Cultural is real.

Cíle studijního programu

Studium v programu Cultural Sociology klade důraz na důkladné rozvíjení interpretačních schopností, jež jsou založeny na osvojení strukturálních i hermeneutických metod analýzy kulturních významů cirkulujících a působících prostřednictvím nejrůznějších sociálních jevů. Kulturní sociologie je definována vlastní metodou přístupu a konceptuálními rámci interpretace, nikoli předmětem analýzy, a v tomto smyslu představuje relativně nezávislou formu přípravy studujících k expertní analytické a výzmumné práci v oblastech sociální reality v níchž komunikace sehrává klíčovou roli.

Studijní plány

Přijímací řízení
Admission Master program Fall 2024 (beginning September 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacím běhu

  This application is only for semester Fall 2024 (beginning September 2024). If you want to study from Spring semester 2024 (beginning in February 2024) please submit the online application for this semester (application deadline on November 15, 2023).

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků z předchozího studia, motivace, znalosti angličtiny a dalších kritérií na základě zaslaných dokumentů a video-pohovorů - viz web oboru, sekce How to Apply: http://gps.fss.muni.cz/en/cultural-sociology
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Hodnotí se předchozí motivace, profil a výsledky uchazečů (CV, výpis známek), doporučení, znalost angličtiny. Součástí je možnost ověření motivace a anglického jazyka ve video-pohovoru. Celkový výsledek je maximálně 100 bodů, přičemž podmínkou pro přijetí je minimum 60 bodů.

Studium

 • Cíle

  Studium v programu Cultural Sociology klade důraz na důkladné rozvíjení interpretačních schopností, jež jsou založeny na osvojení strukturálních i hermeneutických metod analýzy kulturních významů cirkulujících a působících prostřednictvím nejrůznějších sociálních jevů. Kulturní sociologie je definována vlastní metodou přístupu a konceptuálními rámci interpretace, nikoli předmětem analýzy, a v tomto smyslu představuje relativně nezávislou formu přípravy studujících k expertní analytické a výzmumné práci v oblastech sociální reality v níchž komunikace sehrává klíčovou roli.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • rozumět postupům metodologie sociologického výzkumu, analytické a interpretační práce.
  • ovládat pokročilé kompetence v oblasti analýzy a interpretace empiricky založených souborů významů, znaků, textuálních a vizuálních dokumentací.
  • rozumět základním znalostem o konceptuální struktuře a tematických proměnách v oblasti kulturní sociologie, o způsobech kulturně sociologické interpretace.
  • aplikovat při interpetacích významů vědomosti o fungování sociálních reality v nejrůznějších institutcionálních sférách.
  • analyzovat a srovnat komunikační strategie působící v nejrůznějších typech organizací, spolků, sociálních a kulturních hnutí, nebo subkultur.
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent magisterského programu Cultural Sociology prokazuje schopnost realizovat výzkumný projekt, získávat, analyzovat a interpretovat empiricky založené soubory významů, znaků, textuálních a vizuálních dokumentac, včetně přihlédnutí k etice sociologického výzkumu. Dále prokazuje schopnost provedení kritické kulturní interpretace sociálních jevů, událostí a institucionálních procesů na základě aplikace vhodné teorie a metodologie. Absolvent disponuje schopnosti analyzovat a srovnat komunikační strategie působící v nejrůznějších typech organizací, spolků, sociálních a kulturních hnutí, nebo subkultur. Absolventi jsou připraveny pro expertní analytickou a výzmumnou práci v oblastech sociální reality v níchž komunikace sehrává klíčovou roli.

  Absolvent Cultural Sciology kromě toho, že je schopen vykonávat analytické práce související s realizací projektů jako člen realizačního týmů, je schopen již také samostatné interpretační a analytické práce, včetně vypracování návrhů nových projektů a po získání zkušeností i odborného vedení projektových týmů.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Není povinnou součástí studií.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Odborné vedení studentů pracujících na magisterské diplomové práci se uskutečňuje prostřednictvím dvou předmětů (i) semináře k práci na projektu diplomové práce a (ii) semináře k psaní diplomové práce. Téma práce musí být tím pádem dohodnuto s vedoucím v semestru předcházejícímu poslední semestr studií. Délka práce činí nejméně 126 000 (maximálně 162 000) znaků včetně mezer. Studujici měli by předvést schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat interpretace empiricky založených souborů významů a nacházet v nich relevantní souvislosti ve vztahu k zadanému tématu, případně výzkumné otázce. Obhajoba magisterské diplomové práce je nedílnou součástí magisterské státní závěrečné zkoušky.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent magisterského studia může pokračovat v doktorském studiu sociologie.

Základní údaje

Zkratka
N-CSOC
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
3000 €

23
počet aktivních studentů
5
počet závěrečných prací

Fakulta sociálních studií
Program zajišťuje