LF DRAZO Radiologie - zobrazovací metody
Název anglicky: Radiology
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: LF D-ZOBR Zobrazovací metody a lékařská fyzika

OKRUHY PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉHO ZÁKLADU:

1. Anglický jazyk – povinný pro všechny studenty, ukončen zkouškou s úrovní znalostí minimálně C1 (samostatná příprava, v případě potřeby si mohou studenti své jazykové kompetence rozšířit v předmětech Akademické psaní v angličtině a Prezentační dovednosti v angličtině.)

2. Vědecké informace, medicína založená na důkazech (např. předmět Zdravotnictví založené na vědeckých důkazech)

3. Etické a právní aspekty výzkumu (např. předmět Etika biomedicínského výzkumu, Law, ethics and philosophy of science

4. Organizace výzkumných projektů a klinického hodnocení (např. předmět Plánování, organizace a hodnocení klinických studií)

5. Analýza dat (např. předmět Analýza klinických dat)

6. Publikační, prezentační a grantové dovednosti (např. předmět The art of research and scientific writing)

7. Uživatel počítačové sítě

OBOROVĚ SPECIFICKÉ PŘEDMĚTY: Pro studenty doktorského studia budou na Klinice radiologie a nukleární medicíny Lékařské fakulty Masarykovy university organizovány samostatné přednášky a semináře, které se budou týkat aktuální problematiky oboru. Tyto samostatné přednášky budou vedeny renomovanými odborníky v oboru a účast na nich bude povinná, nemají charakter klasické výuky, termíny jsou stanoveny přednášejícími a do studijního plánu jsou zařazeny na základě dohody se školitelem. Indikativní nabídka volitelných kurzů: Základy PACS a zpracování digitální dokumentace (3D rekonstrukce, virtuální radiologie), Kontrastní látky v radiologických zobrazovacích metodách a ultrazvuku – přehled a nové trendy, Základy MR techniky, Lékařská a zdravotnická biofyzika, Experiment v intervenční radiologii, Funkční MR, PET-MR, Molekulární zobrazování a patologicko-radiologické korelace v onkologii, Příprava prezentace v radiologii. Studenti doktorského studijního programu povinně absolvují odborné semináře Radiologické společnosti ČLS JEP. Zároveň jim bude umožněna účast na školících akcích, které souvisí s tématem disertace.

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.