Využít výzkum při zlepšování kvality pomáhajících intervencí

Cíle studijního programu

Cílem programu je příprava odborníků zaměřených na zkoumání témat sociální a veřejné politiky, sociální práce a programů personálního rozvoje.

Předmětem zkoumání jsou programové intervence sociální a veřejné politiky, sociálních problémů, obtížných životních situací, intervence sociální práce a zavádění konkrétních opatření i hodnocení jejich účinnosti.

Absolventi programu jsou schopni dosáhnout uvedeného cíle prostřednictvím vlastní výzkumné činnosti, hodnocením stávajících nebo přípravou nových opatření a jejich implementací v praxi. To dokáží na mezinárodní, národní, regionální a místní úrovni.

Absolventi programu jsou připraveni na další vědeckou kariéru v domácích a mezinárodních akademických institucích, také na uplatnění v organizacích veřejné správy, sociální politiky, sociální práce a sociálních služeb.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem programu je příprava odborníků zaměřených na zkoumání témat sociální a veřejné politiky, sociální práce a programů personálního rozvoje.

  Předmětem zkoumání jsou programové intervence sociální a veřejné politiky, sociálních problémů, obtížných životních situací, intervence sociální práce a zavádění konkrétních opatření i hodnocení jejich účinnosti.

  Absolventi programu jsou schopni dosáhnout uvedeného cíle prostřednictvím vlastní výzkumné činnosti, hodnocením stávajících nebo přípravou nových opatření a jejich implementací v praxi. To dokáží na mezinárodní, národní, regionální a místní úrovni.

  Absolventi programu jsou připraveni na další vědeckou kariéru v domácích a mezinárodních akademických institucích, také na uplatnění v organizacích veřejné správy, sociální politiky, sociální práce a sociálních služeb.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • připravit (samostatně i v týmu) a realizovat výzkum v oboru v domácím i mezinárodním prostředí
  • navrhnout a realizovat strategii/opatření/program na řešení sociálních problémů a na podporu zvládání obtížných životních situací
  • napsat a v uznávaných akademických periodicích publikovat původní odborné studie
  • srozumitelně komunikovat odborná témata a výsledky výzkumné činnosti odborné i širší veřejnosti ve světovém jazyce
  • samostatně vést ve světovém jazyce výuku předmětů na úrovni bakalářského a magisterského studia v oborech sociální politiky a sociální práce nebo oborech příbuzných
 • Uplatnění absolventa

  Hlavní oblastí uplatnění absolventů jsou mezinárodní a domácí výzkumné a akademické organizace, organizace veřejné správy, sociální politiky, sociální práce a sociálních služeb.

  V těchto organizacích se stávají výzkumníky, tvůrci koncepcí a programů, pedagogy. Uplatňují se jako autoři strategií řešení sociálních problémů nebo podpory zvládání obtížných životních situací na všech úrovních působení (národní, oblastní i lokální), jako poradci a experti politických subjektů, státní správy nebo nevládních (i nadnárodních) organizací.

 • Praxe

  Výzkumné i pedagogické znalosti a dovednosti jsou rozvíjeny prostřednictvím praktického vykonávání daných činností (learning by doing).

  Výzkumné kompetence: studenti realizují vlastní výzkumné projekty. Hledají výzkumné otázky a hypotézy, tvoří design výzkumných studií, realizují sběr dat a jejich analýzu, píší publikace, získávají praktické zkušenosti s publikačním procesem a zpřístupňují odborné poznatky široké veřejnosti.

  Pedagogické kompetence: studenti jsou zapojeni do všech typů pedagogické činnosti. Komunikují se studenty, administrativně se podílí na chodu předmětů, hodnotí úkoly studentů, vyučují semináře a přednášky, vedou a oponují bakalářské závěrečné práce.

  Rozvoj výzkumných i pedagogických kompetencí probíhá pod supervizí školitele, zkušenějších výzkumníků/pedagogů a prostřednictvím spolupráce se zahraničními odborníky.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Disertační práce je dílem, ve kterém studující prokazuje schopnost samostatné tvůrčí výzkumné činnosti. Disertační práce obsahuje původní výsledky uveřejněné, nebo přijaté k uveřejnění. Obsahuje komplexní řešení odborného problému. Může mít podobu výzkumné nebo teoretické studie.

  Obvyklý rozsah disertační práce se pohybuje mezi 150 000 až 216 000 znaky včetně mezer (včetně seznamu použitých zdrojů, poznámek pod čarou a všech dalších formálních náležitostí práce). Disertační práce musí bez výhrad dostát etickým pravidlům výzkumu.

  Disertační práce má podobu a) souboru výzkumných studií, b) monografie. V případě souboru výzkumných studií tvoří disertaci nejméně tři výzkumné studie, které jsou provázány teoretickým úvodem a společnou diskusí. V případě monografie tvoří disertaci komplexní výzkumný projekt přinášející původní výsledky (empirické nebo teoretické). Publikační standard disertace se řídí standardy dle publikačního manuálu APA.

Základní údaje

Zkratka
D-SPSW_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
1500 €

4
počet aktivních studentů
1
počet závěrečných prací

Fakulta sociálních studií
Program zajišťuje