FF FBHIpCZV Historie
Název anglicky: History
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-HI_ Historie

Úvodní informace / Pokyny

Bakalářský program Historie je podle zákona č. 111/98 Sb. realizován kromě formy řádného studia také jako placené celoživotní vzdělávání formou jednooborového celoživotního studijního plánu a toto celoživotní vzdělávání je určeno zejména pro potencionální zájemce o budoucí řádné studium tohoto programu na FF MU.
Celoživotní vzdělávání je určeno pro uchazeče, kteří v daném akademickém roce aktuálně absolvovali přijímací řízení na FF MU do programu Historie, splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů.

Efekt celoživotního vzdělávání

 • Pokud uchazeč v rámci podmínek celoživotního vzdělávání (viz níže) úspěšně absolvuje celoživotní studijní plán, může být přijat do řádného prezenčního studia tohoto programu a všechny studijní výsledky mu budou uznány. Bližší informace podá studijní oddělení děkanátu FF MU.
 • Frekventanti si vyzkouší systém univerzitního studia a otestují i míru svého studijního zájmu a dispozic.
 • Výukový program CŽV má význam dlouhodobého a soustředěného přípravného kursu, který může radikálně zvýšit šance u přijímací zkoušky.

Podmínky přijetí do celoživotního vzdělávání

 • podání přihlášky v termínu 1. 4. - 31. 7.
 • ukončená SŠ (uchazeči navržení na přijetí budou vyzváni k doložení úřední konverze maturitního vysvědčení do e-přihlášky)
 • kritérium přijetí: budou přijati pouze uchazeči, kteří v daném akademickém roce aktuálně absolvovali přijímací řízení na FF MU do programu Historie, splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů. Tito uchazeči budou přijímáni do kapacitního limitu v pořadí podle výsledků této přijímací zkoušky.
 • max. počet přijatých: 5

Realizace celoživotního vzdělávání

Celoživotní plán programu je dvousemestrální a lze jej realizovat pouze v rámci prezenční formy, studenti navštěvují předměty vypisované pro prezenční studium bakalářského programu Historie. (Prezenční studium, tj. denní, je založeno na pravidelné a přímé výuce.)

Rámcové podmínky celoživotního vzdělávání

Frekventanti absolvují předměty za stejných podmínek jako studenti řádného studia:
 1. Předměty navštěvují spolu s řádnými studenty.
 2. Příslušné předměty si zapisují na začátku semestru.
 3. Předměty ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období.

Cena

Posluchač musí získat v rámci celoživotního vzdělávání minimálně 42 kreditů typu povinných předmětů a minimálně 3 kredity typu povinně volitelných předmětů. V rámci celoživotního vzdělávání se nezapisují předměty společného předmětového základu (akademické předměty, cizí jazyk a tělocvik).
Celkem: minimálně 45 kreditů x 600 Kč, tj. 27.000 Kč, max. ve dvou splátkách vždy na začátku semestru. Při absolvování většího počtu předmětů než je předepsané, doporučené (optimální), penzum, platí posluchač za tyto předměty navíc (dle počtu kreditů).

Podmínky přijetí z celoživotního vzdělávání do řádného studia

Absolventi CŽV mohou být přijati k řádnému bakalářskému studiu za následujících podmínek:
 1. Podmínky programu
  • Úspěšné absolvování povinných předmětů (HIAb01, HIAb01I, HIAb01II, HIAb02, HIAb03, HIAb04, HIAb06u, HIAb05, HIAb06zc, HIAb06od, HIAb07u, HIAb12) a získání 3 kreditů z povinně volitelných předmětů - viz níže aktuální nabídka předmětů.
 2. Podmínka obecná
  • Je nutné se přihlásit obvyklým způsobem k přijímacímu řízení do řádného studia a po splnění podmínek celoživotního vzdělávání požádat o upuštění od přijímací zkoušky.
   • Poznámka 1: O přijetí rozhoduje děkan/ka na základě splnění podmínek CŽV.
   • Poznámka 2: V případě přijetí k řádnému prezenčnímu studiu se na základě elektronické žádosti uznávají absolvované předměty, a to v plném rozsahu.

