FF FDRLpJ Religionistika
Název anglicky: Study of Religions
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: FF D-RL_ Religionistika

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní doktorská zkouška

Státní doktorská zkouška z religionistiky (SDZ) se dle doporučeného studijního plánu koná v 5., nejpozději 7. semestru studia (s přihlédnutím k době případného přerušení). Vstupní podmínkou zkoušky je dokončení studie k odeslání do recenzního řízení (kurz RLDrA09).

Přihlášku k SDZ podává doktorand na začátku semestru prostřednictvím studijního oddělení na předepsaném formuláři (https://www.phil.muni.cz/do/phil/Pracoviste/SO/formulare/phd_prihlaska_ke_zkousce.rtf). O podání přihlášky informuje školitele a předsedu oborové rady.

SDZ probíhá ústně a sestává z následujících částí:

1) Představení a obhajoba tezí ke státní doktorské zkoušce.
Doktorand nejpozději deset pracovních dní před konáním SDZ odevzdá emailem prostřednictvím sekretariátu ústavu stručný argumentativní text (teze) shrnující hlavní obsah vystoupení. Teze budou odevzdány v podobě textového souboru v rozsahu 3-5 normovaných stran (5400-9000 znaků včetně mezer a bibliografických odkazů). Budou opatřeny nadpisem, jménem a příjmením autora a průběžným poznámkovým aparátem (bibliografická norma není stanovena, doporučujeme nicméně harvardskou, „závorkovou“ normu spíše než poznámky pod čarou). Teze by měly předkládat tvůrčí stanovisko k aktuálnímu, obecnějšímu religionistickému tématu souvisejícímu s disertačním výzkumem (například, ne však povinně, obecnějším teoretickým přesahům a souvislostem tématu doktorandova článku odeslaného do recenzního řízení). Teze musejí být založeny na jasné a přesvědčivé argumentaci srozumitelné nespecializovanému religionistickému publiku. Neměly by se tedy utápět ve vysoce odborných detailech, nýbrž by měly představit obecnější argumentaci, o níž lze na zkoušce vést kritickou debatu.
Na zkoušce doktorand teze v asi 10 minutách představí. Může při tom využít prezentační software (PowerPoint apod.; ve většině případů to doporučujeme).
Komise hodnotí původnost, kvalitu a přesvědčivost jak písemně odevzdaných tezí, tak i jejich prezentace a následného vystupování v diskusi. Váha této části v celkovém hodnocení zkoušky činí 50 %.

2) Pojednání o konceptech a tématech současné religionistiky.
Spolu s tezemi doktorand nejpozději deset pracovních dní před konáním státní doktorské zkoušky odevzdá emailem prostřednictvím sekretariátu ústavu seznam odborné literatury rozdělený do dvou skupin: (a) teorie a metodologie religionistiky a (b) zvolená tematická specializace. Každá z těchto skupin bude obsahovat minimálně pět a maximálně deset knižních titulů (v případě závažného příspěvku může jít i o časopiseckou studii nebo příspěvek ve sborníku) včetně stručných anotací sepsaných doktorandem. S přihlédnutím k tomuto seznamu literatury komise položí dílčí otázku, o které doktorand pojedná; poté následuje diskuse. Váha této části v celkovém hodnocení ústní zkoušky činí 50 %.

Obhajoba disertační práce

K obhajobě disertace se doktorand přihlašuje po splnění studijních povinností prostřednictvím studijního oddělení na předepsaném formuláři (https://www.phil.muni.cz/do/phil/Pracoviste/SO/formulare/phd_prihlaska_ke_zkousce.rtf). Do Archivu závěrečné práce v IS MU nahraje finální verzi disertace včetně případných příloh. Než archiv uzavře, poradí se se školitelem. O podání přihlášky informuje školitele a předsedu oborové rady. Souběžně s přihláškou elektronicky odevzdává autoreferát (teze disertační práce).

