FF FDVHkJ Hudební věda
Název anglicky: Musicology
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: FF D-VH_ Hudební věda

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

U státní závěrečné zkoušky student prokazuje bezpečné znalosti širšího okruhu témat souvisejících se zaměřením jeho disertační práce. Rovněž prokazuje znalost terminologie, dějin, přístupů a teorií hudební vědy.
Obhajoba disertační práce probíhá formou ústní zkoušky na základě odevzdání disertační práce. Body veřejné obhajoby:
1. představení studenta/studentky a jeho celkového studijního a odborného profilu školitelem, včetně konkrétních badatelských výstupů studenta (tj. vlastní činnosti konferenční, publikační, příp. projektové)
2. představení dvou oponentních posudků disertační práce
3. reakce studenta na přednesení oponentní posudky
4. veřejná diskuse celkového studijního a odborného profilu studenta, disertační práce a problémů souvisejících.

Studijní a výzkumné povinnosti

- Příprava disertační práce-probíhá po celou dobu studia a tvoří min. 60% pracovních povinností.
- Student odevzdává disertační práci v~rozsahu a úpravě, jež jsou pro daný typ práce obvyklé. Další požadavky, například na rozsah, formu a úpravu disertační práce, stanoví děkan nebo v~rozsahu jeho zmocnění oborová rada.
- Student veřejně prezentuje výsledky své práce na mezinárodních odborných konferencích (seminářích) a v~odborném periodiku (případně v~konferenčním sborníku). Příspěvek je prezentován v~cizím jazyce. Posluchač tak prokazuje své jazykové a odborné znalosti.
-Student pomáhá při výuce pro Bc. a Mgr. stupeň. Patří sem také realizaci workshopů a letních škol, popř. výuka na ZŠ, SŠ, ZUŠ. Pro splnění předmětu je určující rozhodnutí garanta předmětu (školitele, konzultanta).Aby nedocházelo k~přetěžování studentů, bude dodržováno vyučovací maximum 60 hodin pedagogické práce za studium.
-Student se v~průběhu studia alespoň jedenkrát zúčastní zahraničního studijního pobytu v~délce nejméně 30 dnů.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Obor se zaměřuje na okruhy z~oblasti starší a novější české a evropské hudební kultury, se zvláštním přihlédnutím na některá témata: hudební aktivity náboženských bratrstev na Moravě v~raném novověku, hudba na šlechtických dvorech, Leoš Janáček, Alois Hába, výzkum vkusu publika, vztah hudební teorie a estetiky v~19. a ve 20. století ad.

Doporučený průchod studijním plánem

Vědecko-výzkumná příprava

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:VHDDPDisertační práce L. Spurnýz 0/0/020 --
FF:VHDDPTTeze disertační práce L. SpurnýSDzk 0/0/010 --
FF:VHDP1Vědecko-výzkumná praxe 1 L. Spurnýz 0/0/05 --
FF:VHDP2Vědecko-výzkumná praxe 2 L. Spurnýz 0/0/05 --
FF:VHDRF1Odborný referát 1 L. Spurnýz 0/0/010 --
FF:VHDRF2Odborný referát 2 L. Spurnýz 0/0/010 --
FF:VHDRF3Odborný referát 3 L. Spurnýz 0/0/010 --
FF:VHDTP1Textová příprava 1 L. Spurnýz 0/0/05 --
FF:VHDTP2Textová příprava 2 L. Spurnýz 0/0/05 --
FF:VHDTP3Textová příprava 3 L. Spurnýz 0/0/05 --
FF:VHDTP4Textová příprava 4 L. Spurnýz 0/0/05 --
FF:VHDTP5Textová příprava 5 L. Spurnýz 0/0/05 --
FF:VHDTP6Textová příprava 6 L. Spurnýz 0/0/020 --
FF:VHDZKStátní závěrečná zkouška L. SpurnýSDzk 0/0/0- --
115 kreditů

Akademická příprava

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:VHDM1Speciální přednáška 1 L. Spurnýk 0/0/010 --
FF:VHDM2Speciální přednáška 2 L. Spurnýk 0/0/010 --
FF:VHDM3Speciální přednáška 3 L. Spurnýk 0/0/010 --
FF:VHDM4Speciální přednáška 4 L. Spurnýk 0/0/010 --
FF:VHDS1Seminář hudební vědy 1 L. Spurnýk 0/0/010 --
FF:VHDS2Seminář hudební vědy 2 L. Spurnýk 0/0/010 --
FF:VHDS3Seminář hudební vědy 3 L. Spurnýk 0/0/010 --
FF:VHDS4Seminář hudební vědy 4 L. Spurnýk 0/0/010 --
FF:VHDS5Seminář hudební vědy 5 L. Spurnýk 0/0/010 --
FF:VHDS6Seminář hudební vědy 6 L. Spurnýk 0/0/010 --
FF:VHDX1Praktické kurzy 1 L. Spurnýz 0/0/05 --
FF:VHDX2Praktické kurzy 2 L. Spurnýz 0/0/05 --
110 kreditů

Jazykové dovednosti a mezinárodní konkurenceschopnost

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:VHDJ_DS01Publikace a referát v cizím jazyce 1 L. Spurnýz 0/0/05 --
FF:VHDJ_DS02Publikace a referát v cizím jazyce 2 L. Spurnýz 0/0/05 --
FF:VHDZZahraniční stáž L. Spurnýz 0/0/010 --
20 kreditů

Rozvoj pedagogické způsobilosti

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:VHDPPPedagogická praxe L. Spurnýz 0/0/010 --
10 kreditů