří na základě svojí primární odbornosti zvládají reflexi etických, právních a sociálních aspektů biomedicíny a biotechnologií.

  Studijní program Bioetika se svým zaměřením dominantně řadí do oblasti vzdělávání (dle nařízení vlády č. 275/2016 Sb. o oblastech vzdělávání ve vysokém školství) Všeobecné a zubní lékařství, díky svému širokému interdisciplinárnímu rozkročení však zasahuje do oblastí vzdělávání Biologie, ekologie a životní prostředí, Filozofie, religionistika a teologie, Právo, Psychologie a Sociologie.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • identifikovat a analyzovat etické aspekty biomedicíny a biotechnologií
  • aplikovat jednotlivé metodologické přístupy pro řešení eticky relevantních situací biomedicíny a biotechnologií
  • se orientovat v zadaném tématu v rámci oboru Bioetika
  • kritické argumentace pro bioetické pozice
  • vyhodnotit současné trendy v oblasti svého disertačního projektu i celého oboru
  • utřídit a zhodnotit získané údaje, sepsat argumentačně podložený odborný text, prezentovat své poznatky a obhájit je na příslušném fóru
  • předávat získané poznání z oboru formou pedagogické činnosti, odborných přednášek a publikací
  • vést samostatně vědecko-výzkumné práce
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi doktorského studijního programu Bioetika jsou samostatně pracující odborníci, kteří na základě svojí primární odbornosti zvládají reflexi etických, právních a sociálních aspektů biomedicíny a biotechnologií.

  Budou schopni pokračovat v akademické kariéře s perspektivou navazujícího habilitačního a jmenovacího řízení v oboru.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Standardy dizertačních prací na LF MU jsou upraveny směrnicí děkana č. 5/2021

  "Pokyny k formálním náležitostem disertačních prací vypracovaných na Lékařské fakultě MU"

  https://www.med.muni.cz/do/med/uredni_deska/pravni_normy/smernice_dekana/2021/VYPRACOVANYCH_NA_LEKARSKE_FAKULTE_MU

Základní údaje

Zkratka
D-BIET
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

2
počet aktivních studentů

Lékařská fakulta
Program zajišťuje