Studijní a výzkumné povinnosti

Studijní a výzkumné povinnosti jsou pokryty kurzy a jejich skladba a návaznost vyplývá z doporučeného studijního plánu. Příprava disertační práce probíhá v rámci kurzů po celou dobu studia a tvoří min. 60 % studijní zátěže. Dílčí povinnosti, které podstatnou měrou tvoří jednotlivé kroky disertačního výzkumu, zahrnují publikování odborné recenze, minimálně jednoho kvalitního odborného článku přímo souvisejícího s disertací, zpracování cvičné či skutečně podané grantové přihlášky, příspěvek na domácí a mezinárodní konferenci a účast na výuce k získání základních pedagogických zkušeností. Pedagogická práce v rámci kurikula dosahuje v úhrnu maximálního rozsahu 60 hodin. Volitelně doktorandi mohou rozvíjet své dovednosti v popularizaci oboru a v případě zájmu a školitelova a garantova schválení také výuku jednoho volitelného bakalářského kurzu tematicky souvisejícího s disertačním výzkumem pod dohledem školitele. Doktorandi dále absolvují zahraniční stáž v minimální délce 30, lépe však 90 dní a využívají ji k disertačnímu výzkumu a navazování kontaktů. Potřebují-li semestr na přímou výzkumnou práci bez rozptylování semináři, publikačními aktivitami a dalšími výstupy, mohou jednou za studium využít volitelného kurzu, jenž rozšiřující disertační výzkum pokrývá.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Návrh témat:
- Dopady sociodemografických změn po roce 1945 na podoby současné české religiozity
- Nepříznivé prostředí vs. válka a nájezdy: Rozdílné evoluční cesty k nákladným rituálům
- Proměny burjatského buddhismu od perestrojky (1985) po dnešek: politika a náboženství v Rusku
- Role brněnských církví v zabydlování a sociální integraci místních cizinců
- Role náboženství při vzniku a vývoji moravských ústavů pro neslyšící v 19. století: definice normality a sluchu na pomezí dějin náboženství a vědy
- Římský kult boha Mithry a úředníci římského portoria: Prosopografická, sociologická a síťová analýza fungování římského kultu boha Mithry v dunajských provinciích
- Sledování dynamického vztahu mezi náboženským rituálem a úzkostí: Longitudinální případové studie účastníků křesťanských mší
- Šíření nejstaršího křesťanství v Malé Asii: Možnosti a limity síťových modelů s využitím proxies
- Výpočetní modelování sociálních sítí nekonformního apoštolského hnutí v Itálii, 1260–1310

Příklady obhájených prací:
- "A od té doby Bůh pracoval v mém životě strašně moc...": Konverzia ako autobiografická narácia a signál oddanosti (https://is.muni.cz/th/ianwb/)
- Impact of Factors Involved in the Early Spread of the Isiac Cults Across the Aegean Sea: A Quantitative Evaluation (https://is.muni.cz/th/uu7ug/)
- Is Cultural Evolution Evolution? Some Methodological Problems of Application of Evolutionary Theory on Culture, with Special Reference to Religion (https://is.muni.cz/th/csur6/)
- Keeping God's secrets: On the Psychology of Secrecy in Religion (https://is.muni.cz/th/slqf8/)
- Sdílené biografie aranžovaných manželství v Církvi sjednocení (https://is.muni.cz/th/uosp3/)
- The Cognitive Science of Religion: Connecting the Humanities and the Sciences in the Study of Ritual Practice, Prosociality, and Anxiety (https://is.muni.cz/th/f6hop/)
- Tracing The Origins Of Eucharistic Magic: On the Role of Cognitive Attraction in the Cultural Transmission of Collective Rituals (https://is.muni.cz/th/yqobt/)

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RLDrA01Doktorský seminář I: Disertační výzkumný projekt A. Chalupak 0/2/025 1-
FF:RLDrA02Doktorský seminář II: Projekt článku D. Zbíralk 0/2/010 2-
FF:RLDrA03Presentation Skills in English M. Langk 0/0/05 2-
FF:RLDrA04Příprava grantové přihlášky D. Zbíralk 0/2/010 2-
FF:RLDrA05Publikovaná recenze D. Zbíralz 0/0/05 3-
FF:RLDrA06Writing Skills in English D. Zbíralk 0/0/010 3-
FF:RLDrA07Účast na domácí konferenci D. Zbíralz 0/0/010 3-
FF:RLDrA08Základy výuky religionistiky D. Papoušekz 0/0/05 3-
FF:RLDrA09Příprava článku M. Langk 0/0/030 4-
FF:RLDrA10Doktorský seminář III: Teoreticko-metodologický seminář M. Fujdak 0/2/010 5-
FF:RLDrA11Účast na mezinárodní konferenci D. Zbíralz 0/0/020 5-
FF:RLDrA12Doktorský seminář IV: Pokročilá verze disertace D. Václavíkk 0/2/020 6-
FF:RLDrA13Doktorská zahraniční stáž J. Valtrovák 0/0/010 6-
FF:RLDrA14Doktorský seminář V: Interní oponentura a dokončení disertace D. Václavíkk 0/0/020 7-
FF:RLDrA15Publikovaný článek D. Zbíralz 0/0/010 7-
FF:RLDrA16Doktorský seminář VI: Postdoktorské výhledy A. Michalík Kvíčalovák 0/0/030 8-
FF:RLDrObObhajoba disertační práce D. Zbíralzk 0/0/0- 8-
FF:RLDrZkStátní doktorská zkouška D. ZbíralSDzk 0/0/0- 5-
230 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RLDrC01Příprava bakalářského kurzu D. Papoušekz 0/0/010 --
FF:RLDrC02Rozšiřující disertační výzkum J. Valtrovák 0/0/020 --
30 kreditů