Praktické pokyny pro zájemce

 1. Nahlédněte na webové stránky http://www.historie.phil.muni.cz/ získáte bližší informace o Historickém ústavu.
 2. Podrobné údaje o studiu Historie najdete na adrese: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/24455-historie.
 3. Na adrese https://is.muni.cz/predmety/katalog?volby=fakulta:1421 si podle názvu nebo kódu jednotlivých předmětů můžete vyhledat podrobné anotace každého předmětu a informace o vyučujícím. U nabízených předmětů si všimněte také rozvrhového termínu předmětu (tyto informace jsou zveřejňovány k 1. 7. pro podzimní semestr a k 2. 1. pro jarní semestr).
 4. Podejte v příslušných termínech elektronickou přihlášku, která je dostupná na adrese https://is.muni.cz/prihlaska/. Zde najdete veškeré pokyny nutné pro správné vyplnění a odeslání přihlášky. Následně obdržíte informaci o přijetí/nepřijetí a případné další pokyny k zápisu a průběhu vzdělávání.
 5. V případě nejasností se obracejte na referentku pro celoživotní vzdělávání, paní Hanu Holmanovou (tel. 549 49 32 37, e-mail: czv@phil.muni.cz).

Důležité odkazy:

Informace o období semestru
https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/vzdelavani-po-cely-zivot
Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně
Směrnice Filozofické fakulty MU č. 3/2019 o realizaci programů celoživotního vzdělávání na FF MU


Aktuální nabídka předmětů pro podzimní semestr

Pro splnění podmínek CŽV musí účastník získat v podzimním semestru všech 19 kreditů typu povinných předmětů a minimálně 3 kredity typu povinně volitelných předmětů z aktuální nabídky předmětů.
Pro postup do dalšího semestru musí účastník získat minimálně 20 kreditů za úspěšně ukončené předměty.

Povinné předměty

Pro splnění podmínek CŽV musí účastník úspěšně absolvovat všechny uvedené povinné předměty a získat tak všech 19 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HIAb01Úvod do studia dějepisu M. Wihodak 2/0/04 1-
FF:HIAb01IProseminář I T. Malýz 0/2/03 1-
FF:HIAb02Úvod do historikovy práce M. Wihodak 0/0/0 blokově.3 1-
FF:HIAb03Dějiny pravěku K. Šabatovázk 2/0/03 1-
FF:HIAb04Pomocné vědy historické O. Schmidtzk 1/1/03 1-
FF:HIAb06uÚvod do studia středověkých dějin L. Jank 1/1/03 1-
19 kreditů

Povinně volitelné předměty

Pro splnění podmínek CŽV musí účastník úspěšně absolvovat alespoň 1 předmět z uvedené nabídky a získat tak minimálně 3 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HIB003bFormování novodobých balkánských národů (19. stol. - 1918) L. Hladkýk 2/0/03 1-
FF:HIB004bVenkov českých zemí v raném novověku B. Chocholáčk 1/1/03 1-
FF:HIB012bKulturní dějiny vína M. Markelk 2/0/03 1-
FF:HIB014bNáboženství a kultura Ruska 18. století v politických souvislostech R. Vlčekk 2/0/03 1-
FF:HIB029bKomunistická strana Československa od založení po pražské jaro V. Kaškaz 0/2/03 1-
15 kreditů

Aktuální nabídka předmětů pro jarní semestr

Pro splnění podmínek CŽV musí účastník získat v jarním semestru všech 23 kreditů typu povinných předmětů.
Povinně volitelné předměty si může zapsat nad rámec CŽV.

Povinné předměty

Pro splnění podmínek CŽV musí účastník úspěšně absolvovat všechny uvedené povinné předměty a získat tak všech 23 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HIAb01IIProseminář II T. Malýzk 0/2/03 2-
FF:HIAb05Dějiny starověku M. Habajzk 2/0/03 2-
FF:HIAb06odObecné dějiny středověku M. Wihodazk 1/1/05 2-
FF:HIAb06zcStředověké dějiny českých zemí L. Janzk 1/1/06 2-
FF:HIAb07uÚvod do dějin raného novověku T. Malýk 1/1/03 2-
FF:HIAb12Historická geografie T. Dvořákk 1/1/03 2-
23 kreditů

Povinně volitelné předměty

Povinně volitelné předměty si může zapsat účastník nad rámec povinností CŽV.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HIB023bJihovýchod Evropy ve stínu osmanského půlměsíce (15. - 18. století) L. Hladkýk 2/0/03 2-
FF:HIB031bMikuláš II. a jeho "přítel" Rasputin. Krize a pád ruského imperia R. Vlčekk 2/0/03 2-
FF:HIB043bTěšínsko ve 20. století J. Friedlk 2/0/03 2-
9 kreditů