Technologií k budoucnosti

Představení studijního programu

Zajímá vás informatika či výpočetní technika? Přemýšlíte, jak jsou všudypřítomné digitální systémy vytvářeny a řízeny? Potkali jste se s programováním nebo máte zájem pořádně pochopit, co to vlastně obnáší? Pokud alespoň jedno z tohoto platí, nebo jste prostě zvědaví a rádi řešíte praktické problémy, má pro vás Masarykova univerzita vhodný studijní program - Programování a vývoj aplikací.

Čeká vás studium principů technické realizace základních počítačových aspektů, a to od hardwarového vybavení přes operační systémy a síťování až po zásady bezpečného a efektivního uložení dat. Současně získáte i znalosti základů matematiky a teorie informatiky. Studium kombinuje přednášky se semináři a s průběžným praktickým ověřováním vašich znalostí a dovedností. V oboru je také k dispozici množství zpravidla finančně ohodnocených možností praxe, případně se můžete zapojit do semestrálního projektu na naší fakultě. To vše vás plně připraví pro budoucí práci programátora, vývojáře či správce počítačových systémů.

Absolventi tohoto studijního programu mají vždy z čeho vybírat! Program vás výborně připraví zejména na pozice vývojářů či správců počítačových a informačních systémů. Možnosti uplatnění jsou však mnohem širší, protože vaše schopnost řešit praktické problémy bude mimořádně ceněná.

Během studia budete mít možnost se zapojit do práce řady laboratoří na fakultě, začít se podílet na výzkumných aktivitách učitelů nebo spolupráci s komerční firmou, která je průmyslovým partnerem fakulty.

Je studium programu pro vás?

Zcela jistě ano! Pokud vás zaujal první odstavec a pokud hledáte studium, které není postaveno na schopnosti pamatovat si fakta, ale které bude rozvíjet vaše schopnosti systematického myšlení. Studium nevyžaduje, abyste již uměli programovat. Stačí, že máte otevřenou hlavu, je vám blízké logické myšlení a baví vás matematika.

Jestli během studia prvního ročníku zjistíte, že vás více zajímá teorie, pak můžete zcela bezproblémově přestoupit do sesterského studijního programu Informatika.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2022/2023
Termín podání do půlnoci 28. 2. 2022

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Bakalářské studium
  Uchazeči absolvují Test studijních předpokladů na MU. Bližší informace naleznete zde: http://www.muni.cz/study/admission/bachelor_test
  Uchazečům do jednooborového studia Informatika, Programování a vývoj aplikací nebo Kyberbezpečnost bude prominuta přijímací zkouška v případě, že mají toto studium označeno jako první prioritu, nebyli již dříve zapsaní k bakalářskému studiu na FI MU a řádně doloží splnění některého z následujících kritérií:
  a) výsledek Národní srovnávací zkoušky ze všeobecných studijních předpokladů (Obecné studijní předpoklady v češtině, Všeobecné študijné predpoklady ve slovenštině) konané nejpozději do termínu TSP včetně mezi 20 % nejlepších,
  b) výsledek Národní srovnávací zkoušky z matematiky konané nejpozději do termínu TSP včetně mezi 45 % nejlepších,
  c) výsledek zkoušky SAT I z matematiky alespoň 580 bodů,
  c) výsledek u AP (Advanced Placement) zkoušky z některého předmětu z oblasti STEM (Science, Technology, Engineering and Math) na úrovni 4 nebo 5,
  d) výsledek ve standardizovaném vstupním testu IQ prováděném společností Mensa ČR nebo Mensa SR odpovídá alespoň IQ 130 a současně studijní průměr na střední škole za poslední 4 roky ze všech předmětů nakonci školního roku(u posledního ročníku se počítá výsledek v pololetí)jejich studia není horší než 1,5
  e) finalista Středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti (pořádané AFCEA,https://www.kybersoutez.cz/),
  f) úspěšný řešitel alespoň okresního kola (pokud soutěž nemá okresní kolo, tak kola krajského)středoškolské odborné soutěže v České republice zařazených do programu Excelence SŠ z následujícího seznamu: Matematická olympiáda (kategorie A, B, P), Fyzikální olympiáda (kategorie A, B), Chemická olympiáda (kategorie A, B), Astronomická olympiáda (kategorie A, B), Biologická olympiáda (kategorie A, B), Logická olympiáda (kategorie C), Soutěž v programování (kategorie SŠ - programovací jazyky mládež, SŠ - programování webu), nebo úspěšný řešitel alespoň krajského kola středoškolské odborné soutěže na Slovensku z následujícího seznamu: Matematická olympiáda (kategória A), Olympiáda v informatike (kategória A), Fyzikálna olympiáda (kategórie A, B), Chemická olympiáda (kategória A), Biologická olympiáda (kategória A), ZENIT v programování (kategórie A, Web Developer, Graphic Designer),
  g) úspěšný řešitel krajského kola Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v oborech matematika a statistika; fyzika; chemie; elektrotechnika, elektronika telekomunikace; informatika.,
  h) úspěšný řešitel korespondenčního semináře z informatiky organizovaného FI MU
  stačí tato kvalifikace pro úspěšné absolvování přijímací zkoušky s plným počtem bodů. Uchazeči splňující kterékoliv z uvedených kritérií mohou být na základě vlastní písemné žádosti, ve které doloží splnění příslušného kritéria, zproštěni povinnosti konat písemnou zkoušku a budou o tomto rozhodnutí písemně uvědoměni. https://www.fi.muni.cz/admission/guide.html
 • Doporučená literatura ke zkouškám v tomto studijním programu
  S výjimkou seznámení se se staršími variantami TSP není doporučena žádná speciální přípravná literatura. Varianty TSP z předchozích přijímacích řízení najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Studium

