LF DNEUV Neurovědy
Název anglicky: Neurosciences
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-NEUR Neurovědy

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

POŽADAVKY NA STÁTNÍ DOKTORSKOU ZKOUŠKU:
Nutnou podmínkou podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce je splnění všech povinností stanovených oborovou radou. Nejpozději s přihláškou předloží student teze disertační práce, jsou-li rozhodnutím oborové rady předepsány. Státní doktorská zkouška pak proběhne nejpozději do roka od podání přihlášky.
Vyžadováno je zvládnutí základního oboru Neurovědy a detailní znalosti dílčí problematiky oboru dle zvolené práce.
Součástí státní doktorské zkoušky je zpravidla rozprava o tezích disertační práce, nestanoví-li oborová rada či oborová komise jinak.
FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI DISERTAČNÍ PRÁCE:
Standardy dizertačních prací na LF MU jsou upraveny směrnicí děkana č. 5/2021
"Pokyny k formálním náležitostem disertačních prací vypracovaných na Lékařské fakultě MU"
Podmínkou přístupu doktoranda k obhajobě disertace jsou nejméně TŘI práce v mezinárodních časopisech s impakt faktorem. Z toho u 2 je nutné prvoautorství, jedna z nich musí být originální. Minimální impakt faktor všech 3 publikací je 1,00. Jedna originální prvoautorská práce musí být ve 2. kvartilu kategorie Web of Science, která se týká tématu dizertační práce. Alternativou jsou 2 prvoautorské originální publikace ve 3. kvartilu kategorie Web of Science, které se týkají tématu dizertační práce (viz Celofakultní podmínky).
Hodnocení průběhu studia jednotlivých studentů probíhá společně formou studentské konference. Účast všech PGS studentů OR Neurovědy je na této konferenci povinná. Na konci prvního roku studia prezentují studenti teze svých dizertačních prací a metodiku dizertačního projektu. V následujících letech prezentují průběh dizertačního projektu, výsledky dílčích analýz, způsob naplňování individuálního plánu a detailní plán na další rok studia. Formou diskuse s ostatními studenty, školiteli a členy oborových komisí dostává student zpětnou vazbu ke svému projektu, jeho event. problémovým místům, doporučení pro pokračování v dalším studiu. Vyjádření komise, složené ze školitelů studentů a členů oborových komisí, pak slouží jako podklad pro hodnocení plnění studijního plánu studenta.
Obhajoba dizertační práce je veřejná a probíhá za účasti studentů, školitelů a členů oborových komisí celého DSP Neurovědy. Takto je podpořena snaha o vyrovnanost kvality dizertačních prací mezi jednotlivými specializacemi programu. Do komise pro obhajobu dizertační práce budou vždy navrhováni členové ze všech specializací DSP Neurovědy, čímž bude posílena nezávislost hodnotící komise a současně i harmonizace práce hodnotících komisí programu.

Studijní a výzkumné povinnosti

Základem doktorského studia na LF MU je systematická práce na disertační práci v pravidelné interakci se školitelem, doplněná o celofakultně platné podmínky pro absolvování postgraduálního studia.
Před obhajobou dizertační práce je nutno splnit níže uvedené povinnosti:
1. splnit požadavky individuálního studijního plánu a semestrálních náplní dle pokynů školitele
2. absolvovat minimálně 4 okruhy kurzů společného celofakultního základu
3. absolvovat oborově specifické kurzy
4. splnit publikační aktivitu minimálně v předepsaném rozsahu
5. absolvovat zahraniční stáž (v délce trvání minimálně 1 měsíce)
6. prezentovat původní data na mezinárodní konferenci
7. složit státní doktorskou zkoušku
8. odevzdat disertační práci
9. získat 240 kreditů za studium
PUBLIKAČNÍ AKTIVITA: 1 prvoautorská publikace originální práce v časopise s hodnotou IF nad mediánem oboru nebo 2 prvoautorské publikace v časopise s hodnotou IF v III. kvartilu dizertačního oboru (Q3). Kategorie WoS oborově odpovídá tématu dizertační práce. Při zařazení kategorie do více oborů se počítá kvartil nejvyššího oboru.
PODÍL NA VÝUCE v maximálním rozsahu 150 hod/4 roky

OKRUHY PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉHO ZÁKLADU:
1. povinným je absolvování kurzu FRESHERS: Skills for Research Careers. Česky hovořící studenti mohou absolvovat kurz Základy vědecké práce AV ČR (v ČJ v Brně)
2. Všem studentům je doporučeno absolvovat předmět Ethics of Biomedical Research.
3. Kurz Acquisition of scientific information, příp. Kurz základů vědecké práce AV ČR.
4. Etické a právní aspekty výzkumu (např. předmět Etika biomedicínského výzkumu, Law, ethics and philosophy of science
5. Organizace výzkumných projektů a klinického hodnocení
6. Analýza dat (např. předmět Analýza klinických dat)
7. Uživatel počítačové sítě

OBOROVĚ SPECIFICKÉ PŘEDMĚTY:
Indikativní nabídka, student volí dle konkrétního zaměření dizertační práce: Neuroanatomie, Neurofyziologie, Neuropsychologie a experimentální psychologie, Neuropsychofarmakologie, Patofyziologie nervového systému, Neurologie, Psychiatrie, Behaviorální farmakologie, Animální modely poruch CNS, Obecná psychologie, Zpracování a analýza signálů a obrazů a Výpočetní neurovědy.
Oborová komise specializace Neurovědy umožňuje pro studenty, zapojené ve výzkumných skupinách CEITEC-MU, stanovit podmínky individuálního studijního plánu tak, aby byly naplněny požadavky „CEITEC PhD School“.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

1. Efekt rTMS na kognitivní funkce u pacientů s neurodegenerativním onemocněním mozku
Archiv: http://is.muni.cz/th/i77zb/


2. Pokročilá protonová magnetická rezonanční spektroskopie: Aplikace v klinickém a základním neurovědním výzkumu
Archiv: http://is.muni.cz/th/xtjf6/


3. Moderní metody rozpoznávání pro analýzu obrazových dat v neuropsychiatrickém výzkumu
Archiv: http://is.muni.cz/th/narnq/


4. Zpracování fMRI dat s využitím souběžně snímaného EEG signálu
Archiv: http://is.muni.cz/th/lpdm3/


5. Využití zobrazení tenzorů difuze (DTI) pro mapovaní strukturální konektivity a mikrostruktury bílé hmoty
Archiv: http://is.muni.cz/th/vw1a8/

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.