Hledáme okna do mozku a mysli jako cesty ke zdraví.

Cíle studijního programu

Cílem doktorského studijního programu Neurovědy je vychovat samostatné vědecké a akademické pracovníky v oborech obecné neurovědy, neurologie a psychiatrie. Tyto obory společně těží z rozvoje znalostí o vztahu mozku a chování, které vyžadují mezioborovou spolupráci z oblasti biologických, technických, psychologických, klinických oborů, mají však přesah i do mnoha sociálních a humanitních oborů. Klíčovou charakteristikou programu Neurovědy je podpora takovéto mezioborové spolupráce. Absolvování DSP Neurovědy umožňuje pokračování akademické kariéry habilitačním a jmenovacím řízením v oborech Neurologie, Psychiatrie a Neurovědy.

DSP Neurovědy je určený absolventům magisterských studijních programů, které umožňují studovat vztah mozku a chování. Program se skládá ze 3 specializací, základní specializace Neurovědy je určena studentům obecných problémů mozku a chování, dvě klinické specializace Neurologie a Psychiatrie pak aplikaci neurovědního výzkumu v oblasti neurologických a duševních poruch.

Program je založený na spolupráci neurovědní komunity na několika brněnských výzkumných institucích, zejména tří neurologických klinik LF MU (I. neurologická klinika, II. neurologická klinika a Klinika dětské neurologie) a Psychiatrické kliniky LF MU, Farmakologického a Anatomického ústavu LF MU, Institutu biostatistiky a analýz LF MU, Neurovědního programu CEITEC-MU, Ústavu přístrojové techniky AV ČR.

Program je úzce propojený se zahraničními pracovišti (UMC Utrecht, Harvard University, Regensburg University...), se kterými se podílí na společných výzkumných projektech, jejichž součástí jsou i témata dizertačních prací doktorských studentů a kde probíhají zahraniční stáže studentů, které jsou standardní součástí jejich curricula.

Metodicky program využívá zejména širokou škálu zobrazovacích metod pro studium funkčních, morfologických a biochemických vlastností mozku (funkční magnetická rezonance - propojení s virtuální realitou, real-time neurofeedback - morfometrické metody - VBM, DBM apod. - magnetická rezonanční spektroskopie a spektroskopické zobrazování, elektrofyziologické metody, včetně unikátních intracerebrálních přístupů) a neurostimulační metody (transkraniální magnetická stimulace, hluboká mozková stimulace, elektrokonvulzivní terapie), Probíhají humánní, animální i in vitro celulární experitmenty. Dále je využívána široká škála behaviorálních a psychologických metod pro popis chování a klinická data. Student je školen jednak v obecných vědeckých dovednostech, získává ale schopnost analyzovat a interpretovat data získaná výše popsanými metodami.

Jednotlivé neurovědní týmy pokrývají následující výzkumná témata, ve kterých jsou také školeni doktorandi:

Sociální a behaviorální neurověda

Parkinsonova nemoc – neurobiologie a klinický management

Epileptologie – neurobiologie a klinický management

Kognitivní poruchy – neurobiologie a klinický management

Poruchy periferního nervového systému – neurobiologie a klinický management

Cerebrovaskulární poruchy – neurobiologie a klinický management

Schizofrenie – neurobiologie a klinický management

Afektivní poruchy – neurobiologie a klinický management

Hraniční porucha osobnosti – neurobiologie a klinický management

Neuropsychologie

Neurostimulační léčba

Neurozobrazovací techniky

Elektrofyziologické techniky

Spojovacím prvkem mezi týmy jsou sdílené technologie, společné pracovní semináře, odborné semináře, výroční konference Ph.D. kandidátů a vzájemné mentorování Ph.D. kandidátů. Studenti jsou motivováni vysokou odbornou kvalitou výzkumu v kompetitivním, ale spolupráci otevřeném prostředí.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Přijímací zkouška proběhne v červnu 2024.
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Odborná přijímací zkouška se koná formou rozpravy k tématu disertační práce, které si uchazeč vybral. Zkušební komise při ní posuzuje odborný zájem, motivaci, znalost oboru a celkovou připravenost uchazeče k doktorskému studiu.

  Při hodnocení uchazeče bere zkušební komise v úvahu také materiály dodané jako přílohy přihlášky, odborný životopis, doplňující informace a zejména vyjádření navrženého školitele.

  Součástí přijímacích pohovorů je také ověření úrovně angličtiny uchazeče (posuzuje přijímací komise dle standardů oborů doktorského studia).

Studium

 • Cíle

  Cílem doktorského studijního programu Neurovědy je vychovat samostatné vědecké a akademické pracovníky v oborech obecné neurovědy, neurologie a psychiatrie. Tyto obory společně těží z rozvoje znalostí o vztahu mozku a chování, které vyžadují mezioborovou spolupráci z oblasti biologických, technických, psychologických, klinických oborů, mají však přesah i do mnoha sociálních a humanitních oborů. Klíčovou charakteristikou programu Neurovědy je podpora takovéto mezioborové spolupráce. Absolvování DSP Neurovědy umožňuje pokračování akademické kariéry habilitačním a jmenovacím řízením v oborech Neurologie, Psychiatrie a Neurovědy.

  DSP Neurovědy je určený absolventům magisterských studijních programů, které umožňují studovat vztah mozku a chování. Program se skládá ze 3 specializací, základní specializace Neurovědy je určena studentům obecných problémů mozku a chování, dvě klinické specializace Neurologie a Psychiatrie pak aplikaci neurovědního výzkumu v oblasti neurologických a duševních poruch.

