FF FBHIpCZV Historie
Název anglicky: History
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-HI_ Historie

Úvodní informace / Pokyny

Bakalářský program Historie je podle zákona č. 111/98 Sb. realizován kromě formy řádného studia také jako placené celoživotní vzdělávání formou celoživotního studijního plánu a toto celoživotní vzdělávání je určeno zejména pro potencionální zájemce o budoucí řádné studium tohoto programu na FF MU. Pokud uchazeč v rámci podmínek celoživotního vzdělávání (viz níže) úspěšně absolvuje celoživotní studijní plán, může být přijat do řádného prezenčního studia tohoto programu a všechny studijní výsledky mu budou uznány. Bližší informace podá studijní oddělení děkanátu FF MU.

Realizace celoživotního vzdělávání

Celoživotní plán programu je dvousemestrální a lze jej realizovat pouze v rámci prezenční formy, studenti navštěvují předměty vypisované pro prezenční studium bakalářského programu Historie. (Prezenční studium, tj. denní, je založeno na pravidelné a přímé výuce.)

Podmínky přijetí do celoživotního vzdělávání

 • podání přihlášky v termínu 1. 4. - 31. 7.
 • ukončená SŠ (do e-přihlášky se dokládá úřední konverze maturitního vysvědčení)
 • max. počet přijatých: 5 (rozhoduje pořadí dle podání přihlášky)

Rámcové podmínky celoživotního vzdělávání

Frekventanti absolvují předměty za stejných podmínek jako studenti řádného studia:

 1. Předměty navštěvují spolu s řádnými studenty.
 2. Příslušné předměty si zapisují na začátku semestru.
 3. Předměty ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období.

Cena

Posluchač musí získat v rámci celoživotního vzdělávání minimálně 42 kreditů typu povinných předmětů a 18 povinně volitelných předmětů.
Celkem: 60 kreditů x 600,- Kč, tj. 36.000,- Kč, max. ve dvou splátkách vždy na začátku semestru. Při absolvování většího počtu předmětů než je předepsané, doporučené (optimální), penzum, platí posluchač za tyto předměty navíc (dle počtu kreditů).

Efekt celoživotního vzdělávání

Absolventi CŽV mohou být přijati k řádnému bakalářskému studiu za následujících podmínek:

 1. Podmínky oboru
  • Úspěšné absolvování povinných předmětů (HIAb01, HIAb01I, HIAb01II, HIAb02, HIAb03, HIAb04, HIAb06, HIAb06u, HIAb05, HIAb06a, HIAb06b, HIAb06c, HIAb06, HIAb07u, HIAb12) a získání 18 kreditů z povinně volitelných předmětů.
 2. Podmínka obecná
  • Je nutné se přihlásit obvyklým způsobem k přijímacímu řízení do řádného studia a po úspěšném absolvování celoživotního vzdělávání požádat o prominutí přijímací zkoušky.
   • Poznámka 1: O přijetí rozhoduje děkan/ka na základě vyjádření ústavu.
   • Poznámka 2: V případě přijetí k řádnému prezenčnímu studiu se na základě elektronické žádosti uznávají absolvované předměty, a to v plném rozsahu.

Frekventanti si vyzkouší systém univerzitního studia a otestují i míru svého studijního zájmu a dispozic.

Výukový program CŽV má význam dlouhodobého a soustředěného přípravného kursu, který může radikálně zvýšit šance u přijímací zkoušky.

Praktické pokyny pro zájemce

 1. Nahlédněte na webové stránky http://www.historie.phil.muni.cz/ získáte bližší informace o Historickém ústavu.
 2. Podrobné údaje o studiu Historie najdete na adrese: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/24455-historie.
 3. Na adrese https://is.muni.cz/predmety/katalog?volby=fakulta:1421 si podle názvu nebo kódu jednotlivých předmětů můžete vyhledat podrobné anotace každého předmětu a informace o vyučujícím. U nabízených předmětů si všimněte také rozvrhového termínu předmětu (tyto informace aktuálně sledujte na webových stránkách).
 4. Podejte v příslušných termínech elektronickou přihlášku, která je dostupná na adrese https://is.muni.cz/prihlaska/. Zde najdete veškeré pokyny nutné pro správné vyplnění a odeslání přihlášky. Následně obdržíte informaci o přijetí/nepřijetí a případné další pokyny k zápisu a průběhu vzdělávání.
 5. V případě nejasností se obracejte na referentku pro celoživotní vzdělávání, paní Hanu Holmanovou (tel. 549 49 32 37, e-mail: czv@phil.muni.cz).

