PrF CCL01 Comparative Constitutional Law
Název anglicky: Comparative Constitutional Law
doktorský prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: PrF CCL_ Comparative Constitutional Law

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Jakkoliv je klíčovým úkolem doktoranda vytvořit kvalitní disertační práci, je třeba zohlednit, že pro úspěšné uplatnění po absolvování studia je nezbytné, aby měl absolvent doktorského studijního programu znalosti významně přesahující úroveň absolventa magisterského studia v širší oblasti než jen v té, jež se přímo dotýká jeho kvalifikační práce. Státní doktorská zkouška směřuje právě k ověření této úrovně znalostí a celkové orientaci doktoranda v oboru srovnávacího ústavního práva.

Státní doktorská zkouška se může konat po absolvování všech povinných předmětů programu. Typicky se předpokládá, že se státní doktorská zkouška uskuteční společně s obhajobou disertační práce.

Studijní a výzkumné povinnosti

Hlavním úkolem doktorského studenta je sepsání kvalitní disertační práce. Ostatní obsah studijního plánu je sestavován s ohledem na tento cíl.

V prvních třech semestrech studia jsou zařazeny povinné předměty zaměřené na metodologii. Průběh vlastní přípravy disertační práce včetně jednotlivých dílčích milníků je monitorován v rámci povinných předmětů zaměřených na přípravu disertace (Thesis Project 1-3, Thesis 1-5).

Na rozdíl od stávající podoby doktorského studia na PrF MU nebude kladen tak vysoký důraz na kvantitu publikací v průběhu doktorského studia, nýbrž především na jejich kvalitu. Výstupem studia má být zejména kvalitní disertační práce. Smyslem aktivit realizovaných v průběhu studia (typicky prezentací na odborných konferencích) má být především získání zpětné vazby na myšlenky studenta a podnětů pro další práci na rukopisu disertace. Konkrétní publikační milníky (zaměření publikace, formát - článek v časopisu, příspěvek na konferenci apod.) budou upraveny po dohodě se školitelem v individuálním studijním plánu.

V rámci předmětů zaměřených na přípravu disertační práce (Thesis project 3 a Thesis 3) student mimo jiné bude prezentovat koncepci své disertační práce či dílčí výsledky svého výzkumu též studentům bakalářského či magisterského studijního programu. Konkrétní formát zapojení studenta do výuky bakalářských či magisterských studijních programů bude určen v individuálním studijním plánu (respektive jeho aktualizaci pro konkrétní semestr) po projednání se školitelem v závislosti na posouzení zaměření disertační práce a dostupnosti relevantní cílové skupiny pro příslušný formát zapojení. Může jít např. o přednášku v povinném předmětu, vystoupení v povinně volitelném předmětu, konzultování kvalifikační práce, zavedení vlastního povinně volitelného předmětu apod.

V souladu s nařízením vlády č. 274/2016 Sb. bude vyžadováno, aby se student zapojil do internacionalizačních aktivit. Toto zapojení bude zajištěno dvojicí povinně volitelných předmětů, z nichž student musí zvolit nejméně jeden a jejichž absolvování bude podmínkou přístupu ke státní doktorské zkoušce. Tyto předměty odpovídají jednotlivým alternativám v nařízení vlády. Výběr konkrétního předmětu provede doktorand po poradě se svým školitelem.

V rámci svého studia musí student absolvovat všechny předměty označené jako povinné (typicky je o předměty monitorující postup tvorby disertační práce a předměty zaměřené na metodologii) a rovněž potřebný počet předmětů povinně volitelných v předepsané struktuře.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Program je nově akreditován. Jako relevantní pro disertační práce v rámci tohoto programu se nám jeví například tato témata.

Chief Justices as Political Actors
New Separation of Powers
Modern Challenges to Freedom of Speech
Transitional Justice Argument before the ECtHR
Whistleblowing
Implied Rights

Doporučený průchod studijním plánem

Internationalization

Every student chooses at least one course.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DACPVP05International Internship R. Zbíralk 0/0/0 Internship in the duration of at least 1 month.10 --
PrF:DACPVP06Participation in International Project R. Zbíralk 0/0/010 --
20 kreditů

Thesis

All courses are compulsory.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DAC1DT01Doctoral Thesis Project I R. Zbíralk 0/0/010 1P
PrF:DAC2DT02Doctoral Thesis Project II R. Zbíralk 0/0/014 2P
PrF:DAC3DT03Doctoral Thesis Project III R. Zbíralk 0/0/024 3P
PrF:DAC4DT01Doctoral Thesis I R. Zbíralk 0/0/020 4P
PrF:DAC5DT05Doctoral Thesis II R. Zbíralk 0/0/020 5P
PrF:DAC6DT03Doctoral Thesis III R. Zbíralk 0/0/020 6P
PrF:DAC7DT07Doctoral Thesis IV R. Zbíralk 0/0/030 7P
PrF:DAC8DT05Doctoral Thesis V R. Zbíralk 0/0/030 8P
168 kreditů

Compulsory courses

All courses are compulsory.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DA1RM01Research Methodology T. Sobekz 0/0/06 1Z
PrF:DAC2RMLegal Research Methodology for CCL R. Zbíralz 0/0/010 2Z
PrF:DAC3CLMComparative Legal Methodology for CCL D. Kosařz 0/0/010 3Z
26 kreditů

Optional Courses

Every student chooses at least two courses. More courses can be taken in order to complete 240 ECTS.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DA4LIR01Legal Issues in Research R. Polčákz 0/0/06 --
PrF:DA5RS01Research Skills I R. Zbíralz 0/0/06 --
PrF:DA6RS02Research Skills II R. Polčákz 0/0/06 --
PrF:DAC1PVP01Key Concepts of Constitutional Law R. Zbíralk 0/0/010 --
PrF:DAC2PVP02Political Philosophy Classics L. Vyhnánekk 0/0/010 --
PrF:DACPVP03Reading Group Z. Vikarskák 1/1/010 --
PrF:DACPVP04Research Seminar - Work in Progress L. Vyhnánekk 0/0/010 --
58 kreditů