 • Cíle

  Bakalářský studijní program Programování a vývoj aplikací je zaměřen na technologii návrhu, tvorby, implementace a údržby programového vybavení a v přiměřené míře i technického vybavení moderních počítačových systémů a zařízení počítači řízených. Absolventi programu získají základní znalosti pokrývající celý životní cyklus počítačových systémů, od základů počítačových architektur, programování a softwarového inženýrství přes počítačové sítě a operační systémy až po vývoj vestavěných systémů. Tento technologický pohled je podpořen nezbytným základem matematiky a teoretických principů a s principy návrhu a realizace bezpečných počítačových systémů. Podstatným rysem programu je důraz na průběžné praktické ověřování všech získaných znalostí, včetně semestrálního projektu a volitelné semestrální praxe. Cílem studijního programu je absolventy nasměrovat na řešení konkrétních technologických (praktických) problémů.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Nastoupit do praxe se schopností průběžné adaptace na nové technologie.
  • Pracovat jako programátor v celé šíři této kvalifikace od návrhu přes vývoj, nasazení a údržbu software.
  • Pracovat jako správce systému a systémový programátor.
  • Pracovat jako programátor v oblasti  zpracování signálů a vestavěných systémů.
  • Pracovat v oblasti bezpečných systémů v kombinaci se kteroukoliv z předešlých výše uvedených oblastí.
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi tohoto studijního programu můžete ihned nastoupit na pozice juniorních i seniorních vývojářů či správců informačních systémů, a jako takoví na trhu práce zazáříte! Alternativně můžete pokračovat ve studiu v navazujícím studijním programu zaměřeném na informatiku.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Ve studijním programu Programování a vývoj aplikací budete mít možnost absolvovat praxi v délce 12 týdnů. Fakulta má rozsáhlou spolupráci s průmyslovými partnery a k dispozici je vždy řada míst v atraktivních firmách. Případně můžete místo své praxe navrhnout i sami. Praxe je zpravidla placená, tímto způsobem tak získáte i finanční podporu přímo v rámci svého studia.

  Praxi realizujete v 5. semestru, kdy již budete mít dostatek zkušeností, které v praxi uplatníte. Praxe zabírá 4 dny v týdnu, pátý pak probíhá výuka.

 • Cíle kvalifikačních prací

  U bakalářské práce se očekává, že student především prokáže schopnost zpracovat větší projekt (například vytvořit užitečnou aplikaci či jednoduchý informační systém) nebo vyřešit zadaný netriviální problém (např. zrychlení či rozšíření konkrétního programu) a že dokáže své dílo srovnat s obdobnými a dokáže je prezentovat formou odborného textu. Práce může být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Předepsaná struktura práce zahrnuje sekce Kopie prohlášení autora školního díla, Prohlášení o autorství, Obsah, Vlastní text práce, a referencovanou Literaturu. Minimální očekávaný rozsah práce je 30 normostran, vlastního textu (včetně ilustrací).

 • Návaznost na další studijní programy

  Po úspěšném absolvování tohoto studijního programu můžete pokračovat v navazujících studijních programech na naší fakultě, ale i jinde v České republice či zahraničí. Přímo navazující jsou studijní programy

  Řízení softwarových systémů a služeb nebo

  Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost.

  Nabídka navazujícího studia na FI je však mnohem širší.

 • Další informace

Základní údaje

Zkratka
B-PVA
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

150
odhadovaný počet přijatých
292
počet aktivních studentů
3
počet závěrečných prací

Fakulta informatiky
Program zajišťuje


Fotogalerie