Důležité odkazy:

Informace o období semestru
https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/vzdelavani-po-cely-zivot
Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně
Směrnice Filozofické fakulty MU č. 3/2019 o realizaci programů celoživotního vzdělávání na FF MU


Podzimní semestr

Povinné předměty

Posluchač zapisuje všechny uvedené povinné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HIAb01Úvod do studia dějepisu M. Wihodak 2/0/04 1Z
FF:HIAb01IProseminář I T. Malýz 0/2/03 1Z
FF:HIAb02Úvod do historikovy práce M. Wihodak 0/0/0 blokově.3 1-
FF:HIAb03Dějiny pravěku K. Šabatovázk 2/0/03 1-
FF:HIAb04Pomocné vědy historické L. Führerzk 1/1/03 1-
FF:HIAb06uÚvod do studia středověkých dějin L. Jank 1/1/03 1Z
19 kreditů

Povinně volitelné předměty

Z uvedené nabídky povinně volitelných předmětů zapisuje posluchač takový počet předmětů, aby za celé dva semestry celoživotního vzdělávání splnil celkový počet minimálně 60 kreditů všech typů.
Doporučený počet kreditů za povinně volitelné předměty v podzimním semestru je alespoň 12.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HIB003bFormování novodobých balkánských národů (19. stol. - 1918) L. Hladkýk 2/0/03 1-
FF:HIB004bVenkov českých zemí v raném novověku B. Chocholáčk 1/1/03 1-
FF:HIB012bKulturní dějiny vína M. Markelk 2/0/03 1-
FF:HIB014bNáboženství a kultura Ruska 18. století v politických souvislostech R. Vlčekk 2/0/03 1-
FF:HIB028bRozšiřování EU (ES) jako historický proces (1960-2010) V. Goněck 2/0/03 1-
FF:HIB029bKomunistická strana Československa od založení po pražské jaro V. Kaškaz 0/2/03 1-
18 kreditů

Jarní semestr

Povinné předměty

Posluchač zapisuje všechny uvedené povinné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HIAb01IIProseminář II T. Malýzk 0/2/03 2Z
FF:HIAb05Dějiny starověku J. Bednaříkovázk 2/0/03 2-
FF:HIAb06Zkouška ze středověkých dějin L. Janzk 0/0/02 2P
FF:HIAb06aStředověké dějiny východní Evropy P. Bočekz 1/1/03 2P
FF:HIAb06bStředověké dějiny českých zemí L. Janz 0/0/03 2P
FF:HIAb06cStředověké dějiny západní Evropy M. Wihodaz 1/1/03 2P
FF:HIAb07uÚvod do dějin raného novověku T. Knozk 1/1/03 2Z
FF:HIAb12Historická geografie T. Dvořákk 1/1/03 2-
23 kreditů

Povinně volitelné předměty

Z uvedené nabídky povinně volitelných předmětů zapisuje posluchač takový počet předmětů, aby za celé dva semestry celoživotního vzdělávání splnil celkový počet minimálně 60 kreditů všech typů.
Doporučený počet kreditů za povinně volitelné předměty v jarním semestru je alespoň 6.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HIB001bBoj o investituru M. Wihodak 1/1/03 2-
FF:HIB010bČeské ženské hnutí v první polovině 20. století D. Nečasováz 0/2/03 2-
FF:HIB011bKapitoly ke studiu totalitarismu a politických náboženství J. Německ 1/1/03 2-
FF:HIB023bJihovýchod Evropy ve stínu osmanského půlměsíce (15. - 18. století) L. Hladkýk 2/0/03 2-
FF:HIB024bVenkovské obyvatelstvo českých zemí v raně novověkých pramenech B. Chocholáčk 1/1/03 2-
FF:HIB031bMikuláš II. a jeho "přítel" Rasputin. Krize a pád ruského imperia R. Vlčekk 2/0/03 2-
FF:HIB032bHospodářské a politické dějiny západní Evropy 1945 - současnost V. Goněck 2/0/03 2-
FF:HIB043bTěšínsko ve 20. století J. Friedlk 2/0/03 2-
24 kreditů