PřF TEFYK Teoretická fyzika
Název anglicky: Theoretical Physics
doktorský kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-FY_ Fyzika

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní doktorská zkouška prověřuje rozsah a hloubku uchazečových znalostí problematiky obecných matematicko-fyzikálních disciplín souvisejících s tématem disertační práce a jeho schopnost přistupovat tvůrčím způsobem k řešení problémů obecného charakteru, od jejich fyzikální formulace a řešení s použitím přiměřeného matematického aparátu k interpretačním závěrům. V souladu s tím jsou okruhy zkoušky, spadající tematicky do oblastí studovaných v rámci individuálních plánů, formulovány pro jednotlivého uchazeče tak, aby tvořily skutečnou nadstavbu magisterského studia.

Základem je všeobecný přehled v teoretické fyzice (podstatné části prvních pěti dílů kursu Landaua a Lifšice). Základy doplňují podrobné znalosti v oblastech, které bezprostředně souvisejí s tématem disertace v rozsahu odborné monografie.

Součástí státní doktorské zkoušky je rovněž prezentace studenta o problematice a stavu zpracování jeho disertační práce, přednesená v úvodní části státní doktorské zkoušky v časovém rozsahu cca 15 minut a následná rozprava. V rámci této části zkoušky může student předložit výsledky své odborné práce v rámci publikací v odborných vědeckých publikací a sborníků z konferencí. Konkrétní téma zkoušky spadající do jeho užší specializace obdrží uchazeč nejméně 4 týdny dní před termínem zkoušky, dle ustanovení čl. 32 odst. 4 SaZŘ.

Studijní a výzkumné povinnosti

Příprava disertační práce probíhá po celou dobu studia a činí minimálně 60% pracovní zátěže. Nejpozději do druhého semestru vytvoří student svůj individuální studijní plán (ISP) a předloží ho ke schválení oborové komisi.
Nejpozději do třetího roku studia, tj. do konce 6. semestru, student:
- absolvuje všechny předměty teoretické přípravy (povinné a zvolené po dohodě se školitelem v ISP), tvoří zhruba 20% pracovní zátěže (bod 4 doporučeného ISP) s výjimkou seminářů
- představí výsledky své práce (přednáška v angličtině) na ústavním semináři (bod 5 ISP)
- prokáže splnění povinností jazykové kompetence (bod 6 ISP)
- splní povinnosti spojené s pedagogickým rozvojem, maximálně 10% pracovní zátěže (bod 8 ISP)

Do konce studia, ideálně do konce standardní doby studia, tj. do konce 8. semestru, student:
- splní povinnost prezentace na zahraniční konferenci (bod 3 ISP)
- absolvuje nejméně měsíční stáž v zahraničí. Po dobu zahraniční stáže nemusí navštěvovat semináře ústavu.
- publikuje své výsledky v mezinárodním vědeckém časopise, tvoří 10% celkové pracovní zátěže (bod 2 ISP)
- zpracuje disertační práci a předloží žádost o obhajobu disertační práce (body 1 a 2 ISP)

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

SIM(2) supersymmetry, Mgr. Jiří Vohánka, Vedoucí práce: prof. Rikard von Unge, Ph.D.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F6730Seminář ÚTFA R. von Ungez 0/1/02*8 --
16 kreditů

Volitelné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:FA015Statistical Physics of Particles and Fields R. von Ungez 2/1/04 2-
PřF:FA020The Standard Model of Particle Physics R. von Ungez 2/1/04 2-
PřF:FA025The Standard Model of Cosmology R. von Ungez 2/1/04 2-
PřF:FA040Advanced mathematical methods in theoretical physics T. Tyck 1/1/03 2-
PřF:FB035Selected Chapters in Modern Optics R. von Ungek 1/1/03 2-
PřF:FC210Advanced Quantum Field Theory R. von Ungez 3/0/04 4-
PřF:FK020Elektrodynamika pevných látek J. Humlíčekzk 2/1/03+2 2-
PřF:FK110Propagátory a diagramatické poruchové přístupy ve fyzice kondenzovaných látek D. Munzarzk 2/1/03+2 3-
PřF:FK120Fyzika silně korelovaných elektronových systémů D. Munzarzk 2/1/03+2 4-
PřF:FK130Simulace Monte Carlo jako numerický nástroj D. Munzarzk 2/1/03+2 3-
42 kreditů