  Program je založený na spolupráci neurovědní komunity na několika brněnských výzkumných institucích, zejména tří neurologických klinik LF MU (I. neurologická klinika, II. neurologická klinika a Klinika dětské neurologie) a Psychiatrické kliniky LF MU, Farmakologického a Anatomického ústavu LF MU, Institutu biostatistiky a analýz LF MU, Neurovědního programu CEITEC-MU, Ústavu přístrojové techniky AV ČR.

  Program je úzce propojený se zahraničními pracovišti (UMC Utrecht, Harvard University, Regensburg University...), se kterými se podílí na společných výzkumných projektech, jejichž součástí jsou i témata dizertačních prací doktorských studentů a kde probíhají zahraniční stáže studentů, které jsou standardní součástí jejich curricula.

  Metodicky program využívá zejména širokou škálu zobrazovacích metod pro studium funkčních, morfologických a biochemických vlastností mozku (funkční magnetická rezonance - propojení s virtuální realitou, real-time neurofeedback - morfometrické metody - VBM, DBM apod. - magnetická rezonanční spektroskopie a spektroskopické zobrazování, elektrofyziologické metody, včetně unikátních intracerebrálních přístupů) a neurostimulační metody (transkraniální magnetická stimulace, hluboká mozková stimulace, elektrokonvulzivní terapie), Probíhají humánní, animální i in vitro celulární experitmenty. Dále je využívána široká škála behaviorálních a psychologických metod pro popis chování a klinická data. Student je školen jednak v obecných vědeckých dovednostech, získává ale schopnost analyzovat a interpretovat data získaná výše popsanými metodami.

  Jednotlivé neurovědní týmy pokrývají následující výzkumná témata, ve kterých jsou také školeni doktorandi:

  Sociální a behaviorální neurověda

  Parkinsonova nemoc – neurobiologie a klinický management

  Epileptologie – neurobiologie a klinický management

  Kognitivní poruchy – neurobiologie a klinický management

  Poruchy periferního nervového systému – neurobiologie a klinický management

  Cerebrovaskulární poruchy – neurobiologie a klinický management

  Schizofrenie – neurobiologie a klinický management

  Afektivní poruchy – neurobiologie a klinický management

  Hraniční porucha osobnosti – neurobiologie a klinický management

  Neuropsychologie

  Neurostimulační léčba

  Neurozobrazovací techniky

  Elektrofyziologické techniky

  Spojovacím prvkem mezi týmy jsou sdílené technologie, společné pracovní semináře, odborné semináře, výroční konference Ph.D. kandidátů a vzájemné mentorování Ph.D. kandidátů. Studenti jsou motivováni vysokou odbornou kvalitou výzkumu v kompetitivním, ale spolupráci otevřeném prostředí.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • rozumět teoriím, konceptům a metodám, které reprezentují aktuální oborové trendy na mezinárodní úrovni;
  • zastávat pozici vědeckého postdoktorandského pracovníka v zahraniční laboratoři;
  • zastávat pozici akademického pracovníka - odborného asistenta - v oboru své specializace.
  • velmi dobře se orientovat v oblasti etiky vědecké práce a konkrétních etických problémů své specializace;
  • samostatně navrhovat a provádět výzkum ve všech fázích;
  • vyhodnotit a interpretovat výsledky experimentální práce;
  • prezentovat výsledky na mezinárodní konferenci;
  • připravit vědecký článek a publikovat v mezinárodním vědeckém časopise;
  • připravit kompetitivní grantovou žádost.
  • odborně vést studenty;
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent doktorského studijního programu Neurovědy bude schopný pokračovat v akademické kariéře jako odborný asistent v konkrétní studované specializaci (Psychiatrie, Neurologie, Neurovědy), s perspektivou navazujícího habilitačního a jmenovacího řízení v uvedených oborech. Uplatní se tedy jako akademický pracovník lékařské fakulty a dále v hraničních biotechnologických, humanitních a sociálních oborech. Dále může pokračovat ve vědecké kariéře v pozici postdoktoranda v neurovědních laboratořích výzkumných institucí. Vzhledem k excelentnímu technologickému a personálnímu zázemí programu je pravděpodobné působení v zahraničních výzkumných skupinách.

 • Praxe

  Praxe je získávána jednak prací ve výzkumné skupině, ve které student působí, dále v rámci sdílené infrastruktury (zkušenost s užíváním neurozobrazovací, elektrofyziologickou, neurostimulační aj. technologií a prací s daty) a v případě klinických specializací v partnerských zdravotnických zařízeních (Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice U sv. Anny).

 • Standardy kvalifikačních prací

  Standardy dizertační práce jsou stanoveny celofakultní směrnicí. Je podporováno předkládání prací v anglickém jazyce v rámci snahy o internacionalizaci oponentského řízení dizertačních prací.

  Standardy dizertačních prací na LF MU jsou upraveny směrnicí děkana č. 5/2021

  "Pokyny k formálním náležitostem disertačních prací vypracovaných na Lékařské fakultě MU"

  https://www.med.muni.cz/do/med/uredni_deska/pravni_normy/smernice_dekana/2021/VYPRACOVANYCH_NA_LEKARSKE_FAKULTE_MU

Základní údaje

Zkratka
D-NEUR
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

64
počet aktivních studentů
41
počet závěrečných prací

Lékařská fakulta
Program zajišťuje