LF DMORF Morfologie buněk a tkání
Název anglicky: Cell and Tissue Morphology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-BIOM Biomedicínské vědy

OKRUHY PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉHO ZÁKLADU:

1. Anglický jazyk – povinný pro všechny studenty, ukončen zkouškou s úrovní znalostí minimálně C1 (samostatná příprava, v případě potřeby si mohou studenti své jazykové kompetence rozšířit v předmětech Akademické psaní v angličtině a Prezentační dovednosti v angličtině.)

2. Vědecké informace, medicína založená na důkazech (např. předmět Zdravotnictví založené na vědeckých důkazech)

3. Etické a právní aspekty výzkumu (např. předmět Etika biomedicínského výzkumu, Law, ethics and philosophy of science

4. Organizace výzkumných projektů a klinického hodnocení (např. předmět Plánování, organizace a hodnocení klinických studií)

5. Analýza dat (např. předmět Analýza klinických dat)

6. Publikační, prezentační a grantové dovednosti (např. předmět The art of research and scientific writing)

7. Uživatel počítačové sítě OBOROVĚ SPECIFICKÉ PŘEDMĚTY (nabídka povinně volitelných a volitelných) - Anatomie I, II (povinný pro absolventy nelékařských oborů) - Histologie a embryologie I, II (povinný pro absolventy nelékařských oborů) - Metody makroskopických a preparačních technik (PV) - Metody in vitro a ex vivo studia buněk a tkání (PV) - Základy EM a SEM techniky (PV) - Fluorescenční a konfokální mikroskopie (PV) - Histochemické a imunohistochemické techniky v morfologii buněk a tkání (PV) - Kmenové buňky a regenerativní medicína (V) - Regenerační procesy v nervové soustavě (V) - Klinická embryologie závažných vývojových vad (V) - Klinické aspekty vývoje gamet a časné embryogeneze Ostatní povinnosti studenta a kurikulum doktorského studijního programu jsou detailně popsány v Sebehodnoticí zprávě (nedostatek místa v IS MU) a na www.med.muni.cz

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.